Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

SUBSIDIEREGELING ENERGIEADVIES AAN HUIS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING ENERGIEADVIES AAN HUIS
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2023nieuwe regeling

25-01-2023

gmb-2023-67511

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING ENERGIEADVIES AAN HUIS

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, Overwegende dat:  

 • 1.

  · het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels vast te stellen;

 • 2.

   

 • 3.

  Energie advies aan huis bijdraagt aan de ambities van de gemeente Lochem met betrekking tot klimaatneutraliteit. Energie advies aan huis stimuleert particuliere woningeigenaren om de juiste energiebesparende maatregelen te nemen.

 • 4.

   

Gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling “Subsidieregeling Energieadvies aan huis”

  Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • 1.

   Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

  • 2.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • 3.

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

  • 4.

   Energieadvies aan huis: energieadvies door een onafhankelijk adviseur, afgestemd op de kenmerken van de woning en op de bewoners(s) en vastgelegd in een rapport;

  • 5.

   Energietransitie: overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen;

  • 6.

   Woning: een tot permanente bewoning bestemd gebouw door een particulier huishouden.

Artikel 1.2 Doel

Deze regeling heeft als doel om de energietransitie te versnellen door de verduurzaming van particuliere woningen in de gemeente Lochem te stimuleren.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  het laten opstellen van een Energieadvies aan huis.

Artikel 1.4 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een natuurlijke persoon die eigenaar en bewoner is van een woning binnen de gemeente Lochem.   

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb vast.   

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 1.6 Termijn voor beslissing op aanvraag

Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

Artikel 1.7 Voorschotten

Het college verleent géén voorschotten.

Artikel 1.8 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling aan de afdelingsmanager van de afdeling Ruimte.

Hoofdstuk 2 Uitvoeren Energieadvies aan huis Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3 gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  in het energieadvies staan de mogelijke maatregelen die kunnen worden genomen om de woning te verduurzamen;   

 • 2.

  de subsidie voor het laten opstellen van het energieadvies aan huis wordt alleen verstrekt als het advies gereed is;  

 • 3.

  het energieadvies wordt gegeven door een erkende energieadviseur. De erkenning bestaat uit

  • 1.

   een bedrijf met een BRL9500 certificaat of

  • 2.

   een bedrijf dat lid is van een koepelorganisatie met BRL-9500 kwalificatie of

  • 3.

   een certificering op persoonlijke titel conform EP-WB of EP-WD (Energieprestatie woning basis en Energieprestatie Woning Detail) ;

Artikel 2.2 Aanvraag

De aanvrager dient uiterlijk binnen 4 maanden na uitvoering van de activiteiten een subsidieaanvraag in op het door het college vastgesteld formulier. Deze aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

 • 1.

  NAW gegevens;   

 • 2.

  de rapportage van het energieadvies;   

 • 3.

  de factuur van het energieadvies aan huis;

 • 4.

   

 • 5.

  betalingsbewijs van de factuur.

Artikel 2.3 Subsidiabele kosten

Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de kosten verbonden aan de uitvoering van het Energieadvies aan huis.

Artikel 2.4 Hoogte subsidie

De subsidie voor het uitvoeren van een energieadvies aan huis als bedoeld in artikel 1.3 onder a bedraagt de werkelijke kosten met een maximum van 250 euro. 

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de aanvraag niet voldoet aan één van de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden.

Artikel 2.6 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Op basis van het formulier als bedoeld in artikel 2.2 stelt het college de subsidie bij verlening direct overeenkomstig artikel 17 van de Asv vast, met in achtneming van artikel 2.3 en 2.4 van deze regeling en de door het college aanvaardbaar geachte subsidiabele kosten.   

 • 2.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na de beslissing tot directe vaststelling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt daags na bekendmaking in werking.   

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Energieadvies aan huis”.

Aldus vastgesteld door het college van B&W d.d. 25 januari 2023.