Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Beleidsregels tijdelijke reclame (sandwich- en driehoeksborden en spandoeken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tijdelijke reclame (sandwich- en driehoeksborden en spandoeken)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654389
 2. titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-42203

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke reclame (sandwich- en driehoeksborden en spandoeken)

Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

 

gelet op het bepaalde in titel 4.1 en 4.3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:1 van de Verordening Leefomgeving Midden-Drenthe 2020

 

overwegende dat;

 

 • het plaatsen van sandwich-/driehoeksborden en spandoeken onder dit artikel vallen;

 • de huidige voorwaarden en het toetsingskader voor het verstrekken van vergunningen niet afdoende zijn om beperkingen in aard, aantal, en plaatsing van de reclame te kunnen stellen;

 • het gebruik van de openbare ruimte en de openbare weg ten behoeve van sandwich-/driehoeksborden en spandoeken kan leiden tot problemen als gevaar en/of hinder bij het gebruik van de weg en aantasting van het uiterlijk aanzien van het straatbeeld;

 • het gelet op het belang van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen om ontheffingen voor het plaatsen van sandwich-/driehoeksborden en spandoeken gewenst is beleidsregels vast te stellen.

 

 

besluit:

 

de volgende beleidsregels vast te stellen:

 

Beleidsregels tijdelijke reclame (sandwich- en driehoeksborden en spandoeken)

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • sandwich-/driehoeksbord: een tijdelijk reclamebord bestaande uit 2 dan wel 3 zijden die bevestigd kan worden om straatmeubilair, zoals lantaarnpalen en bomen, maar ook zelfstandige bouwwerken (palen, houten of ijzeren frames e.d.);

 • spandoek: een doek van kunststof of ander materiaal waarbij het doek wordt opgespannen tussen twee dragers, die voorzien kan worden van reclame.

 

Artikel 2 Administratieve bepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een ontheffing wordt via de website ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier (link naar de website)

 • 2.

  Alleen aanvragen voor het aankondigen van tijdelijke niet commerciële activiteiten in de gemeente Midden-Drenthe worden in behandeling genomen;

 • 3.

  De aanvragen moeten minimaal 4 weken voor het tijdstip van plaatsing ingediend worden;

 • 4.

  Een vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam en adres en telefoonnummer van de vergunninghouder;

  • de periode waarin de driehoeksborden of spandoeken geplaatst mogen worden;

  • het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • een opsomming van de voorwaarden waarmee vergunning is verleend

 • 5.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning zijn leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Midden-Drenthe.

 

Artikel 3 Algemene bepalingen over sandwich-/driehoeksborden en spandoeken

 • 1.

  Sandwich-/driehoeksborden dienen zo te worden aangebracht dat zij geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kunnen vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg en zo dat de functie of zichtbaarheid van de lantaarns of verkeersborden op geen enkele wijze beperkt of belemmerd wordt.

 • 2.

  De sandwich- en/of driehoeksborden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.

 • 3.

  Er blijft een minimale breedte van 1,00 meter voor voetgangersverkeer bestaan.

 • 4.

  De borden mogen uitsluitend in de in de bijlage genoemde straten aan de gemarkeerde straatlantaarns bevestigd worden.

 • 5.

  De spandoeken mogen uitsluitend in de in de bijlage genoemde straten op de gemarkeerde plekken bevestigd worden. Dit betekent dat er in totaal 15 spandoeken geplaatst mogen worden.

 • 6.

  De borden of spandoeken mogen niet aan bomen of verkeersborden worden bevestigd.

 • 7.

  De borden en spandoeken moeten voldoen aan de gestelde eisen en afmetingen (borden: 85 (b) x 120 (h) of 75 (b) x 100 (h) centimeter, spandoeken: 150 (b) x 160 (h) of 200 (b) x 100 (h) centimeter).

 • 8.

  Sandwich-/driehoeksborden en spandoeken met aanstootgevende afbeeldingen of teksten zijn niet toegestaan.

 • 9.

  Een ontheffing wordt verleend voor de periode van maximaal twee aaneengesloten weken, waarbij zondag als eerste dag van een week heeft te gelden.

 • 10.

  Elke aanvraag heeft recht op het plaatsen van maximaal 45 borden. Als het maximum aantal borden van 135 is bereikt worden nieuwe aanvragen niet in behandeling genomen.

 • 11.

  De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het verwijderen van de borden, dit dient uiterlijk de eerstvolgende dag na het aflopen van de vergunningen voor 17:00 uur te gebeuren.

 • 12.

  De borden en spandoeken moeten zo worden verwijderd dat geen sporen worden achtergelaten.

 • 13.

  Het plaatsen van borden en spandoeken met tijdelijke reclame is niet toegestaan in de twee weken voor en de week na een verkiezingsdag. Dit geldt voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en het Europees Parlement.

 

Artikel 4 Handhaving

 • 1.

  Indien deze beleidsregels niet worden nagekomen kan de gemeente handhavend optreden.

 • 2.

  Indien blijkt dat er borden zijn geplaatst of spandoeken zijn opgehangen zonder een vergunning van de gemeente wordt er direct gewaarschuwd met het verzoek om de borden of spandoeken op diezelfde dag te verwijderen.

 • 3.

  Wanneer de borden niet tijdig zijn verwijderd, wordt er een last onder dwangsom opgelegd.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 10 januari 2023

De gemeentesecretaris,

M. Hacking

De burgemeester,

C. Bijl

Bijlage 1 overzicht locaties spandoeken en sandwich-/driehoeksborden

 

Spandoeken:

Beilen

Bij de Linde (spoor)

Kunstwerk Boemerang nabij magazijn Jumbo

Asserstraat tegenover kruising Noordveen

Bovensmilde

Schoolstraat

Hijken

Op de Brink

Hoogersmilde

Bij de werkplaats van Koers

Hooghalen

Stengelingstraat

Middendorp (bij rotonde)

Smilde

Suermondsweg kruising Fazantenlaan

Elzenlaan

Westerbork

Rotonde Hoogeveenseweg

Zwiggelterstraat

Kruising Zandhoeklaan

Ingang van het zwembad

Zwiggelte

Speelveldje

Totaal

15

 

 

Sandwich- en/of driehoeksborden:

Plaats

Locatie

Aantal (per aanvraag)

Beilen

Domoweg

2 borden

Beilen

Linthorst Homanweg

4 borden

Beilen

Torenlaan

1 bord

Beilen

Esweg

4 borden

Beilen

Eursing

2 borden

Beilen

Oosterstraat

1 bord

Beilen

Lieving

1 bord

Totaal: 15 borden

Westerbork

Zwiggelterstraat ter hoogte van de Hammen/Veldkampen

2 borden

Westerbork

Beilerstraat ter hoogte van het zwembad

3 borden

Westerbork

Oude Beilerweg ter hoogte van de sporthal

2 borden

Westerbork

Hoogeveenseweg ter hoogte van de rotonde

2 borden

Westerbork

Orvelterstraat ter hoogte van Sliekampen/Westerborkerveld

2 borden

Westerbork

Zandhoeklaan ter hoogte van Wilhelminstraat

4 borden

Totaal: 15 borden

Smilde

Linthorst Homanweg/Suermondsweg van afslag Molenwijk tot einde bebouwde kom

 

Smilde

De Molenwijk vanaf Lindhorst Homanweg tot afslag Wiekenas

 

Smilde

Koningin Wilhelminalaan vanaf Linthorst Homanweg tot afslag Prins Clausstraat

 

Smilde

Fazantenlaan vanaf Suermondsweg tot het Eikenlaantje

 

Totaal: 10 borden

Bovensmilde

Witterweg vanaf afslag Dijkstrastraat tot einde bebouwde kom

 

Bovensmilde

Schoolstraat vanaf afslag Walstraat tot einde bebouwde kom

 

Totaal: 5 borden

Totaal: 135 borden