Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicecentrum MER

Instellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicecentrum MER
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
CiteertitelInstellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023nieuwe regeling

26-10-2022

bgr-2023-208

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Het Dagelijks Bestuur van het SC MER en de colleges van B&W van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen,

 

gezien het voorstel van 15-09-2022;

 

besluit het Dagelijks Bestuur MER en de colleges van BW van gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen vast te stellen het:

 

Instellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Artikel 1.

Begripsbepalingen In dit Instellingsbesluit wordt verstaan onder:

 

 • TIO: het Tactisch Informatie Overleg waar dit besluit betrekking op heeft.

 • Archiefbescheiden: bescheiden, ongeacht hun vorm, welke zijn ontvangen of opgemaakt door de organisatie, en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten.

Artikel 2 Organisatie

 • Er is een Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (verder genaamd: TIO).

 • De taak van het TIO wordt als volgt omschreven: Het bespreken van operationele en tactische archiefvraagstukken en het eventueel voorleggen van vraagstukken over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding aan het SIO.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • Het TIO is bevoegd gevraagd en ongevraagd vraagstukken voor te leggen aan het SIO inzake het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding.

 • Aan het TIO zal in ieder geval aan het SIO voorleggen:

  • situaties van vervreemding van archiefbescheiden;

  • situaties van uitzonderingen op de bewaartermijn die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijst gemeentelijke archiefbescheiden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e. van het Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken

 • Het TIO kan inhoudelijk deskundigen van alle gemeentelijke werkgebieden en het gemeente-archief Roermond uitnodigen bij het overleg.

Artikel 4 Samenstelling TIO

In het TIO hebben zitting:

 

 • de teammanager Informatisering (voorzitter);

 • de coördinator Informatiebeheer;

 • de adviseur Informatiebeheer (secretaris);

 • de senior archiefmedewerker;

 • de archiefinspecteur.

Op verzoek van één of meer van de in het eerste lid genoemde personen, kan aanvullend een andere inhoudelijk deskundige worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg, afhankelijk van het onderwerp.

Artikel 5 Vergaderfrequentie en agenda

 • Het TIO vergadert minimaal 2 maal per jaar, dan wel vaker als gewenst.

 • De secretaris van het TIO stelt de agenda op, nodigt de deelnemers uit en maakt verslag op.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit instellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na besluitvorming door het DB SC MER en de colleges van B&W van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Tactisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Servicecentrum MER

de voorzitter,

de secretaris,

De gemeente Maasgouw

de burgemeester.

de gemeentesecretaris,

De gemeente Echt-Susteren

de burgemeester,

de gemeentesecretaris

De gemeente Roerdalen

de burgemeester.

de gemeentesecretaris,

Toelichting

 

Met het TIO wordt een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken besproken over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding op operationeel en tactisch niveau. Vraagstukken en adviezen kunnen worden voorgelegd aan het SIO.