Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Besluit aanwijzing Woo-contactfunctionaris Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing Woo-contactfunctionaris Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
CiteertitelBesluit aanwijzing Woo-contactfunctionaris Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het Dagelijks bestuur en de Voorzitter.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-202301-05-2022nieuwe regeling

21-12-2022

bgr-2023-192

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing Woo-contactfunctionaris Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De voorzitter, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

 

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

 

 

B E S L U I T E N :

Artikel 1 Aanwijzing contactfunctionaris

De I-coach, functionaris van de afdeling Informatisering, aan te wijzen als contactpersoon, verder te noemen Woo-contactfunctionaris, ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie van de veiligheidsregio.

Artikel 2 Vervanging

Het hoofd van de afdeling Informatisering kan één of meerdere vervangers aanwijzen, die de Woo-contactfunctionaris incidenteel of voor een langere periode kunnen vervangen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Het besluit gaat in met terugwerkende kracht op 1 mei 2022.

Aldus besloten door het Algemeen bestuur,

de voorzitter,

Th.L.N. Weterings

de secretaris,

A.C. Trijselaar

Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter,

Th.L.N. Weterings

de secretaris,

A.C. Trijselaar

Aldus besloten door de Voorzitter,

De voorzitter,

Th.L.N. Weterings