Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Tytsjerksteradiel 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Tytsjerksteradiel 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Tytsjerksteradiel 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 106 van de Gemeentewet
 2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-43017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretarissen Gemeente Tytsjerksteradiel 2023

Het college van de gemeente Tytsjerksteradiel

 

Gelet op:

 

 • -

  het bepaalde in artikel 106 van de Gemeentewet;

 • -

  het bepaalde in artikel 10.3 en 10.4 van de Awb;

Besluit:

 

 • 1.

  Aan te wijzen als vervanger van de gemeentesecretaris: de medewerkers die voor de gemeente Tytsjerksteradiel of de Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel de functie van manager bekleden en hen op te dragen:

   

  • a.

   in geval van afwezigheid van de gemeentesecretaris onderling uit te maken wie in voorkomend geval daadwerkelijk als loco-secretaris optreedt;

  • b.

   alle taken en verantwoordelijkheden van de gemeentesecretaris/algemeen directeur uit te oefenen.

 • 2.

  Aanvullend op lid 1 als vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur als adviseur van de agendacommissie, zoals bedoeld in de Verordening commissies en klankbordgroepen raad Tytsjerksteradiel: de medewerker, die de functie van bestuurssecretaris bekleedt.

   

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan, onder gelijktijdige intrekking van het besluit Benoeming loco-gemeentesecretaris gemeente Tytsjerksteradiel 2018.

Burgum, 24 januari 2023

de secretaris,

H.M. van Gils

de burgemeester,

drs. L.J. Gebben