Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Mandaat- en Volmachtsbesluit directeur SVHW 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat- en Volmachtsbesluit directeur SVHW 2023
CiteertitelMandaat en volmacht directeur
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat en volmacht directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mandaat en volmacht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2023Mandaat en volmacht directeur

01-03-2023

bgr-2023-236

D.B. 23/15

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat- en Volmachtsbesluit directeur SVHW 2023

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en de Voorzitter, voor zover het betreft de hem toekomende bevoegdheden:

 

 

 

Overwegende dat:

 

 • de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Waterschapswet, Gemeentewet en diverse andere wetten bevoegdheden zijn neergelegd bij het Dagelijks Bestuur, die geen verband houden met de bevoegdheden van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar;

 • de Voorzitter van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur op grond van artikel 15, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling bevoegd is de Gemeenschappelijke Regeling in en buiten rechte te vertegenwoordigen;

 • het uit het oogpunt van efficiency wenselijk is dat bevoegdheden uitgeoefend worden op een niveau dat in overeenstemming is met de aard en inhoud van die bevoegdheden;

 • het Dagelijks Bestuur een Regeling Mandaat en Volmacht heeft vastgesteld, waarin de randvoorwaarden voor het mandaat als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en volmacht als bedoeld in titel 3 van het Burgerlijk Wetboek worden gegeven;

 • volmacht wordt verleend door de Voorzitter.

 

gelezen hebbend het voorstel van de Directie SVHW d.d. 1 maart 2023 (D.B. 23/14)

 

BESLUIT:

Aan de directeur;

 

 • 1.

  Mandaat te verlenen voor de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten met betrekking tot het taakgebied van SVHW, met inbegrip van de correspondentie daarover;

 

 • 2.

  Mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten en volmacht tot het verrichten van handelingen met betrekking tot het taakgebied van SVHW met inbegrip van de correspondentie daarover, ter zake:

 • a.

  het nemen van besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • b.

  het besluiten tot het aanbesteden van leveringen en diensten tot de Europese aanbestedingsgrens;

 • c.

  het verzekeren van eigendommen en risico's, inclusief verzekeringen op personeelsgebied.

 

 • 3.

  Mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten en volmacht te verlenen tot het verrichten van handelingen inzake verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

 

 • 4.

  Volmacht te verlenen voor het verrichten van handelingen op grond van de bevoegdheden als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;

 

 • 5.

  Volmacht te verlenen tot het nemen van conservatoire maatregelen, het voeren van rechtsgedingen en het instellen van beroep, voor zover dit niet tot de bevoegdheid van de heffingsambtenaar behoort;

 

 • 6.

  Mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten en volmacht te verlenen tot het verrichten van handelingen over de toepassing van regelingen inzake sectorale en decentrale secundaire arbeidsvoorwaarden op de direct ondergeschikte medewerkers;

 

 • 7.

  Mandaat te verlenen tot het nemen van het bestuursrechtelijke besluit ex artikel 8:3, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht strekkende tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst met uitzondering van de arbeidsovereenkomst met de directeur, het overgaan tot schorsing en opzegging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst, daaronder begrepen het verlenen van ontslag op staande voet;

 

 • 8.

  Volmacht te verlenen tot het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, het schorsen van medewerkers, het uitvoeren van de besluiten strekkende tot het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, inclusief het vertegenwoordigen van de rechtspersoon in en buiten rechte, daaronder begrepen het verlenen van ontslag op staande voet;

 

 • 9.

  Volmacht te verlenen tot het vertegenwoordigen van de Gemeenschappelijke Regeling in en buiten rechte ter zake van juridische geschillen van welke aard dan ook;

 

 • 10.

  Mandaat te verlenen tot het nemen van het besluit ex artikel 8:3 Awb tot het treffen van disciplinaire maatregelen en het volmacht te verlenen voor het uitvoeren/ondertekenen van deze besluiten/maatregelen;

 

 • 11.

  Volmacht te verlenen tot het plaatsnemen en het vertegenwoordigen van het Bestuur in de Werkgeversvereniging;

 

 • 12.

  Mandaat te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting;

 

 • 13.

  Mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten in administratief beroep naar aanleiding van besluiten op verzoeken om kwijtschelding;

 

 • 14.

  Mandaat en volmacht te verlenen tot het doen van aangifte van strafbare feiten, waarvan het Dagelijks Bestuur kennis heeft genomen;

 

 • 15.

  Mandaat te verlenen tot het op grond van artikel 66 AWR verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een opgelegde boete;

 

 • 16.

  Mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten in administratief beroep naar aanleiding van besluiten op verzoeken om uitstel of bij een beëindiging van een verleend uitstel;

 

De gemandateerde c.q. gevolmachtigde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van de algemene regels die gesteld zijn in de Regeling mandaat en volmacht Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2023.

Bij afwezigheid van de directeur worden diens bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger, eveneens met inachtneming van hetgeen daaromtrent in voornoemde regeling is bepaald.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2023. Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Mandaat- en volmachtbesluit Directeur SVHW 2020 van 11 december 2019 ingetrokken.

 

Het besluit kan worden aangehaald als: "Mandaat- en volmachtbesluit directeur SVHW 2023"

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 1 maart 2023

 

 

Inzake mandaat en Volmacht:

Namens het Dagelijks Bestuur

Directeur, De Voorzitter