Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainer Waterwijk Fijnaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainer Waterwijk Fijnaart
CiteertitelAanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainer Waterwijk Fijnaart
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer
 2. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 3. Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2023nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2023-56199

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainer Waterwijk Fijnaart

 

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 31 januari 2023,

gelet op:

 

• Het bepaalde in artikel 10:23 Wet milieubeheer op grond waarvan de Raad een Afvalstoffenverordening heeft vastgesteld;

• Het bepaalde in artikel 10:26 Wet milieubeheer op grond waarvan de raad kan bepalen dat huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel worden ingezameld;

• Het bepaalde in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening waarin is bepaald dat het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

• Het feit dat de gemeente Moerdijk in 2017 over is gegaan op het systeem van omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers) voor restafval;

•de op 5 september 2017 door het college vastgestelde criteria voor locatiekeuze voor ondergrondse containers. Deze criteria zijn als volgt:

 

Bereikbaarheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de toegangswegen naar de container toegankelijk zijn voor het inzamelvoertuig, de containers zo gesitueerd dienen te zijn dat het technisch mogelijk is de container te legen en dat de inzameldienst bij het legen geen objecten in de openbare ruimte (zoals bomen, lantaarnpalen, auto’s e.d.) of gebouwen (bijvoorbeeld muren, balkons, uitsteeksels aan gebouwen e.d.) kan raken. Vanuit de kant van de gebruikers dienen de containers makkelijk bereikbaar, toegankelijk en veilig gesitueerd te zijn. In het bijzonder ook voor ouderen en mindervaliden.

 

Verkeersveiligheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruiker op een veilige wijze te bereiken zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de container geleegd moet kunnen worden zonder dat hierdoor een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Vanuit de kant van de gebruiker betekent dit dat zij hun afval kwijt moeten kunnen, zonder hiervoor verkeersonveilige handelingen te moeten verrichten. De container mag nooit zo worden geplaatst dat het verkeer hier hinder van ondervindt.

 

Loopafstand

De containers moeten zodanig gesitueerd worden dat de loopafstand – de daadwerkelijk te lopen route dus niet hemelsbreed gemeten – tussen de grens van een op de containerlocatie aan te sluiten perceel en de ondergrondse container telkens maximaal 300 meter bedraagt. Daarnaast wordt bij de plaatsbepaling zoveel mogelijk rekening gehouden met de locatie van seniorenwoningen.

 

Ondergrondse infrastructuur

Bij het bepalen van locaties wordt de ondergrond onderzocht op de aanwezigheid van obstakels. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kabels en leidingen. Tot de omlegging van kabels en leidingen gaat de gemeente alleen over indien dit tegen relatief geringe kosten mogelijk is. Hoofd(transport)-leidingen, hoofdriool en glasvezelkabels vallen hier niet onder. Voor overige kabels en leidingen die tot een lokaal netwerk behoren, huisaansluitingen en straatkolken, weegt de gemeente de overlast en kosten voor verleggen af tegen het belang van de locatie.

 

Parkeerplaatsen

Bij de locatiebepaling houdt gemeente rekening met de parkeerdruk. Bestaande parkeerplaatsen dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven.

 

Bomen en groenvoorziening

Gelet op het belang van het aanwezige groen in de kernen, zullen bomen nooit wijken voor een ondergrondse container. Ook groenvoorzieningen zullen zoveel mogelijk onaangetast blijven. Echter waar plaatsingsruimte in de verharding onvoldoende is of ontbreekt, zal aanliggend groen benut worden.

 

Inpassing in openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

De situering van de ondergrondse containers moet in beginsel passen binnen het straatbeeld. Daartoe wordt elke container(locatie) in lijn met overige objecten of functies in de openbare ruimte geplaatst. De containers worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten eventuele zichtlijnen met woningen geplaatst, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Het algemeen belang gaat ook hier uiteindelijk voor op het individuele belang. Als sprake is van een historische omgeving of een architectonisch belangrijke locatie, zijn de bij die omgeving passende eisen aan de locatie leidend.

 

gezien het feit dat:

de geselecteerde locatie voldoet aan de door het college vastgestelde criteria;

de bewoners van Waterwijk al vanaf 2018 op de hoogte waren van de locatie van de ondergrondse containers;

er één zienswijze is ingediend: verplaats de ondergrondse containers naar het begin van de wijk (De Vleijlaan), want bewoners rijden de wijk in en uit en kunnen het afval dan wegbrengen. De afvalinzameldienst hoeft dan niet meer door de wijk te rijden. Deze zienswijze heeft niet gezorgd voor een andere locatie van de ondergrondse containers. Belangrijkste reden hiervoor is dat de afstand naar een ondergrondse restafvalcontainer vanuit het einde van de wijk meer dan 300 meter bedraagt. In het beleid is opgenomen dat een ondergrondse restafvalcontainer binnen 300 meter bereikbaar moet zijn.

 

Overwegende dat

het noodzakelijk is een besluit te nemen op grond van de Afvalstoffenverordening waarin dit bepaald wordt en de locaties waar de containers geplaatst worden, worden aangewezen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het :

 

AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE HUISHOUDELIJK RESTAFVAL- EN GLASCONTAINERS WATERWIJK FIJNAART

Artikel 1 begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder huishoudelijke afvalstoffen (restafval) verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1:1 Wet milieubeheer.

 

Artikel 2 Bepalen van wijze van inzameling huishoudelijke afvalstoffen en glas

 • 1.

  Huishoudelijk restafval en glas worden ingezameld op wijkniveau door middel van ondergrondse verzamelcontainers.

 • 2.

  De containers worden leeggemaakt door Afvalservice Breda.

 

Artikel 3 aanwijzing plaatsen

De volgende plaats wordt aangewezen als plaats voor een ondergrondse restafvalcontainer:

 

Fijnaart

 • Roode Kreek (schuin tegenover huisnummer 18)

 •  

De volgende plaats wordt aangewezen als plaats voor een ondergrondse glascontainer:

 

Fijnaart

 • Roode Kreek (schuin tegenover huisnummer 18)

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 31 januari 2023.

De gemeentesecretaris,

Ir. J.C. Slagboom

De burgemeester,

A.J. Moerkerke

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bezwaar en beroepsmogelijkheden

lndien u het met dit besluit niet eens bent kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in de op de dag na publicatie van dit besluit. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed dit mocht vereisen (Adres: Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA Breda). Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.