Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Aanwijzingsbesluit artikel 5.6 en 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Albrandswaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5.6 en 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Albrandswaard 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5.6 en 5.8 APV Albrandswaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit artikelen 5.6 en 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Albrandswaard 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2023nieuwe regeling

07-04-2015

gmb-2023-50553

156153

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5.6 en 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Albrandswaard 2015

Het college van de gemeente Albrandswaard;

 

gelet op de artikelen 5.6 eerste lid onder a, en 5.8 van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard;

 

overwegende dat

 • Aanhoudende klachten van bedrijven in de Rotterdamse haven over grote groepen kamperende chauffeurs, vrachtauto’s die hinderlijk geparkeerd worden, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan en dumping van trailers in het Havengebied, waardoor de bereikbaarheid van bedrijven wordt belemmerd, er medio 2012 toe hebben geleid dat het parkeerbeleid het Havengebied is aangescherpt;

 • Hiertoe op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam NV (Havenbedrijf) op 12 februari 2013 door het college van burgemeester en wethouders op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2013 of zoals nadien gewijzigd (APV) een Aanwijzingsbesluit artikel 5.8 en artikel 5.6 van de Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2013 (Aanwijzingsbesluit) is genomen waarbij onder meer voor het Distripark onder andere een verbod voor het parkeren van grote voertuigen is ingesteld;

 • Er drie beveiligde truckparkings geopend zijn met in totaal 272 parkeerplaatsen;

 • Er extra inzet is en wordt gepleegd op het handhaven van het APV-verbod;

 • Op verzoek van Vervoerdersorganisaties TLN, EVO en omliggende gemeenten het Havenbedrijf het parkeer- en handhavingsbeleid heeft geëvalueerd;

 • Bijvoorbeeld is gebleken dat de restaurants in het Havengebied last hebben van de maatregelen, dat uitwaaiering van de bovengenoemde problemen naar buurtgemeenten ontstaat en dat chauffeurs zich gedwongen voelen de drukke spitsperiode te gebruiken om de dan toch al overvolle wegen te gebruiken om het Havengebied te verlaten;

 • In samenspraak met alle stakeholders de hiernavolgende oplossingen zijn gekozen: op de drie beveiligde truckparkings gaat het betaald parkeren in plaats van om 18.00 uur pas om 20.00 uur in, voor de restaurants wordt daar waar mogelijk en noodzakelijk naar maatwerk gezocht en er komen parkeerschijfzones, zogenaamde “blauwe zones”, waar chauffeurs maximaal 4 uur kunnen parkeren voordat ze bijvoorbeeld bij bedrijven laden en lossen of om een bezoek aan een restaurant te brengen;

 • Hiermee het parkeerbeleid in het Havengebied meer aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven, dat de drempel wordt verlaagd voor chauffeurs om de drukke spitsperiode te vermijden zodat de bereikbaarheid van de havens wordt bevorderd en dat de overlast voor eenieder zoveel mogelijk wordt beperkt;

 • Het aldus gewenst is het Aanwijzingsbesluit voor het Distripark aan te passen om een en ander mogelijk te maken;

 • De wegen onder beheer zijn van de gemeente Albrandswaard;

 • Overleg heeft plaats gevonden met de Politie, Eenheid Rotterdam, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde APV-maatregelen wordt ingestemd;

Gelet op de artikelen 5.6 eerste lid onder a, en 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard,

 

 

besluit vast te stellen het navolgende

 

 

Aanwijzingsbesluit artikelen 5.6 en 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Albrandswaard 2015

Artikel 1 Aangewezen gebied 1

Het gehele grondgebied van de Gemeente Albrandswaard, zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart 1.

Artikel 2 Aangewezen gebied 2

Het Distripark Eemhaven en de daarop gelegen wegen en weggedeelten, te weten:

 • Marco Polostraat;

 • Columbusstraat;

 • Abel Tasmanstraat;

 • Willem Barentszstraat;

zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart 2.

Artikel 3 Aangewezen gebied 3

Het parkeerterrein op het bedrijventerrein “Overhoeken I” , zoals aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart 3.

Artikel 4 Verbod parkeren caravans, aanhangwagens, e.d.

Het in artikel 1 aangeduid gebied, wordt aangewezen als gebied, als bedoeld in artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard waar het op de daar gelegen wegen of weggedeelten verboden is langer dan op drie achtereenvolgende dagen een woonwagen, kampeerwagen, camper, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, te parkeren.

Artikel 5 aanwijzing artikel 5.8 lid 1 APV

 • 1.

  Het in artikel 1 aangeduide gebied wordt aangewezen als gebied bedoeld in artikel 5.8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard waar het op de daar gelegen wegen of weggedeelten verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  De aanwijzing van lid 1 geldt niet voor het in artikel 2 en 3 aangeduide gebied.

Artikel 6 Aanwijzing artikel 5.8 lid 2 APV

 • 1.

  Het in artikel 2 aangeduide gebied, wordt aangewezen als gebied, als bedoeld in artikel 5.8 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard waar het op de daar gelegen wegen of weggedeelten verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 2.

  In afwijking van het derde lid van artikel 5.8 van de APV, geldt het verbod in het onder artikel 2 aangewezen gebied mede niet op werkdagen van 06.00 uur tot 08.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het op kaart 2 gearceerde gebied. In dit gebied geldt een parkeerschijfzone (zogenaamde blauwe zone) aangeduid met de borden E10 en E11 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voorzover geparkeerd wordt binnen de op de onderborden aangegeven tijden; indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid van artikel 25 RVV slechts gedurende die dagen of uren.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid gestelde verbod.

Artikel 7 Intrekking Uitvoeringsbesluiten en aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Het Aanwijzingsbesluit artikelen 5.6 en 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Albrandswaard 2013 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit gewijzigde besluit.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit artikel 5.6 en 5.8 APV Albrandswaard 2015.

Poortugaal, 7 april 2015

Het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris,

Hans Cats

de burgemeester,

drs. Hans-Christoph Wagner

Bijlage 1 Kaart 1

 

Bijlage 2 Kaart 2

 

Bijlage 3 Kaart 3