Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stroomopwaarts MVS

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 MVS - 3

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStroomopwaarts MVS
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 MVS - 3
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 MVS - 3
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2023.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 MVS.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 MVS - 2.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-202302-06-2022nieuwe regeling

15-02-2023

bgr-2023-239

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 MVS - 3

Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts, namens de colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, gelet op:

 

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  Advies B en W Uitbetaling éénmalige energietoeslag 2022 van de gemeente Maassluis;

 • -

  Raadsmemo Eenmalige Energietoeslag 2022 van de gemeente Vlaardingen;

 • -

  Adviesnota Eenmalige energietoeslag lage inkomens van de gemeente Schiedam;

overwegende dat:

 

het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige energietoeslag 2022;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 MVS - 3

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasluis, Vlaardingen en Schiedam;

 • b.

  huishouden: alleenstaande of gezin;

 • c.

  peildatum: bij artikel 5 en artikel 6 eerste lid 1 januari 2022 en bij de overige artikelen aanvraagdatum;

 • d.

  wet: Participatiewet.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot de doelgroep van de eenmalige energietoeslag 2022 wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   als kostendeler is aangemerkt en geen contract bij een energieleverancier op zijn naam heeft staan;

  • b.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • c.

   jonger is dan 21 jaar en geen zelfstandige woning of rechthebbende partner heeft;

  • d.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of WTOS en geen zelfstandige woonruimte heeft; of

  • e.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Inkomen

 • 1.

  Onder inkomen wordt verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid van de aanvrager en eventuele partner;

  • b.

   inkomen uit de zelfstandige onderneming van de aanvrager en eventuele partner;

  • c.

   inkomen uit een uitkering van de aanvrager en eventuele partner;

  • d.

   inkomen uit pensioen van de aanvrager en eventuele partner;

  • e.

   inkomen uit WSF2000 of WTOS van de aanvrager en eventuele partner;

  • f.

   inkomen uit verhuur van de aanvrager en eventuele partner; en,

  • g.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie van de aanvrager en eventuele partner.

Artikel 4: Draagkracht

De draagkracht wordt vastgesteld op de toepasselijke bijstandsnorm in geval van één of meer van de volgende situaties van toepassing is;

 • a.

  Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen;

 • b.

  Minnelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen;

 • c.

  inhouding inzake een bestuursrechtelijke premie;

 • d.

  beslaglegging.

Artikel 5: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand zonder kostendelersnorm op grond van de wet ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004;

  • d.

   in 2021 geen uitkering op grond van de wet, IOAW, IOAZ of BBZ 2004 ontvingen en een aanvraag voor individuele Inkomenstoeslag hebben ingediend en toegekend gekregen;

   ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 29 april 2022.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 6: Aanvraag kostendelers met contract bij energieleverancier

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand op grond van de wet, IOAW of IOAZ met kostendelersnorm ontvangen; en

  • b.

   een contract bij een energieleverancier op naam hebben staan;

  kunnen de eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen met een door Stroomopwaarts verstrekt aanvraagformulier.

 • 2.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand of Aio op grond van de wet, IOAW, IOAZ, ANW of Toeslagenwet met kostendelersnorm ontvangen; en

  • b.

   een contract bij een energieleverancier op naam hebben staan;

  kunnen de eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen met het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de website van Stroomopwaarts.

 • 3.

  Een aanvraag volgens dit artikel kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 7: Aanvraag overige doelgroepen

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de toekenning van de eenmalige energietoeslag 2022 volgens artikel 5 en artikel 6 van deze beleidsregels kunnen vanaf 15 mei een aanvraag indienen.

 • 2.

  Het inkomen van huishoudens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen van de laatste drie maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • 3.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt met behulp van de DigiD digitaal ingediend via BS&F.

 • 4.

  In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 5.

  Een aanvraag volgens dit artikel kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 8: Uitbetaling

 • 1.

  Bij toekenningen tot en met 30 september 2022 wordt € 800,- uitbetaald. Een nabetaling van € 500,- vindt plaats in het vierde kwartaal van 2022.

 • 2.

  Bij toekenningen vanaf 1 oktober 2022 wordt € 1.300,- uitbetaald.

9: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 10: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 MVS en de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 MVS - 2, die met dit besluit worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking en werken terug tot 2 juni 2022.

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 MVS - 3

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur Stroomopwaarts van 15 februari 2023.

de voorzitter,

drs. A.N. Biekman

de secretaris,

N.C. van der Wekken

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 staan niet op zichzelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden.

 

Artikel 1

 

De eenmalige energietoeslag wordt verstrekt aan de doelgroep genoemd in artikel 2 wanneer zij op de peildatum aan de voorwaarden voldoen. De peildatum in artikel 5 en artikel 6 eerste lid is vastgesteld op 1 januari 2022. De energietoeslag werd immers al op 10 december 2021 door het Rijk aangekondigd.

 

Artikel 2

 

De doelgroep wordt in dit artikel nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid inzake categoriale bijzondere bijstand in de drie gemeenten. Deze is vastgelegd in de beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 MVS 2020. Van de personen die uitgesloten zijn, zijn de gemeenten van mening dat van deze personen vast staat dat zij niet of nauwelijks energiekosten hebben. Met het uitsluiten van de kostendeler zonder energiecontract voorkomen de colleges dat er op één adres een opeenstapeling van toeslag kan plaatsvinden. Indien een persoon die uitgesloten is van het recht op de eenmalige energietoeslag meent de kosten van het levensonderhoud door de gestegen energieprijzen niet meer kunnen dragen, kan deze persoon een beroep doen op de Individuele Bijzondere Bijstand.

 

Artikel 3

 

Inkomsten uit arbeid kunnen verkregen zijn uit loondienst of de zelfstandige onderneming.

 

Artikel 4

 

Huishoudens met hogere uitgaven hebben een hoger VTLB dan de bijstandsnorm en dus een hoger feitelijk besteedbaar inkomen. In de benoemde situaties is dat inkomen niet vrij te besteden, maar bedoelt voor specifieke daadwerkelijk te maken kosten. Door dit artikel wordt het inkomen in deze situaties gelijk gesteld aan de toepasselijke bijstandsnorm. Huishoudens komen daarmee ondanks een hoger inkomen wel in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.

 

Artikel 5

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat het huishouden op de peildatum recht heeft. Dit hangt af van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet. Voor de personen genoemd in artikel 5 is dit van toepassing. Zij zullen van Stroomopwaarts de ambtshalve toekenning en betaling uiterlijk 29 april 2022 ontvangen. De ambtshalve verstrekking was vooruitlopend op de definitieve regelgeving omtrent de eenmalige energietoeslag geregeld in de collegebesluiten van 29 maart 2022 van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 

Artikel 6

 

Kostendelers in artikel 6 eerste lid zijn bij Stroomopwaarts bekend. Van hen is bekend dat zij op de peildatum een laag inkomen hadden. Zij ontvangen van Stroomopwaarts automatisch een verkort aanvraagformulier met uitleg. De kostendelers genoemd in artikel 6 eerste lid zijn reeds opgenomen in het collegebesluit van 29 maart 2022 van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Zij mochten vooruitlopend op de definitieve wetgeving de energietoeslag al aanvragen. Kostendelers in artikel 6 tweede lid waren op de peildatum van artikel 6 eerste lid niet of nog niet bekend bij Stroomopwaarts. Zij vallen niet onder het bovengenoemde collegebesluit. Er is om deze reden een aparte aanvraag nodig. Deze kan middels het aanvraagformulier op de website van Stroomopwaarts worden ingediend. Kostendelers met algemene bijstand op grond van de wet, IOAW en IOAZ hoeven hiervoor geen inkomensgegevens aan te leveren. Deze zijn reeds bekend bij Stroomopwaarts. Voor zowel het eerste als tweede lid geldt wel dat een energiecontract op naam van de aanvrager noodzakelijk is. Met dit artikel wordt voorkomen dat op één adres met meerdere kostendelers de eenmalige energietoeslag veelvuldig wordt verstrekt. De eenmalige energietoeslag kan tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd. De regeling heeft betrekking op het jaar 2022. Minister Schouten heeft in haar Kamerbrief van 7 juli 2022 laten weten dat de gemeenten tot maximaal 1 juli 2023 de tijd krijgen om de aanvragen af te handelen.

 

Artikel 7

 

Artikel 5 en artikel 6 voorzien niet alle huishoudens met een inkomen als bedoeld in artikel 2. Deze huishoudens kunnen vanaf 15 mei 2022 tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen voor de eenmalige energietoeslag. De link naar het aanvraagformulier wordt gedeeld op de website van Stroomopwaarts. De aanvraag wordt digitaal ingediend bij BS&F. Hiervoor dienen de aanvrager en eventuele partner in te loggen met hun DigiD. Middels de Okto-app bij BS&F wordt brondata omtrent het inkomen verzameld. Hierop wordt een automatische beoordeling gemaakt. Indien een aanvrager niet in staat is om de aanvraag zelfstandig in te dienen, kan de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts hierbij ondersteunen. In naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden kan een aanvraag schriftelijk worden aangevraagd. De aanvrager dient dan wel gegevens aan te leveren waarmee de identiteit, de woonsituatie en het inkomen kunnen worden vastgesteld. Voor de einddatum van de aanvraag genoemd in dit artikel geldt dezelfde toelichting als in artikel 6.

 

Artikel 8

 

Op 7 juli 2022 heeft het kabinet in de een kamerbrief aangegeven dat het richtbedrag van 800 euro wordt opgehoogd naar 1300 euro. Hiervoor wordt extra budget toegevoegd aan het gemeentefonds via de septembercirculaire. Huishoudens die voor 1 oktober 2022 een toekenning van 800 euro hebben ontvangen, zullen in het laatste kwartaal automatisch een nabetaling van 500 euro ontvangen. Hiervoor hoeft geen nieuwe aanvraag ingediend te worden. Huishoudens die de eenmalige energietoeslag vanaf 1 oktober 2022 krijgen toegekend, ontvangen het bedrag van 1300 euro in één keer.

 

Artikel 9

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Het college kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.