Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden 2023 gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden 2023 gemeente Oost Gelre
CiteertitelBeleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden 2023 gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2023nieuwe regeling

25-01-2023

gmb-2023-71520

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden 2023 gemeente Oost Gelre

De burgemeester van de gemeente Oost Gelre;

 

gelet op:

 • -

  Artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is om in beleidsregels vast te stellen hoe er wordt omgegaan met inkomsten in relatie tot het ontvangen van verstrekkingen voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (het leefgeld) en de toelage voor de wooncomponent

 

besluit vast te stellen de

 

Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden 2023 gemeente Oost Gelre:

Artikel 1: Reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op de verstrekkingen als bedoeld in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 • 2.

  De in deze beleidsregels gebruikte begrippen hebben dezelfde betekenis als omschreven in artikel 1 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 2: Inkomsten

 • 1.

  Indien de ontheemde 18 jaar of ouder is en inkomsten uit arbeid en/of een loondervingsuitkering of een toeslag op grond van de Toeslagenwet ontvangt, worden de verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b en artikel 12, eerste lid van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de ontheemde recht heeft op inkomsten.

 • 2.

  Indien de ontheemde als bedoeld in het eerste lid tot een gezin behoort, worden de verstrekkingen aan het gezin beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de ontheemde recht heeft op inkomsten.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de inkomsten worden aangevuld tot de hoogte van de verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 10 en artikel 12 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Bij de bepaling van de hoogte van de inkomsten wordt rekening gehouden met het mogelijk recht op kinderbijslag en/of kindgebonden budget.

 • 4.

  De ontheemde toont vóór 25 ste dag van de maand waarin er recht is op inkomsten, uit eigen beweging, de hoogte van de inkomsten aan om aanspraak te kunnen maken op een aanvullende verstrekking als bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  De ontheemde, die verstrekkingen ontvangt, geeft wijzigingen in zijn inkomsten aan vóór de 25 ste dag van de maand waarin de wijzingen plaats vinden.

Artikel 3: Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de burgermeester van de gemeente Oost Gelre afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 4. Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 februari 2023.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden 2023 gemeente Oost Gelre.

Aldus vastgesteld op 25 januari 2023

De burgemeester