Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën/Organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 123 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2023nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-51531

17 januari 2023

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek,

 

Gelezen het voorstel van 17 januari 2023;

Overwegende dat de werkzaamheden extern worden uitgevoerd;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het:

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

 

Artikel 1  

De belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet.

 

Artikel 2  

De administratief invorderingsmedewerkers van Flanderijn Invordering aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet.

 

Artikel 3  

Het op 16 oktober 2019 vastgestelde aanwijzingsbesluit ‘mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar’ wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 4 genoemde datum.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder’.

Hilvarenbeek, 17 januari 2023

De burgemeester, De secretaris,

dhr. E.M.L. Weys dhr. F.M. Jansen