Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen
CiteertitelSubsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpSubsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Veendam 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2023nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-38047

2022-068545

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam overweegt dat:

in Oost Groningen relatief veel woningeigenaren een laag inkomen hebben;

deze woningeigenaren vaak geen tot weinig vermogen hebben om duurzaamheidsmaatregelen te nemen:

dit van invloed is op het welzijn van de bewoners van deze huizen en de leefbaarheid van het gebied;

duurzaamheidsmaatregelen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de woningvoorraad in Oost Groningen;

het college in de geldende Algemene subsidieverordening Veendam 2012 van de gemeenteraad de mogelijkheid heeft gekregen om nadere invulling te geven aan deze subsidieverordening;

 

BESLUIT, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-01-2023

Vast te stellen de:

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling: de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak (GGA) Regiodeal Oost-Groningen, voor de gemeente Veendam betrekking hebbende op het gebied Veendam Noordwest;

 • b.

  GGA: een uit de Regiodeal Oost-Groningen voortkomende gebiedsgerichte aanpak in opdracht van de gemeente, gericht op wonen en leefbaarheid;

 • c.

  GGA startnotitie: het document voortkomend uit de GGA waarin onder andere de grens van het betreffende gebied is benoemd en waarmee de stuurgroep van de GGA heeft ingestemd (plangebied);

 • d.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en criteria;

 • e.

  onrendabele top: het uit een bespaarplan blijkende negatieve verschil tussen de kosten van de te treffen maatregelen/acties en de uitgerekende besparing hiervan op de woonlasten van de particuliere woningeigenaar;

 • f.

  Quickscan: rapportage door een onafhankelijke adviseur, van of door het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) ingeschakeld, over de woning met betrekking tot energieverbruik, energiebesparende maatregelen;

 • g.

  bespaarplan: uitkomsten van een op de quickscan gebaseerde rekentool, waaruit blijkt op welke wijze de te treffen maatregelen kunnen worden gefinancierd;

 • h.

  bespaarcoach: zie f, de onafhankelijk adviseur van of door het RWLP, biedt ondersteuning in het vinden van de benodigde financiering om de maatregelen te kunnen uitvoeren;

 • i.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • j.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de regeling;

 • k.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • l.

  bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner;

 • m.

  passend toewijzen: de jaarlijks vastgestelde inkomensgrens waarmee iemand in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie, op basis van meerpersoonshuishoudens (bijvoorbeeld: prijspeil 2022 is vastgesteld op € 45.014);

 • n.

  sociaal krediet: een leningsvorm met gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld 0% aflossingsrente) voor huishoudens met een laag inkomen en/of onvoldoende leencapaciteit, voor het nemen van energiemaatregelen aan een bestaande woning. Een voorbeeld hiervan is de Energiebespaarlening of een daarmee vergelijkbare regeling afkomstig van het Warmtefonds en/of de provincie Groningen.

 

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Voortvloeiend uit de Regiodeal Oost-Groningen loopt het project genaamd ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Met dit project wordt onder andere het nemen van maatregelen, zoals benoemd in de bijlage 1, gestimuleerd zodat het energiegebruik wordt verlaagd in particuliere woningen. Daarnaast dient de subsidieregeling bewustwording over energiebesparing te stimuleren bij huiseigenaren (goed voorbeeld doet volgen), hun woonlasten te verlagen en het meedoen aan collectieve inkoopacties te stimuleren. Daarnaast beoogt de subsidieregeling om voor sociaal krediet (of een daarmee vergelijkbare regeling afkomstig van het Warmtefonds) in aanmerking te komende woningeigenaren te stimuleren om over te gaan tot het nemen van de in deze regeling opgenomen maatregelen.

Artikel 3 Reikwijdte subsidieregeling

 • a.

  Deze regeling is van toepassing op het in de GGA startnotitie afgebakende gebied in de gemeente Veendam (plangebied); voor een nadere aanduiding van dit gebied zie het kaartje in bijlage 2.

 • b.

  Voor zover de aanvraag de subsidie om de maatregel zoals genoemd in bijlage I, onderdeel 10, betreft, is deze regeling ook van toepassing op buiten het plangebied van de GGA gelegen adressen.

 • c.

  Deze regeling is van toepassing op de eigenaar van een bestaande woning.

 

Artikel 4 Subsidiabele voorzieningen

 • a.

  Voorzieningen die voor subsidie in aanmerking komen zijn genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • b.

  Voorzieningen dienen bij te dragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen.

 • c.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de voorzieningen.

 • d.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen: oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien".

 

Artikel 5 Voorschotten

In afwijking op artikel 11 van de Algemene subsidie verordening Veendam wordt geen voorschot verstrekt.

Artikel 6 Procedure bepalingen

 • a.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling.

 • b.

  Subsidieaanvragen lopen altijd via de bespaarcoach.

 • c.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier.

 • d.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of factuur worden in behandeling genomen.

 • e.

  De subsidieregeling is geldig tot 1 januari 2025. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2025 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2025 worden niet in behandeling genomen.

 • f.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag te completeren.

 • g.

  Indien de aanvraag niet is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 

Artikel 7 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond voor de gehele looptijd is vastgesteld op een maximum van € 225.000,-.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie per voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdelen 1 tot en met 9, maximaal 40% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening(en), tot een maximum van € 8.000,-.

 • c.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie per voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel 10, maximaal € 2.500,-.

 • d.

  Na vaststelling van de gevraagde subsidie kan tot uiterlijk 30-06-2025 het toegewezen subsidiebedrag worden gedeclareerd.

 

Artikel 8 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie voor voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdelen 1 tot en met 9, wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • b.

  Subsidie voor de voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel 10, wordt alleen verstrekt aan de onderneming welke de geoffreerde en/of gefactureerde werkzaamheden uitvoert.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage 1.

 • d.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die op basis van een bespaarplan een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in een vastgesteld GGA-gebied, uitgezonderd het hiervoor bepaalde onder b. respectievelijk artikel 1.3 onder b.

 • e.

  Subsidie wordt bovendien uitsluitend verstrekt aan de hiervoor onder d. genoemde eigenaren met een inkomen tot maximaal de grens van het passend toewijzen;

 • f.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met het bespaarplan én de facturen en betaalbewijzen óf energiescan/infraroodwarmtebeeld is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn/worden toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

 

 

Artikel 9 Subsidieverlening

 • a.

  Op de subsidieaanvraag wordt zo snel mogelijk beslist, maar uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag ontvangt de aanvrager een besluit ter vaststelling van de subsidie.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die voldoende aangevulde aanvraag is ontvangen - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  Indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3.

 • c.

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van € 225.000,- zou worden overschreden.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • a.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieregeling (€ 8.000,- voor de maatregelen bijlage 1 1 t/m 9, respectievelijk € 2.500,- voor bijlage 1 maatregel 10 ).

 • b.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen 13 weken nadat het declaratieformulier met de gevraagde bijlagen is ingediend, en aansluitend binnen 4 weken betaalbaar gesteld.

Artikel 12 Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) uitbreiden of inkorten. Het inkorten van de Duurzame Energielijst wordt niet toegepast op de reeds ontvangen aanvragen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als " Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen”.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking één dag na de bekendmaking ervan en is geldig vanaf inwerkingtreding tot 1 januari 2025, en vervalt van rechtswege.

 

 

 

 

Ondertekening

Vastgesteld

door het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-01-2023,

Zaaknummer 2022-068545

Het college voornoemd,

B.H.M. Link

Burgemeester

A.Castelein

Secretaris

Bijlage 1 Duurzame Energielijst

 

1. Dakisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

2. Vloerisolatie (Rc ≥ 3,0 m2 K/W)

3. Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,3 m2 K/W)

4. Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

5. Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

6. Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

7. HR++-glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m2)

8. Raamkozijn indien van toepassing of bij het plaatsen van triple glas

9. Zonnepanelen

10. Onrendabele top

 

 

Toelichting

 

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem (punt 1,2,3,4,5 en 6): In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc-waarden vermeld. De RC-waarde staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde hoe beter de isolatie. Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen.

 

De U-waarde HR++ glas (punt 7) wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien de plaatsing van HR++ of triple glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

 

De onrendabele top (punt 10) betreft het uit een bespaarplan blijkende negatieve verschil tussen de kosten van de te treffen maatregelen/acties en de uitgerekende besparing hiervan op de woonlasten van de particuliere woningeigenaar. Een aanvullende voorwaarde voor het betalen van de onrendabele top is dat de verduurzamingsvoorzieningen worden gefinancierd op basis van een sociaal krediet (in andere gevallen is immers sprake van alternatieve financieringsmogelijkheden en/of het accepteren van een langere terugverdientijd). De betaling is feitelijk een verrekening met de aanneemsom van de uitvoerder Oftewel, op de factuur wordt de uitkering van het onrendabele top bedrag in mindering gebracht zodat de door de aanvrager te betalen investering lager uitvalt. Hierdoor wordt de beoogde besparing op de woonlasten gegarandeerd.

 

Bijlage 2 Gebiedsgrenzen Noordwest