Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023
CiteertitelAanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-41893

1346938

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023

De burgemeester van Gouda

 

overwegende:

 

dat het “Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda” op 1 februari 2023 afloopt;

 

dat het inzetten van camera’s ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in het centrum en in het daaraan grenzende stationsgebied van het treinstation Gouda noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en de leefbaarheid. Volgens het informatierapport van de politie d.d. 27 december 2022 is binnen dit gebied verhoudingsgewijs sprake van meer overlast dan in andere gebieden in Gouda. Het gaat onder andere om vandalisme en vernieling aan onder meer voertuigen, winkeldiefstallen, fietsendiefstallen, geluidshinder, mishandelingen, bedreigingen en overlast in verband met drank- of drugsgebruik, dan in andere delen van de stad. In de binnenstad bevinden zich veel horecagelegenheden en winkels, waar dagelijks veel bezoekers samen komen en waar veel mensen gaan winkelen. In het kader van het Convenant veilig uitgaan leveren de camera’s een waardevolle bijdrage aan dit convenant. De politie verwacht, dat de inzet van camera’s in deze gebieden het veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners en bezoekers zal bevorderen;

 

dat het cameratoezicht in het centrum en het stationsgebied sinds meerdere jaren plaatsvindt; het cameratoezicht is geëvalueerd in meerdere evaluaties en in de Evaluatie cameratoezicht 2021;

 

dat het instellen van cameratoezicht een besluit is dat ingrijpt op de privacy van bewoners en voorbijgangers;

 

dat hij het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en het recht op privacy anderzijds heeft afgewogen. De algemene belangen van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten wegen daarbij gezien de hiervoor beschreven omstandigheden voor hem zwaarder het individuele belang van de inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) bij het uitoefenen van cameratoezicht;

 

dat het cameratoezicht voldoet aan de eisen, die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan de inzet van cameratoezicht, waaronder de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en de kenbaarheid van het cameratoezicht;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel, de handhaving van de openbare orde en veiligheid; de overige maatregelen die in de bewuste gebieden zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaat of bezit te voorkomen sorteren onvoldoende effect;

 

dat de duur van de aanwijzing van het gebied voor de periode van 2 februari 2023 tot en met 1 februari 2025, het rechtstreeks uitkijken gedurende maximaal 16 uur per dag en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat met de officier van justitie op 19 januari 2023 afstemming heeft plaatsgevonden, dat de aanwijzing tot en met 1 februari 2025 zal gelden, dat het daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden gedurende 24 uur per dag voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken en dat deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 

dat het bekend maken van de aanwijzing van het gebied noodzakelijk is in het belang van de kenbaarheid voor een ieder en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

dat voor het verlopen van het dit besluit een rapportage zal worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in genoemde gebieden dient te worden voortgezet;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:45, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, op grond waarvan hij openbare plaatsen kan aanwijzen, waarbinnen camera’s kunnen worden geplaatst ten behoeve van het toezicht aldaar, in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

gelet op artikel 2:45, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020, waaruit volgt, dat hij deze bevoegdheid eveneens heeft ten aanzien van de parkeerterreinen en parkeergarages waarop of waarin voor het betreden van deze plaatsen beletselen gelden in de vorm van de heffing van een toegangsbewijs of anderszins. Hieronder vallen in ieder geval de volgende parkeerterreinen: Klein Amerika, Schouwburgplein / Achter de Schouwburg en Vossenburchkade;

 

besluit:

 

het Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023 vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzing openbare plaatsen

 • 1.

  De volgende openbare plaatsen in Gouda zijn aangewezen als plaatsen waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020. Deze openbare plaatsen omvatten de volgende straten:

  • a.

   het gebied rondom en in het NS-station: Stationsplein, gedeelte Crabethstraat, Vredebest en het Burgemeester Jamesplein;

  • b.

   de vier parkeerterreinen: Klein Amerika, Schouwburgplein / Achter de Schouwburg, Vossenburchkade en Potterspoort;

  • c.

   het gebied dat is ingesloten door de volgende wegen: Kleiwegplein, Korte Vest, Agnietenstraat, Magdalenapoort, Conventstraat, Lem Dulstraat, Wilhelminastraat, Rozendaal, Lange Tiendeweg, Achter de kerk/Kerksteeg, Torenstraat, Hoge Gouwe, Turfmarkt, Blauwstraat, Hoogstraat, Kleiweg, met inbegrip van deze straten;

  • d.

   de volgende wegen en plaatsen: Keizerstraat, Amsterdamse Verlaat, Vlamingstraat, Aaltje Bakstraat, Raam, Vest, Drapiergang, Guldenbrug, Turfsingel, Veerstraat, Jeruzalemstraat, Paradijs, Regentesseplantsoen.

 • 2.

  De exacte openbare plaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage: kaart ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023‘.

Artikel 2  

 • 1.

  Het cameratoezicht in de onder 1 aangewezen openbare plaatsen zal plaatsvinden in de periode vanaf 2 februari 2023 tot en met 1 februari 2025.

 • 2.

  De aanwezigheid van camera’s in het aangewezen gebied is kenbaar voor een ieder die het gebied betreedt.

Artikel 3  

De incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied worden gedurende 24 uur per dag opgenomen en de camerabeelden worden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks uitgekeken, waarbij de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 2 februari 2023.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023.

Aldus besloten op 24 januari 2023,

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Bijlage: kaart ‘Aanwijsbesluit cameratoezicht Centrum en stationsgebied Gouda 2023‘

 

 

Bezwaar

 

Tegen het bepaalde in artikel 1 en 2 van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Gouda, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Desgewenst kunnen zij daarbij een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste de naam en het adres van belanghebbenden bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep en voorzien zijn van de handtekening van belanghebbenden.