Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Aanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2015 en Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2015 en Jeugdwet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2015 en Jeugdwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. Verordening sociaal domein 2023 Gemeente Bunschoten
 3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2023nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-73971

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2015 en Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten;

 

Overwegende:

 

dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wetten;

 

dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en in Omgekeerde verordening Sociaal domein Bunschoten 2023 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

 

dat het wenselijk is de hiernavolgende functionaris met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Omgekeerde verordening Sociaal domein Bunschoten 2023 gegeven voorschriften te belasten;

 

Gelet op:

 

artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 8.5.5. van de Omgekeerde verordening Sociaal domein Bunschoten 2023en de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

Artikel I Aanwijzing

Aan te wijzen een medewerker in de functie van kwaliteitsmedewerker bij het team Zorg en onderwijs van de gemeente Bunschoten als toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet.

Artikel II Duur aanwijzing

De in het onderhavige aanwijzingsbesluit vermelde aanwijzing wordt verleend voor de duur dat de functionaris werkzaam is in de betreffende functie dan wel het moment van intrekking van onderhavig aanwijzingsbesluit;

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

Aldus vastgesteld op 14 februari 2023,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Drs. J. Jennekes

Secretaris

A. Van Vliet-Kuiper

Burgemeester (wnd.)