Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit van de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Aalsmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Aalsmeer
CiteertitelBeleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Aalsmeer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023Nieuwe regeling

24-01-2023

gmb-2023-38088

Z23-004473

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z23-004473

 

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer;

gelet op de Gemeentelijke Opvang Locaties (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en de hoofdtukken IV en V van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne en de Awb.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   regeling: Regeling opvang ontheemden Oekraïne

  • b.

   de gemeente: burgemeester van de gemeente Aalsmeer.

  • c.

   financiële toelage: de maandelijkse financiële toelage zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub b en artikel 12 van de regeling.

Artikel 2 Doelgroep en voorwaarden leefgeld

 • 1.

  Het leefgeld is bedoeld voor ontheemden uit Oekraïne waarop de richtlijn 2001/55/EG van toepassing is.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde vluchtelingen worden nader gespecificeerd in artikel 1, tweede lid, sub h. en i. van de regeling.

 • 3.

  De GOO of POO moet zich bevinden op grondgebied van de gemeente Aalsmeer.

 • 4.

  De vluchteling uit Oekraïne moet zich officieel hebben ingeschreven bij de gemeente Aalsmeer en in het bezit zijn van een Burgerservicenummer (BSN).

Artikel 3 In naturaverstrekking van het leefgeld

Op basis van artikel 10 lid 5 van de regeling wordt de voedselcomponent van het leefgeld in natura verstrekt aan ontheemden in de gemeentelijke opvang.

Artikel 4 Beëindiging leefgeld

 • 1.

  Op basis van artikel 7 van de regeling wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid de financiële toelage voor ontheemden in de gemeentelijke opvang te beperken of in te trekken voor de in dat artikel beschreven situaties.

 • 2.

  Op basis van artikel 13 van de regeling wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid de financiële toelage voor ontheemden in de particuliere opvang te beperken of in te trekken voor de in dat artikel beschreven situaties.

 • 3.

  Het leefgeld wordt deels stopgezet wanneer blijkt dat het inkomen uit werk of uitkering onvoldoende is om van te leven. De leefgeldnorm is hier leidend.

Artikel 5 Terugvordering

 • 1.

  Op basis van artikel 8 van de regeling zal de gemeente gebruik maken van de bevoegdheid om bij ontheemden in de gemeentelijke opvang ten onrechte betaald leefgeld terug te vorderen in de in artikel 8 van de regeling beschreven situaties.

 • 2.

  Op basis van artikel 14 van de regeling zal de gemeente gebruik maken van de bevoegdheid om bij ontheemden in de particuliere opvang ten onrechte betaald leefgeld terug te vorderen voor de in artikel 14 van de regeling beschreven situaties.

 • 3.

  De terugvordering wordt in gang gezet bij die ontheemden die ingeschreven staan in Nederland.

Artikel 6 Overige vergoedingen

Op basis van artikel 11a van de regeling komen ontheemden uit Oekraïne die op aanwijzing van de gemeente werkzaamheden verrichten op de opvanglocatie in aanmerking voor de in dat artikel genoemde vergoeding.

Artikel 7 Hardheidsclausule

De gemeente kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbenden afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking beleidsregels en toepassingsbereik

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 februari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer, 24 januari 2023.

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer,

mr. G.E. Oude Kotte