Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicecentrum MER

Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicecentrum MER
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
CiteertitelInstellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van het Archiefbesluit 1995
 2. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 8 van het Archiefbesluit 1995
 4. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995
 5. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023nieuwe regeling

26-10-2022

bgr-2023-207

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Het Dagelijks Bestuur van het SC MER en de colleges van B&W van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen,

 

gelet op de artikelen 3, 3a, 8, 9 en10 van het Archiefbesluit 1995;

 

Gelet op artikel 1 en 4 van de Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019

gezien het voorstel van 15-09-2022;

 

besluit het Dagelijks Bestuur SC MER en de colleges van BW van gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen vast te stellen het:

 

Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

Artikel 1.

Begripsbepalingen In dit instellingsbesluit wordt verstaan onder:

 

 • SIO: het Strategisch Informatie Overleg waar dit besluit betrekking op heeft.

 • Archiefbescheiden: bescheiden, ongeacht hun vorm, welke zijn ontvangen of opgemaakt door de organisatie, en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten.

Artikel 2 Organisatie

 • Er is een Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (verder genaamd: SIO).

 • De taak van het SIO wordt als volgt omschreven: Het uitbrengen van advies aan de besturen van de 4 organisaties via het Breed Directie Beraad (BDB) inzake vraagstukken over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • Het SIO is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de 4 organisaties inzake vraagstukken over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding.

 • Aan het SIO worden ter verplichte advisering voorgelegd:

  • situaties van vervreemding van archiefbescheiden;

  • situaties van uitzonderingen op de bewaartermijn die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijst gemeentelijke archiefbescheiden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e. van het Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken

 • Het SIO kan inhoudelijk deskundigen van alle gemeentelijke werkgebieden en het gemeentearchief Roermond uitnodigen bij het overleg.

Artikel 4 Samenstelling SIO

In het SIO hebben zitting:

 

 • een vertegenwoordiger van het BDB (directeur SC MER of één van de gemeentesecretarissen, zijnde de beheerder) (voorzitter);

 • de teammanager Informatisering;

 • de gemeentearchivaris;

 • de coördinator Informatiebeheer (secretaris).

Op verzoek van één of meer van de in het eerste lid genoemde personen, kan aanvullend een andere inhoudelijk deskundige worden uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg, afhankelijk van het onderwerp.

Artikel 5 Vergaderfrequentie en agenda

 • Het SIO vergadert minimaal 2 maal per jaar, dan wel vaker als gewenst.

 • De secretaris van het SIO stelt de agenda op, nodigt de deelnemers uit en maakt verslag op.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit instellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie op Overheid.nl.

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg SC MER en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Servicecentrum MER

de voorzitter,

de secretaris,

De gemeente Maasgouw

de burgemeester.

de gemeentesecretaris,

De gemeente Echt-Susteren

de burgemeester,

de gemeentesecretaris

De gemeente Roerdalen

de burgemeester.

de gemeentesecretaris,

Toelichting

 

Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding op strategisch niveau. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Het is daarbij zaak dat alle relevante kennis en expertise in het informatiedomein multidisciplinair bijeen worden gebracht door besluitvormers, beleidmakers, inhoudelijk deskundigen, ICT-specialisten, archivarissen en documentair informatiespecialisten. Hierdoor wordt - in samenhang - het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO in enkele archivistische situaties een wettelijk verplichte functie.