Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebieden Omgeving Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA inclusief tussenliggende metrostations 16 februari 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebieden Omgeving Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA inclusief tussenliggende metrostations 16 februari 2023)
CiteertitelAanwijzing veiligheidsrisicogebied
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2023nieuwe regeling

14-02-2023

gmb-2023-73195

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebieden Omgeving Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA inclusief tussenliggende metrostations 16 februari 2023)

De burgemeester van Ouder-Amstel,

 

Overwegende:

dat uit informatie van de politie het volgende blijkt:

 

op donderdag 16 februari 2023 om 18:45 uur in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam de Europa League voetbalwedstrijd wordt gespeeld tussen AFC Ajax en Union Berlin (Duitsland);

 

 • -

  dat de wedstrijd voor uit- en thuispubliek is uitverkocht, waarbij Union Berlin 2800 toegangskaarten ter beschikking heeft gekregen, te weten 2600 voor het uitvak en 200 VIP-plaatsen;

 • -

  dat deze wedstrijd is gekwalificeerd als de hoogste categorie risicowedstrijd;

 • -

  dat de meeste Union Berlin supporters, waaronder circa 500 risicosupporters, vroeg op de wedstrijddag arriveren en reizen met verschillende vervoersmiddelen - auto, bus, trein en vliegtuig - waardoor er uiteenlopende ongecoördineerde mobiliteitsstromen plaatsvinden;

 • -

  dat er geen coördinatie is op afspreeklocaties en de Union Berlin supporters doorgaans kiezen voor locaties zonder toezicht van autoriteiten;

 • -

  dat uit informatie over de risicosupporters van Union Berlin blijkt dat - in direct contact met andere risicosupporters - agressief en provocerend gedrag kan worden verwacht en zij in alle fasen van de wedstrijd mogelijkheden zoeken om andere risicosupporters te confronteren;

 • -

  dat in alle recente wedstrijden van de UEFA Conference League (2021/2022) de risicosupporters van Union Berlin vuurwerk afstaken en probeerden fysieke confrontaties aan te gaan met risicosupporters van de tegenpartij;

 • -

  dat op 21 oktober 2021 Union Berlin een Europese uitwedstrijd speelde tegen Feyenoord in de Kuip, waarbij voorafgaand aan de wedstrijd de (risico) supporters van Union Berlin op zoek waren naar een confrontatie met Feyenoord supporters en daarbij slaags raakten met de Mobiele Eenheid;

 • -

  dat de politie tijdens voornoemde confrontatie 75 supporters van Union Berlin heeft aangehouden;

 • -

  dat supporters van Union Berlin voor, tijdens en na de voornoemde wedstrijd tegen Feyenoord veel vuurwerk afstaken en afloop van de wedstijd een horecakraam vernielden en daar goederen wegnamen;

 • -

  dat de politie in Rotterdam de bevoegdheid tot preventief fouilleren heeft toegepast op de wedstrijddag van Feyenoord - Union Berlin, waarbij onder andere mondbitjes en gezichtsbedekkende kleding is aangetroffen bij Union Berlin supporters;

 • -

  dat de politie beschikt over informatie waaruit blijkt waaruit blijkt dat er signalen zijn dat de risico supporters van Union Berlin bewust op zoek zijn naar confrontaties om zich internationaal te profileren;

 • -

  dat naar verwachting 1000 supporters van Union Berlin een bezoek aan Amsterdam brengen zonder kaartje voor de wedstrijd en dat deze supporters de wedstrijd waarschijnlijk in de Amsterdamse horeca bekijken;

 • -

  dat het aannemelijk is dat supporters van Union Berlin op de wedstrijddag verzamelen in de binnenstad van Amsterdam, waarbij het gebruikelijk is dat men met de metro naar de binnenstad reist en daar verblijft totdat men met de metro terugreist naar het stadion om de wedstrijd bij te wonen;

 • -

  dat de voorgeschiedenis laat zien dat de supporters van Union Berlin zich voorafgaand aan Europese wedstrijden altijd naar het stadion verplaatsen in een fan-walk / Corteo en het aannemelijk is dat zij in een zogenoemde Corteo van de Dam naar het Centraal Station in Amsterdam gaan verplaatsen, om vanaf daar met de metro naar het stadion te reizen;

 • -

  dat een Corteo in de regel gepaard gaat met het afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk en het dragen van gezicht bedekkende kleding;

 • -

  dat de vervoersbewegingen van de supportersgroepen niet zijn te controleren doormiddel van een combi regeling, waardoor de kans op confrontaties in Amsterdam toeneemt;

 • -

  dat de harde kern van Ajax in eerdere wedstrijden in Europees verband veelvuldig de confrontatie zocht met supporters van de tegenstander, hiertoe zoekgedrag vertoonde en/of daarbij ernstig de openbare orde verstoorde;

 • -

  dat hierbij, naast voorhanden zijnde zaken als trottoir stenen en verkeersafzettingen, ook gebruik werd gemaakt van al dan niet zelf geprepareerde wapens, zoals paraplu’s, (verkorte) knuppels, ploertendoders, boksbeugels, messen, traangas, pepperspray, golfballen, geslepen munten, katapulten etc.;

 • -

  dat bij fouillering van bezoekende supporters daadwerkelijk slagwapens, zwaar vuurwerk, mes sen, bivakmutsen, geprepareerde jassen, paraplu’s, boksbeugels en drugs zijn aangetroffen;

 • -

  dat de harde kern supporters van Ajax in het verleden met supporters van internationale clubs, waaronder Juventus, Manchester United, Manchester City, Celtic, AC Milan, RedBull Salzburg, Paris Saint Germain, Rapid Wien, Pack Saloniki, Standard Luik en Legia Warschau hebben gevochten of tenminste pogingen daartoe hebben ondernomen;

 • -

  dat de recente Europese thuiswedstrijd van Ajax d.d. 15 maart 2022 tegen Benfica, tot openbare orde verstoringen heeft geleid waarbij gewonden zijn gevallen, onder het aanwezige politie- en beveiligingspersoneel, en waar schade is aangericht;

 • -

  dat de harde kern supporters van Ajax in het recente verleden grootschalige Entrada's hebbengeorganiseerd met het gebruik van zeer zwaar illegaal vuurwerk;

 • -

  dat harde kern supporters van Ajax op 15 maart 2022 na een Entrada de JC ArenA hebben be stormd, waarbij fors geweld is toegepast tegen stewards en politieagenten, onder andere door het gooien van stalen buizen en zeer zware vuurwerkexplosieven, zoals zogenoemde shells en cobra's;

 • -

  dat dit type vuurwerk een zeer grote explosieve kracht heeft en dat hierdoor grote risico’s ont staan voor de deelnemers aan een dergelijke Entrada, reguliere supporters, passanten, en de aanwezige politieambtenaren;

 • -

  dat gezien de ervaringen van de laatste jaren de kans zeer reëel is dat op 16 februari 2023 een groot deel van de harde kern Ajax-supporters naar de binnenstad en het Arenagebied gaat, waar bij de kans bestaat op (grote) openbare ordeverstoringen waarbij blikjes, flessen en vuurwerk als gooimateriaal worden gebruikt, vernielingen worden gepleegd en (zwaar) vuurwerk wordt afge stoken;

 • -

  er ook een verhoogde kans is op aanwezigheid van personen die gezicht bedekkende kleding (zoals bivakmutsen e.d.) dragen om identificatie te bemoeilijken bij het plegen van orde versto ringen en strafbare feiten, in het bezit kunnen zijn van objecten (zoals, vuurwerk, flessen en blik jes) of andere voorwerpen die strafbaar gesteld zijn in de wet wapens en munitie waarmee de openbare orde verstoord kan worden.

Overwegende voorts:

 

 • -

  het voorgaande leidt tot de conclusie dat aannemelijk is dat op donderdag 16 februari 2023 individuen en/of groepen met zwaar illegaal vuurwerk aanwezig zijn in de nader aan te duiden gebieden, waardoor gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van dit zware illegale vuurwerk;

 • -

  onder meer uit het bovenstaande blijkt dat er rondom de wedstrijd Ajax – Union Berlin een verhoogde kans bestaat op confrontatie tussen supportersgroepen die mogelijk in het bezit zijn van een wapen of van vuurwerk dat als wapen wordt gebruikt en dat derhalve gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens;

 • -

  het daarom noodzakelijk is om gedurende de periode vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd, de nader te omschrijven gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;

 • -

  het belang van voorkomen dan wel tegengaan van verstoringen van de openbare orde in het onderhavige geval zwaarder weegt dan het individuele belang van de burger;

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van de nader te omschrijven gebieden proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

 • -

  het overige optreden van de politie in de nader te omschrijven gebieden om bezit en gebruik van wapens en zwaar illegaal vuurwerk alsmede geweldsincidenten te voorkomen of terug te dringen op zichzelf onvoldoende effect sorteert;

 • -

  het veiligheidsrisicogebied zal worden aangewezen gedurende de periode van 12:00 uur tot 24:00 uur op donderdag 16 februari 2023 in de nader aan te duiden gebieden.

Gelet op artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam en artikel 151b van de Gemeentewet;

 

Besluit:

Artikel 1  

aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke

Verordening Ouder-Amstel 2023 de gebieden zoals gemarkeerd op de plattegrond in de bijlage met inbegrip van de hierna genoemde wegen en de in dat gebied en aan die wegen gelegen en voor het publiek openstaande gebouwen en bijbehorende erven, begrensd door: de Holterbergweg, de Loper, gemeentegrens bij de spoorbaan Amsterdam-Utrecht, Stationsplein, Stationsweg, Holterbergweg, parkeerterrein P2, en de spoor-/metrolijn vanaf station Duivendrecht tot aan de gemeentegrens van Amsterdam met inbegrip van metro/spoorstations;

Voornoemd veiligheidsrisicogebied omvat onder andere: Parkeerterrein P2; Stations: Van der Madeweg en Duivendrecht.

Artikel 2  

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op donderdag 16 februari 2023 te 12:00 uur en geldig is tot 16 februari 2023 te 24:00 uur.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ouder-Amstel op 14 februari 2023

J. Langenacker

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Ouder-Amstel. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.