Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit DAEB voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit DAEB voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen
CiteertitelAanwijzingsbesluit DAEB voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2023-44959

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit DAEB voor uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Asten, Nuenen, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo (hierna: de deelnemende gemeenten);

gelet op het bepaalde in:

 • -

  Artikel 14, artikel 106, tweede lid en artikel 107 van het VWEU;

 • -

  Vrijstellingsbesluit van de Europese Commissie voor diensten van algemeen economisch belang (2012/21/EU, Pb EU 2012, L7) (“DAEB Vrijstellingsbesluit”);

 • -

  Artikel 160, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet.

overwegende dat:

 

 • -

  diensten van algemeen economisch belang (hierna “DAEB”) hun bestaansrecht ontlenen aan de artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • -

  om gebruik te kunnen maken van de bijzondere positie die een DAEB inneemt binnen de Europese regelgeving, het “Energiehuis Slim Wonen specifiek met het beheer van een bepaalde DAEB moet worden belast;

 • -

  de deelnemende gemeenten constateren dat het noodzakelijk is om deze diensten aan het Energiehuis Slim Wonen toe te vertrouwen, omdat daarmee in hoge mate wordt voldaan aan de algemene doelstelling van de gemeenten om binnen hun grondgebied in 2030 energieneutraal te zijn. Zij voldoet daarmee ook aan de belangen van de burgers binnen deze gemeenten;

 • -

  de deelnemende onder meer tot doel hebben om binnen hun grondgebied het algemeen belang van de energie besparing en gebruik van duurzame energie in de gebouwde omgeving te dienen door middel van exploitatie van een gemeentelijk energieloket;

 • -

  de deelnemende gemeenten hebben geconstateerd dat het gemeentelijk energieloket een dienst is die zonder overheidsbijdrage onvoldoende door marktpartijen wordt ingevuld.

  Van belang is ook dat er een organisatie is die verbindt, partijen bij elkaar brengt en initieert. Het Energiehuis Slim Wonen beschikt als enige over een uniek lokaal netwerk van relevante stakeholders, kennis en ervaring om integraal diensten en producten aan gebouweigenaren in de gebouwde omgeving aan te bieden ten behoeve van de doelstelling energieneutraal 2030 van de gemeenten in de Peel;

 • -

  Het Energiehuis Slim Wonen ten doel heeft:

  * het gebruik van duurzame energie in de gebouwde omgeving te stimuleren;

en kan vanuit haar doelstellingbijdragen aan de doelstellingen van de deelnemende gemeenten;

 

 • -

  Het Energiehuis Slim Wonen voorziet inwoners van de deelnemende gemeenten integraal van:

  * een loket waar inwoners fysiek, telefonisch en digitaal terecht kunnen voor informatie en advies;

  * opgeleide energiecoaches (vrijwilligers) die kosteloos bij mensen thuis een advies over verduurzamingsmaatregelen komen geven;

  * aanpakken gericht op het (collectief) treffen van maatregelen.;

 • -

  de deelnemende gemeenten gezien de doelstelling, kennis en kunde bereid zijn om het Energiehuis Slim Wonen te subsidiëren;

 • -

  De deelnemende gemeenten een maatschappelijke schaal en efficiency voordelen kunnen behalen met publieke middelen, door diensten en producten bij het Energiehuis Slim Wonen af te nemen;

 • -

  De deelnemende gemeenten afgestemde en integrale producten en diensten aan gebouweigenaren willen aanbieden;

 • -

  de deelnemende gemeenten ervan uitgaan dat voor zover de voorgenomen subsidie staatssteun oplevert deze rechtmatig wordt verstrekt in overeenstemming met het DAEB Vrijstellingsbesluit;

 • -

  de deelnemende gemeenten als uitgangspunt heeft gehanteerd dat het Energiehuis Slim Wonen op transparante wijze financiële verantwoording aflegt en de publieke en private inkomsten en uitgaven scheidt.

BESLUIT

 

 • 1.

  Aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, zijn de volgende diensten:

Exploitatie van een gemeentelijk energieloket en alle overige werkzaamheden die daarvoor op basis van de statuten van het Energiehuis Slim Wonen alsmede op basis van de door de gemeente vast te stellen subsidiebeschikking noodzakelijk zijn, uit te voeren door het Energiehuis Slim Wonen waaronder:

 

 • 1.

  Het bevorderen van energiebesparing en gebruik van lokale duurzame energie in de gebouwde omgeving van de deelnemende gemeenten en de effecten daarvan te monitoren;

 • 2.

  Het geven van voorlichting en advies over energiebesparing en gebruik van lokale duurzame in de gebouwde omgeving van de deelnemende gemeenten en de effecten daarvan te monitoren;

 • 3.

  Het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes en projecten gericht op energiebesparing en gebruik van lokale duurzame energie in de gebouwde omgeving in de deelnemende gemeenten en de effecten daarvan te monitoren;

 • 4.

  Het ontwikkelen van producten en diensten of combinaties daarvan die energiebesparing en gebruik van lokale duurzame energie in de gebouwde omgeving in de deelnemende gemeenten kunnen bevorderden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van elke deelnemende gemeente is belast met toezicht op de tenuitvoerlegging en rapportageverplichting hiervan alsmede ten aanzien van de subsidieverlening conform de subsidiebeschikking waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel uitmaakt.

 

 • 2.

  De aard en duur van de openbare dienstverplichtingen:

Het bijzondere recht van het Energiehuis Slim Wonen om voor de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Asten, Nuenen, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo een gemeentelijk energieloket te exploiteren overeenkomstig de activiteitenomschrijving van het gemeentelijk energieloket in het subsidiebesluit waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel uitmaakt, waarbij de aanwijzing wordt verleend voor een periode van 4 jaren ingaande op 1 januari 2023. Deze aanwijzing eindigt op 31 december 2026.

 

 • 3.

  Naam en het betrokken grondgebied:

Het Energiehuis Slim Wonen statutair gevestigd in de gemeente Helmond, kantoorhoudende te 5701 SH Helmond, Torenstraat 3-5, dat diensten aanbiedt/uitvoert op het grondgebied van de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Asten, Nuenen, Laarbeek, Someren en Geldrop-Mierlo

 

 • 4.

  De parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie:

De wijze van berekening, de controle op de DAEB-werkzaamheden en de mogelijkheid tot herziening van het subsidiebedrag in geval van (dreigende) overcompensatie worden conform artikel 5 van het DAEB Vrijstellingsbesluit vastgesteld in de subsidiebeschikking.

 

 • 5.

  De regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen:

Deze worden door middel van een terugbetalingsregeling bij overcompensatie van het DAEB Vrijstellingsbesluit vastgelegd in de subsidieverleningsbeschikking waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel uitmaakt.

 

 • -

  Minimaal jaarlijks en aan het einde van de duur van de DAEB controleert ons college of geen overcompensatie heeft plaatsgevonden. Overcompensatie kan bijvoorbeeld ontstaan door afhankelijkheid van vrijwilligers of overmacht zoals corona-maatregelen

 • -

  Wanneer het bedrag van de overcompensatie niet meer dan 10% zien wij niet als overcompensatie en kan het besteed worden in de volgende periode van het bedrag van de gemiddelde jaarcompensatie bedraagt, mag deze overcompensatie naar de volgende jaarlijks periode worden overgedragen en wordt deze op het compensatiebedrag dat voor die periode zou worden betaald, in mindering gebracht.

 • -

  Ons college vordert betaalde overcompensatie (onderbesteding) terug. In geval de overcompensatie groter dan 10% wordt dat deel ingehouden bij de jaarlijkse vaststelling van de subsidie en dus terugbetaalt

 • -

  Uit het besluit tot subsidieverstrekking waarvan dit aanwijzingsbesluit onderdeel uitmaakt, verplicht het Energiehuis Slim Wonen onverwijld schriftelijk aan het College mee te delen indien er te veel is gecompenseerd voor de verrichte DAEB.

 • -

  Bij vaststelling van de subsidie worden eventuele winsten uit niet gesubsidieerde activiteiten van Het Energiehuis Slim Wonen gerapporteerd én aangewend voor de doelstelling van het Energiehuis Slim Wonen. Het subsidiebedrag zal bij vaststelling van de subsidie voor die activiteiten navenant worden verlaagd.

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.

 

In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift voegt u bij uw verzoek aan de voorzieningenrechter.

 

De rechtbank brengt u voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening kosten in rekening (griffierecht).

Vastgesteld in de vergadering van 15 november 2022

Burgemeester en wethouder van Gemert-Bakel,

het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

G. Wouters

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen