Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Mandaatbesluit ‘Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit ‘Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMandaatbesluit uitvoering subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Onbekend
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2023nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-38050

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit ‘Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam,

 

 

 

Gelet op:

 • de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

 • de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdelíng 10.1.1 inzake mandaatverlening;

 • het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-01-2023 inzake het vaststellen van de subsidieregeling ‘Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’;

 

Besluit:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam

 • b.

  Uitvoerend gezag: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

 • c.

  Regeling: subsidieregeling ‘Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’

 

 

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 

 • 1.

  Het college verleent aan uitvoerend gezag mandaat voor het uitvoeren van de regeling en het nemen van de daarop gebaseerde primaire beslissingen, machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen voor de uitvoering van de regeling en volmacht voor overige rechtshandelingen in dit kader.

 •  

 • 2.

  Onder het hiervoor benoemde mandaat wordt níet begrepen het behandelen van en het beslissen op bezwaarschriften.

 •  

 • 3.

  Onder het hiervoor benoemde mandaat wordt níet begrepen het uitvoeren van artikel 8.1 van de subsidieregeling (hardheidsclausule).

 

Artikel 3 Ondermandaat

 

 • 1.

  Het uitvoerend gezag kan voor de verleende bevoegdheden schriftelijk ondermandaat of machtiging verlenen aan de medewerkers van de gemeente Oldambt.

 • 2.

  Het college wordt onverwijld op de hoogte gesteld van verleende ondermandaten.

 

Artikel 4 Uitoefening bevoegdheden

 

 • 1.

  In geval van twijfel over de uitoefening van de in mandaat verleende bevoegdheden als bedoeld in 2 en 3 van dit besluit overlegt het uitvoerend gezag met het college.

 

Artikel 5 Wijze van ondertekening bij mandaat

 • 1.

  Bij een in mandaat genomen besluit vindt ondertekening als volgt plaats:

  'Het college van burgemeester en wethouders de burgemeester van de gemeente Veendam namens deze:

  • i.

   (handtekening(en))

  • ii.

   (naam/namen functionaris)

  • iii.

   (functie(s))’

 • 2.

  Onder een handtekening in de zin van dit besluit wordt mede verstaan een bevoegdelijk geplaatste digitale kopie van de handtekening van de (onder)gemandateerde;

 • 3.

  Indien een uitgaande brief, niet zijnde een besluit, niet van een handtekening wordt voorzien‚ wordt onder de ondertekening het volgende onderschrift geplaatst: ‘Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend'.

 •  

 

Artikel 6 lnwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

 •  

 • 2.

  Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit uitvoering subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10-01-2023

Handtekening

B.H.M. Link Burgemeester

A. Castelein Secretaris