Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Aanwijzing en mandaat bag 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzing en mandaat bag 2023
CiteertitelAanwijzing en mandaat bag 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Aanwijzing en mandaat bag 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2023nieuwe regeling

25-01-2023

bgr-2023-156

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing en mandaat bag 2023

De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

gelet op:

 • -

  het besluit van het Dagelijks Bestuur van 11 april 2014 waarin aan hem als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat is verleend voor de in dat besluit opgenomen taken en bevoegdheden ontleend aan de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (hierna Wet bag) met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat;

besluit:

artikel 1 Verlenen ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen voor de volgende taken en bevoegdheden onder de voorwaarde dat aan de voorschriften opgenomen in de Wet bag wordt voldaan:

  • a.

   Opname van de geometrie in de basisregistratie gebouwen;

  • b.

   Het, op grond van het bepaalde in artikel 10 van de Wet bag, opmaken van brondocumenten;

  • c.

   Het inschrijven van de in artikel 10 van de Wet bag aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

  • d.

   Het, ingevolge artikel 14 van de Wet bag, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

  • e.

   Het opnemen van gegevens gebaseerd op de brondocumenten in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie;

  • f.

   Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet bag, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet bag;

  • g.

   Het onderhouden van het berichtenverkeer met de landelijke voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet bag;

  • h.

   Het op verzoek van eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a van de Wet bag.

 • 2.

  Het ondermandaat wordt verleend aan de in bijlage 1 behorende bij dit besluit met naam genoemde personen waarbij per taak en persoon het verleende ondermandaat wordt aangegeven door middel van een x.

Artikel 2 Aanwijzing en mandaat ambtenaren

 • 1.

  De in bijlage 1, onder A, genoemde personen aan te wijzen als de ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, letter b van de Wet bag en het opstellen van schriftelijke verklaringen ingevolge artikel 10, letter a van de Wet bag.

 • 2.

  De in bijlage 1, onder B, genoemde personen zijn ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 krachtens arbeidsovereenkomst overeengekomen met de deelnemer gemeente Moerdijk. Met toepassing van artikel 10:4, lid 1, Algemene wet Bestuursrecht, de regeling mandaat niet-ondergeschikte, wijs ik deze ambtenaren aan als zijnde bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering en het opstellen van schriftelijke verklaringen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Deze aanwijzing geldt en het mandaat kan worden uitgeoefend zolang de (onder)gemandateerde bevoegdheden krachtens een arbeidsovereenkomst overeengekomen met de gemeente Moerdijk tot de werkzaamheden van deze ambtenaren behoren.

Artikel 3 Ondermandaat

Ondermandaat van de bevoegdheden genoemd in artikel 1 anders dan met instemming van de directeur is niet mogelijk.

Artikel 4 Ondertekening

Bij de uitoefening van het mandaat als bedoeld in artikel 1 worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

De directeur van de Belastingsamenwerking West-Brabant,

namens deze,

……. (functie aanduiding van de ondergemandateerde)

 

……. (Handtekening van de ondergemandateerde)

……. (Naam van de ondergemandateerde)

Artikel 5 Instemming

Voor zover instemming is vereist hebben de in artikel 1 genoemde functionarissen met de mandaatverlening ingestemd.

Artikel 6 Inwerkingtreding, toepassing en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening en wordt toegepast op de basisregistratie adressen en gebouwen taken en bevoegdheden op het grondgebied van de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Het besluit “Aanwijzing en mandaat bag 2022” van 9 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzing en mandaat bag 2023”.

Aldus vastgesteld op 25 januari 2023.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

namens deze,

de directeur van de Belastingsamenwerking West-Brabant

drs. P.C.A.M. Stoffelen

Bijlage 1 Aanwijzing en mandaat bag 2023 als bedoeld in artikel 1, lid 2 van het besluit

Samenvatting omschrijving mandaat

opname geometrie in registratie

opmaken brondoc op basis art 10 (alle)

inschrijven brondoc in register

zorg voor beschikbaar-heid, werking en beveiliging registratie

muteren in registratie op basis brondoc

terug-meldingen afhandelen

onderhouden berichten-verkeer LV

Inzage verlenen

opmaken brondoc art 10 a en b, PV en SV

 • A.

  Ambtenaren GR BWB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 • B.

  Ambtenaren gemeente Moerdijk (met instemming ondermandaat als bedoeld in artikel 3)

x

x

x

x