Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Mandaat Beschermd Wonen Regio Hart van Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat Beschermd Wonen Regio Hart van Brabant
CiteertitelMandaat Beschermd Wonen Regio Hart van Brabant
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2023nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-38807

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat Beschermd Wonen Regio Hart van Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam

 

overwegende:

 

 • dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking treedt, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en opvang wordt verstaan;

 • dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

 • dat echter voor opvang en beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven tot 1-1-2022;

 • de gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben besloten om in 2022, 2023 en 2024 de centrumgemeente constructie te handhaven;

 • dat de middelen voor opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Tilburg, ook na 1 januari 2022 als vanuit het rijk de centrumgemeenten constructie niet meer als enig geldende principe wordt gehanteerd;

 • dat regiogemeenten wel een schriftelijk mandaat moeten geven om het college van burgemeesters en wethouders van de centrumgemeente Tilburg bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake opvang en beschermd wonen;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet;

 

besluit:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van onder mandaat, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg ten behoeve van beschermd wonen en opvang, inclusief ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD) voor zover van toepassing, voor de volgende bevoegdheden:

  • de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 van de Wet indien er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen of opvang (o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek);

  • de collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie;

  • de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.5 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  • de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.6 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  • de collegebevoegdheden in het kader van 2.3.8 tot en met 2.4.4 van de Wet voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

  • alle collegebevoegdheden in het kader van de verordening maatschappelijke ondersteuning voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang betreft;

  • het houden van toezicht op de Wmo-voorzieningen die vallen onder deze regeling;

  • het zorgdragen voor afstemming van de toezichthouder van de centrumgemeente Tilburg met de toezichthouder van een deelnemende gemeente, dan wel een andere door de deelnemende gemeente aangewezen functionaris;

  • de bevoegdheid tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening;

  • de bevoegdheid om namens het college het informatie- en archiefbeheer uit te voeren over alle archiefbescheiden, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan de taken die worden beschreven in de overeenkomst.

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg tevens ondertekeningmandaat te verlenen ter uitoefening van voornoemde beslissingsmandaten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen-Chaam,

De secretaris,

G.W.T. van Weel

De burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer