Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Mandaat inzake uitvoering Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat inzake uitvoering Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. Algemene subsidieverordening Midden-Drenthe
 4. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-202301-01-2024nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-72345

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat inzake uitvoering Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe en de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, ieder voor zover het zijn bevoegdheid aangaat,

 

gelet op:

 • artikel 160 lid 1 onder d en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet;

 • de Algemene subsidieverordening Midden-Drenthe;

 • Titel 4.2 en 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat

 • de gemeenten Steenwijkerland, Meppel, Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden en Westerveld samenwerken met de Provincies Drenthe en Overijssel en het waterschap DOD op het gebied van de (afval)waterketen en klimaatadaptatie in het gebied van de gemeenten;

 • in de samenwerking is besloten subsidie te verlenen aan inwoners voor maatregelen ter mitigatie van de nadelige gevolgen van de klimaatverandering;

 • daartoe een subsidieregeling is ontworpen;

 • de efficiëntie van de uitvoering van de stimuleringsregeling gebaat is bij uitvoering door één gemandateerde;

 • Platform Duurzaam Nederland voor de uitvoering van de stimuleringsregeling is aangetrokken;

 • dat deze de opdracht heeft gekregen tot uitvoering van de regeling namens de deelnemende gemeenten, waaronder het beoordelen van de aanvragen, het nemen van besluiten op aanvraag, de promotie van de regeling naar de inwoners, en communicatie met de inwoners.

 • dat deze de voor de opdracht benodigde bevoegdheden moet krijgen voor de periode 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

 

besluiten:

 

 

 

te mandateren aan:

 

de directeur van Platform Duurzaam Nederland B.V., gevestigd te Graaf Reinoldweg 39, 8084 JG ’t Harde.

 

de bevoegdheid tot:

 

De uitvoering van de Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen gemeente Midden-Drenthe, waaronder de volgende bevoegdheden:

 • het beoordelen van de ontvankelijkheid van de aanvraag en het besluiten tot het niet-in behandeling nemen van de aanvraag;

 • het nemen van besluiten op aanvraag, zowel de toekenning als (gedeeltelijke) weigering;

 • het nemen van intrekkings- en terugvorderingsbesluiten;

 • het nemen van invorderingsbesluiten en incassomaatregelen.

 

onder de volgende bedingen:

 • de directeur kan ondermandaat verlenen aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden;

 • dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking;

 • dit besluit is geldig over de periode 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023

M. Hacking C. Bijl

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester d.d. 31 januari 2023 d.d. 31 januari 2023

C. Bijl

Voor akkoord directeur Platform Duurzaam Nederland: