Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-202301-01-2024nieuwe regeling

30-01-2023

gmb-2023-46877

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging

 

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging

 

 

Het college van Heusden overwegende dat:

 

 • -

  in de duurzaamheidsagenda is opgenomen dat in 2050 de gemeente Heusden energieneutraal is;

 • -

  het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van een energieneutraal Heusden;

 • -

  oude aanvragen uit de regeling ‘isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2022’ niet in behandeling zijn genomen wegens het bereiken van het subsidieplafond;

 • -

  uit evaluatie blijkt dat deze subsidieregeling positief heeft gewerkt en voortzetting behoeft;

 • -

  deswege bij besluit van 27 december 2022 de Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan de bestaande woningen 2023 is vastgesteld, als vervolg op de twee eerdere subsidieregelingen (de eerste is van 1 oktober 2020) voor het treffen van isolatiemaatregelen aan bestaande woningen;

 • -

  de Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan de bestaande woningen 2023 ter verduidelijking en vanwege de praktische uitvoerbaarheid moet worden aangepast;

   

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging

 

Artikel 1: Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

 • 2.

  Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar is van een bestaande woning in de gemeente Heusden of een Vereniging van Eigenaars (gemachtigd door de betrokken eigenaars).

 • 3.

  Aanvraag: een door een aanvrager ingevuld digitaal of papieren aanvraagformulier voor het verkrijgen van een subsidie voor een isolatiemaatregel.

 • 4.

  Isolatiemaatregelen: maatregelen en voorzieningen die ervoor zorgen dat op gas of elektriciteit wordt bespaard op de gas- of elektriciteitsaansluiting van een bestaande woning in eigendom.

 • 5.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op isolerende maatregelen aan de woning van aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. 

 

 

Artikel 2: Doel

Het bevorderen van het aanbrengen, uitvoeren dan wel plaatsen van adequate isolatiemaatregelen aan bestaande woningen in de gemeente Heusden.

 

 

Artikel 3: Subsidiabele activiteiten

 

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen.

 • 2.

  De activiteiten zijn energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in eigendom van aanvrager in de gemeente Heusden.

 

Artikel 4: Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Uitsluitend de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het aanschaffen of uitvoeren van isolatiemaatregelen als bedoeld in artikel 5.2 komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 5: Toekenningsvoorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De woning is in eigendom van aanvrager en functioneert als diens hoofdverblijf, of wordt het hoofdverblijf van aanvrager na renovatie.

 • 2.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   aanbrengen van vloer / zoldervloer / vliering isolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

  • b.

   aanbrengen dakisolatie binnenzijde met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

  • c.

   aanbrengen dakisolatie buitenzijde met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

  • d.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 1,1 m2 k/W is;

  • e.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen van andere gevelisolatie via binnenzijde waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 k/W is;

  • f.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen van andere gevelisolatie via buitenzijde waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 k/W is;

  • g.

   het vervangen van bestaand glas door HR++- glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2;

  • h.

   het vervangen van bestaand glas door HR+++-glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

 • 3.

  Geen subsidie wordt toegekend voor zover het betreft de uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen dan wel er enkel voor zorgen dat een woning voldoet aan gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 4.

  Subsidie wordt enkel verleend voor het verduurzamen van een bestaande woning en is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor het plaatsen van een aanbouw of uitbouw.

 • 5.

  Subsidie wordt enkel verleend voor het treffen van isolatiemaatregelen en is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

 

Artikel 6: Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder a vloer / zoldervloer / isolatie bedraagt € 4 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 2.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder b dakisolatie binnenzijde bedraagt € 4 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 3.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder c dakisolatie buitenzijde bedraagt € 15 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 4.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder d spouwmuurisolatie bedraagt € 4 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 5.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder e andere gevelisolatie via binnenzijde bedraagt € 4 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 6.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder f andere gevelisolatie via buitenzijde bedraagt € 19 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 7.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder g HR++ -glas bedraagt € 23 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 8.

  De subsidie voor een duurzame maatregel als bedoeld in artikel 5.2 onder h HR+++ -glas bedraagt € 65,50 per vierkante meter van de isoleren oppervlakte.

 • 9.

  De maximale subsidie per adres bedraagt € 1.500, zijnde het totaal van subsidies dat uit hoofde van de deze regeling en de daaraan voorafgaande subsidieregelingen voor isolerende maatregelen (2020, 2021 en 2022) per adres kan worden verstrekt.

 • 10.

  Het subsidiebedrag is niet meer dan de bij de aanvraag voor de activiteit overgelegde factuur/offerte als bedoeld in artikel 8.

 

 

Artikel 8: Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 januari 2023 en tot en met 31 december 2023.

 • 2.

  Een aanvraag wordt door middel van een digitaal of papieren standaardaanvraagformulier ingediend.

 • 3.

  Wanneer een aanvraag wordt ingediend als de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn, gaat deze vergezeld van een van deze bewijsstukken:

 • a.

  een factuur op naam van aanvrager met daarop een overzicht van de getroffen isolatiemaatregelen met de geïsoleerde oppervlakte ;

 • b.

  een anonieme kassabon met daarop alle producten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een bankafschrift van aanvrager betreffende de transactie. Er dient duidelijk te worden aangegeven voor hoeveel vierkante meter subsidie wordt aangevraagd.

 • 4.

  Wanneer een aanvraag wordt ingediend als de maatregelen nog niet uitgevoerd en betaald zijn, gaat deze vergezeld van deze bewijsstukken:

  • a.

   een offerte van de te treffen isolatiemaatregelen met daarop een overzicht van de getroffen isolatiemaatregelen met de geïsoleerde oppervlakte;

    

  • .

   en na uitvoering en betaling:

   • b.

    een factuur op naam van aanvrager met daarop een overzicht van de getroffen isolatiemaatregelen met de geïsoleerde oppervlakte. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening, de facturen moeten worden overgelegd.

  • 5.

   Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

  • 6.

   Per adres kunnen gedurende de looptijd van de regeling meerdere aanvragen worden ingediend. Het maximale subsidiebedrag per adres mag daarbij niet worden overschreden. Inwoners die voorgaande jaren subsidie hebben toegekend hebben opnieuw aanspraak op deze regeling zolang het maximale subsidie bedrag per adres niet wordt overschreden.

Artikel 9: Besluit

Binnen vier weken na ontvangst van een volledige aanvraag volgt een besluit en uitbetaling van de subsidie.

Artikel 10: Subsidieplafond

Het maximale bedrag dat voor de Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023 en de Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023, eerste wijziging, totaal beschikbaar is, bedraagt € 150.000.

Artikel 11: Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5;

 • 2.

  met de activiteiten is begonnen vóór 1 januari 2022;

 • 3.

  het maximale bedrag dat voor de gehele regeling beschikbaar is gesteld, is bereikt;

 • 4.

  het maximale subsidiebedrag van € 1.500 voor een adres is bereikt;

 • 5.

  het aantal geïsoleerde vierkante meter niet wordt verstrekt bij de offerte, factuur of kassabon;

 • 6.

  voor dezelfde maatregel waarop de aanvraag ziet al eerder subsidie is verstrekt op grond van deze of daar voorafgaande subsidieregelingen.

Artikel 12: Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt een dag na de bekendmaking daarvan in werking.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot en met 31 december 2023.

Artikel 13: Slotbepalingen

 • 1.

  Op subsidieaanvragen die voor inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en waarop nog niet is besloten, is de Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023 nog van toepassing.

 • 2.

  De Subsidieregeling isolatiemaatregelen aan bestaande woningen gemeente Heusden 2023 wordt, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de onderhavige regeling, ingetrokken.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 30 januari 2023.

 

Het college van Heusden

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

mr. H.J. M. Timmermans drs. W. van Hees