Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Beleidsregels uitvoering Crisisfonds 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitvoering Crisisfonds 2023
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-202301-02-2023Nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-44691

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitvoering Crisisfonds 2023

Burgemeester van de gemeente Lochem:

gelet op:

• Het creëren van een crisisfonds om financiële ondersteuning op maat te bieden aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers die aantoonbare financiële problemen hebben door stijgende energieprijzen en/of hogere kosten voor wonen en leven als gevolg van hoge inflatie.

overwegende dat:

de burgemeester het wenselijk vindt om op eenduidige wijze uitvoering te geven aan het crisisfonds

het daarom wenselijk is om voor dit doel beleidsregels vast te stellen.

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de

Beleidsregels uitvoering Crisisfonds 2023

Doelgroep inwoners
 • 1.

  We bieden ondersteuning aan meerderjarige, zelfstandig in Lochem wonende mensen met een eenmalige tegemoetkoming.

 • 2.

  De bijdrage is eenmalig en maximaal € 2.500,- voor huishoudens die aantoonbaar schulden hebben, of aantoonbaar dreigen te krijgen, als gevolg van gestegen kosten voor wonen en leven.

 • 3.

  Onder kosten voor wonen en leven verstaan we huurkosten, hypotheeklasten, nuts- en telecomvoorzieningen, zorgverzekering, woonverzekeringen, lokale belastingen, kosten voor kinderopvang, en genormeerde bedragen voor voeding, kleding, inventaris en persoonlijke verzorging, eventueel aangevuld met kosten voor sociale participatie.

 • 4.

  Een huishouden mag niet meer dan € 2.500,- aan liquide middelen beschikbaar hebben.

 • 5.

  Huishoudens die beschikken over meer liquide middelen komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Doelgroep maatschappelijke organisaties
 • 1.

  We bieden ondersteuning aan niet-commerciële, voor 1 januari 2022 statutair in Lochem gevestigde organisaties en verenigingen op het vlak van sport, kunst, cultuur, jeugd, recreatie en toerisme, die onvoldoende middelen beschikbaar hebben of op korte termijn zouden kunnen genereren om de stijging in energietarieven in de periode oktober 2022 – juni 2023 te betalen.

 • 2.

  De bijdrage is eenmalig, maximaal € 25.000,- en maximaal 75% van de daadwerkelijke extra kosten door gestegen energietarieven die een organisatie/ vereniging zelfstandig had in de periode oktober 2022 – januari 2023 en/of verwacht te hebben in de periode februari – juni 2023.

 • 3.

  Bij de beoordeling vergelijken wij onder andere de energietarieven van de aanvrager vanaf 1 oktober 2022 met de energietarieven van de aanvrager op peildatum 1 januari 2022.

 • 4.

  Per organisatie beoordelen wij ook of zij voldoende middelen beschikbaar heeft of kan genereren. Als een organisatie desondanks toch acute problemen heeft of voorziet dan gaan we in gesprek om de oorzaken en mogelijke oplossingen te bespreken. En waar mogelijk met maatwerk bij te dragen aan een oplossing.

 • 5.

  Ook de middelen uit het Winterfonds van de provincie Gelderland zetten we op basis van bovenstaande voorwaarden in voor deze doelgroep.

Partners in het bestrijden van armoede
 • 1.

  We bieden ondersteuning aan niet-commerciële organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van armoede bij inwoners voor het aantoonbaar opschalen, in brede zin, van al bestaande activiteiten voor, of directe uitgaven aan de doelgroep inwoners die het financieel moeilijk heeft.

 • 2.

  De bijdrage is eenmalig met een maximum van € 5.000,- per organisatie.

Kleine ondernemers
 • 1.

  We bieden ondersteuning aan kleine ondernemers die een KvK-inschrijving en vestiging in de gemeente Lochem hebben en een zakelijk energiecontract hebben.

 • 2.

  De ondersteuning bestaat uit een lening van maximaal € 25.000,- onder de voorwaarde dat de onderneming levensvatbaar is volgens de BBZ-criteria en de energietarieven van de onderneming sinds oktober 2022 met minstens 50% zijn gestegen.

 • 3.

  Bij de beoordeling vergelijken wij de energietarieven van de onderneming vanaf 1 oktober 2022 met de energietarieven van de onderneming op peildatum 1 januari 2022.

 • 4.

  Wij zien af van een vermogenstoets en verstrekken de lening tegen een rente percentage van 0,5%.

 • 5.

  We schakelen het ROZ in voor het behandelen van de aanvraag van een lening. Het ROZ verzorgt ook de verdere financiële afhandeling van toegekende leningen.

Overige voorwaarden
 • 1.

  We bieden alleen financiële hulp als andere gemeentelijke, landelijke of sectorale regelingen geen of onvoldoende oplossing bieden voor de financiële problemen van de genoemde doelgroepen.

 • 2.

  Aanvragen met onjuiste gegevens of die onvoldoende informatie verstrekken om te kunnen beoordelen nemen wij niet in behandeling.

 • 3.

  We houden ons het recht voor om een tegemoetkoming verstrekt aan een maatschappelijke organisatie/ vereniging terug te vorderen indien de organisatie/ vereniging ná de gemeentelijke ondersteuning een tegemoetkoming heeft gekregen uit een landelijke of provinciale regeling voor hetzelfde doel.

 • 4.

  De genoemde doelgroepen kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen in de periode 1 februari tot en met 30 april 2023, met mogelijkheid tot verlenging.

 • 5.

  De aanvraag mag via daarvoor bestemde formulier dat staat op onze website, via info@lochem.nl dan wel fysiek bij een gemeentelijke balie worden ingediend.

 • 6.

  We betalen de eenmalige tegemoetkoming zoveel mogelijk rechtstreeks uit aan de schuldeiser(-s) van de genoemde doelgroepen.

 • 7.

  Ons college behoudt zich het recht voor om af te wijken van dit beleid indien daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitvoering Crisisfonds 2023

Aldus besloten in de vergadering van 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem

De secretaris, de burgemeester,

D.C. Kerkdijk S.W. van ’t Erve