Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het eerder op 8 februari 2022 vastgestelde aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2023nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-44103

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

 

gelet op artikel 5:12a van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021) vast te stellen.

Artikel I Aanwijzingsbesluit

Het gebied de Grote Markt, Waagstraat, Waagplein, Tussen Beide Markten, Tingtangstraatje, Vismarkt, Guldenstraat, Rode Weeshuisstraat, Stalstraat, Oude Ebbingestraat, Kwinkenplein, Kreupelstraat, Martinikerkhof, Achter de Muur, Oosterstraat, Zwanestraat, Oude Boteringestraat (tot aan Rode Weeshuisstraat) en bijbehorende openbare ruimtes zoals aangegeven op de bijbehorende tekening wordt aangewezen als gebied als bedoeld in artikel 5:12a, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021. Dit betekent dat in dit gebied fietsen, snorfietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen alleen gestald mogen worden in de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Het eerder op 8 februari 2022 vastgestelde aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Grote Markt (APVG 2021) wordt ingetrokken op de eerste dag dat het nu voorliggende aanwijzingsbesluit in werking treedt.

Aldus besloten in de collegevergadering van 24 januari 2023

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda

Bijlage 1: tekening