Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

[Aanwijzing percelen gelegen aan de Lageweg en Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling[Aanwijzing percelen gelegen aan de Lageweg en Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart behorende bij het besluit Perceellijst B&W-besluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003391/2021-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023Wet voorkeursrecht gemeente

31-01-2023

gmb-2023-43211

Tekst van de regeling

Intitulé

[Aanwijzing percelen gelegen aan de Lageweg en Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West

(op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)

[Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 31 januari 2023 (op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg) hebben besloten om 8 percelen, gelegen aan de Lageweg, Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West te Doornspijk voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24, en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Collegebesluit

Op 31 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van Elburg het navolgende besluit genomen:

 • 1.

  Ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de percelen gelegen aan de Lageweg, Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West te Doornspijk, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kaart/tekening (V1498) en de bijbehorende en daarvan deel uitmakende perceellijst, vermeldende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte alsmede de naam en vestigingsplaats van de eigenaar, één en ander volgens de registers van het kadaster d.d. 26 januari 2023, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en artikel 26 van de Wvg van toepassing zijn, met de aantekening dat deze percelen niet eerder bij een besluit tot (voorlopige) aanwijzing betrokken zijn geweest;

 • 2.

  Gezien de vereiste spoed en het beoogde doel, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:11 sub a en sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen en daarom artikel 4:8 van de Awb buiten toepassing te laten;

 • 3.

  Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het collegevoorstel (inhoudende een besluit tot voorlopige aanwijzing) bekend te maken. De bekendmaking vindt plaats door publicatie in het Gemeenteblad en doordat de betrokken grondeigenaren en zakelijk gerechtigden bij aangetekende brief in kennis worden gesteld van de (betekenis van de) aanwijzing;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad;

 • 5.

  oepassing te geven aan de openbare voorbereidingsprocedure van de Awb ten behoeve van het (voorgenomen) raadsbesluit;

De gemeenteraad voor te stellen de aanwijzing te bestendigen, conform overgelegd concept-raadsvoorstel.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

De aangewezen percelen zijn kadastraal bekend gemeente Doornspijk, Sectie D, nrs. 2081, 3365 gedeeltelijk, 2085, 5033, 5034, 4134, 4806 en 4868 en gelegen aan de Lageweg, Oude Kerkweg en Zuiderzeestraatweg West te Doornspijk. De bij de aanwijzing betrokken percelen zijn opgenomen in bestemmingsplan Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018 (nrs, 2081, 3365 en 2085) en bestemmingsplan Doornspijk & Hoge Enk en 1e partiële herziening Doornspijk en Hoge Enk (veegplan) (nrs. 5033, 5034, 4134, 4806 en 4868). De aangewezen percelen zijn in gebruik als agrarische grond (nrs. 2081, 3365 en 5034), als dorpshuis (nrs. 5033 en 5034) en als school (nrs. 4134, 4806 en 4868). De aangewezen percelen hebben de bestemming ‘Agrarisch’, bestemd voor o.a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf en hobbymatig agrarisch grondgebruik (nrs. 2081, 3365 en 5034), de bestemming ‘Maatschappelijk’, bestemd voor maatschappelijke voorzieningen met daaraan ondergeschikt nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden en parkeervoorzieningen met de daarbij behorende gebouwen, bijbehorende bouwwerken, andere bouwwerken, tuinen en erven (nrs. 5033 en 5034) en de bestemming ‘Maatschappelijk – Onderwijs’, bestemd voor onderwijsvoorzieningen en kinderopvang met daaraan ondergeschikt nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden en parkeervoorzieningen (nrs. 4134, 4806 en 4868).

De toegedachte bestemming voor deze percelen is ‘Wonen’, ‘Maatschappelijk’ en ‘Maatschappelijk – Onderwijs’ (nrs. 2081, 3365 en 5034) en ‘Wonen’ (nrs. 5033, 5034, 4134, 4806 en 4868). Voor zover het de bestemming maatschappelijk betreft wordt in de toegedachte bestemming een afwijkend gebruik beoogd.

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad; te weten op 2 februari 2023.

Terinzagelegging

Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023 ligt samen met het ontwerpbesluit en -voorstel aan de gemeenteraad en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, en overige relevante gegevens, met ingang van 2 februari 2023 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing is verklaard. De aanbiedings­plicht houdt in dat de eigenaren van de aangewezen grond, wanneer men hun eigendom wil verkopen, dit eerst aan de gemeente Elburg te koop moeten aanbieden, alvorens verkoop aan een ander mogelijk is. De eigenaren ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om tot en met 16 maart 2023, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer W. Weessies of mevrouw M. Luiting (beiden telefoonnummer 0525-688 688).

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 2 februari 2023 (de dag na publicatie in het Gemeenteblad) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Als de gemeenteraad een definitief besluit over het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu al bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat belanghebbenden tweemaal bezwaar dienen te maken.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 AM Arnhem. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Burgemeester en wethouders van Elburg