Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Raalte
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
 2. artikel 3.8, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Mandaatregeling gemeente Raalte 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-202301-04-2022nieuw besluit

24-01-2023

gmb-2023-42193

100733-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Raalte

zaaknummer: 100733-2022

datum: 24 januari 2023

 

De burgemeester van de gemeente Raalte en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, ieder voor zover bevoegd,

overwegende,

het belang van een opvangvoorziening en verstrekkingen aan ontheemden op wie het Uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 van de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 van toepassing is;

dat de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een regeling hebben vastgesteld houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne);

dat de burgemeester zorgdraagt voor de opvang van ontheemden in de gemeente Raalte, waaronder het aanbieden van een opvangvoorziening, met uitzondering van alleenstaande minderjarige ontheemden;

dat het, om in voorkomende gevallen snel en effectief te kunnen handelen, gewenst is bevoegdheden en de uitvoering van de regeling op te dragen aan medewerkers van de gemeente Raalte;

gelet op het bepaalde in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, artikel 3.8, lid 3 onderdeel g en h van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Mandaatregeling gemeente Raalte 2016;

 

BESLUIT:

het Mandaatbesluit uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne gemeente Raalte vast te stellen:

 

Artikel 1 Mandaatverlening en instructie

 

 • 1.

  Mandaat en machtiging te verlenen voor de volgende bevoegdheden tot het nemen van de navolgende besluiten en alle daarmee samenhangende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, tot het uitvoeren van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne waarbij de genoemde artikelen verwijzen naar die regeling:

 

Mandaatgever: de burgemeester

Mandaat aan: gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Ondermandaat aan: domeinmanager Sociaal

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan:

Instructie:

1.

Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen volgens artikel 6 eerste lid, sub b en e.

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Bedrijfsvoering II

Mw. Bedrijfsvoering III

Mw. Ontwikkeling III

2.

Besluiten over aanvragen voor verstrekking financiële toelage volgens artikel 12.

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Bedrijfsvoering II

Mw. Bedrijfsvoering III

Mw. Ontwikkeling III

3.

Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen volgens artikel 7, voor zover het een verstrekking betreft op grond van artikel 6 eerste lid sub b en/of e.

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Bedrijfsvoering II Mw. Bedrijfsvoering III

Mw. Ontwikkeling III

4.

Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen op grond van artikel 13.

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Bedrijfsvoering II Mw. Bedrijfsvoering III

Mw. Ontwikkeling III

5.

Besluiten tot terugvordering van verstrekkingen op grond van artikel 8 of 14.

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Bedrijfsvoering II Mw. Bedrijfsvoering III

Mw. Ontwikkeling III

6.

Plaatsen en verplaatsen ontheemde als bedoeld in artikel 9 en 16.

Het in het belang van de openbare orde of veiligheid overplaatsen van een ontheemde naar een andere voorziening gebeurt na afstemming met cluster veiligheid van domein Samenleving.

7.

Toestemming verlenen voor het maken van kosten die als buitengewone kosten vergoed worden conform artikel 11, lid 3 en artikel 12, lid 9.

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Ontwikkeling III

Mandaatgever: het college van burgemeester en wethouders

Mandaat aan: gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Ondermandaat aan: domeinmanager Sociaal

8.

Besluiten over toepassing van art. 3.8, lid 3 onderdeel g en/ of h van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 ten aanzien van ontheemden op wie de Regeling opvang ontheemden Oekraïne van toepassing is.

Mw. Beleidsuitvoering I

Mw. Beleidsuitvoering II

Mw. Beleidsuitvoering III

Mandaatgever: de burgemeester

Mandaat aan: gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Ondermandaat aan: domeinmanager Samenleving

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan:

Instructie:

9.

Toelating tot of uitsluiten van de opvang als bedoeld in artikel 3 en 4.

10.

Uitvoering geven aan artikel 11, inclusief het verstrekken van een vergoeding aan een ontheemde voor het verrichten van werkzaamheden.

11.

Plaatsen en verplaatsen ontheemde als bedoeld in artikel 9 en 16.

 

 • 2.

  Bij uitoefening van de bevoegdheden neemt de gemandateerde de verplichtingen uit artikelen 5, 6 lid 2, 15 en 16 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne in acht.

 

 • 3.

  Op dit besluit zijn de bepalingen uit de Mandaatregeling gemeente Raalte 2016 van toepassing.

   

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2022.

 

Aldus vastgesteld te Raalte op 24 januari 2023,

 

de burgemeester,

Martijn Dadema

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris

Moniquevan Esterik

burgemeester

Martijn Dadema