Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
 3. Alcoholregeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-202301-07-2021Nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-35650

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn

 

De burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn;

 

overwegende dat:

 

- het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet;

 

- de burgemeester op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 41, eerste lid, onder b van de Alcoholwet de bevoegdheid heeft daartoe ambtenaren aan te wijzen;

 

- de (op grond van artikel 41, eerste lid, onder b, van de Alcoholwet) door de burgemeester aangewezen ambtenaren, zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen, genoemd in artikel 44a van de Alcoholwet, en met het toezicht op de naleving van de artikelen 25e en 25f van de Alcoholwet;

 

- de beoogde aangewezen toezichthouders voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Alcoholregeling;

 

gelet op:

 

- artikel 5:11 van de Awb, artikel 41, eerste lid, sub b van de Alcoholwet en de Alcoholregeling;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 

het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn.

 

 

Artikel 1  

De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de Alcoholwet voor de gemeente Borger-Odoorn, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b van de Alcoholwet:

 

de medewerkers van Stichting Veiligheidszorg Drenthe die:

 

 • a.

  met goed gevolg het examen toezichthouder Alcoholwet afgelegd hebben dat voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie Drank- en Horecawet van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort; en

 • b.

  beschikken over een aanwijzing door de Minister van Justitie en Veiligheid als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 2  

Artikel 1, aanhef en onderdeel a, van dit besluit is niet van toepassing op:

 • a.

  een ambtenaar die voor 1 januari 2015 als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet was aangewezen en sindsdien onafgebroken deze functie heeft uitgeoefend;

 • b.

  een ambtenaar die in 2013 of 2014 met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldeed aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en voor 1 januari 2016 is aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet;

 • c.

  een ambtenaar die voor 1 juli 2021 met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldeed aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie Drank- en Horecawet van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort.

 

Artikel 3  

De eerdere aanwijzingsbesluiten toezichthouders Drank- en horecawet worden ingetrokken.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 juli 2021.

 

Artikel 5  

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet gemeente Borger-Odoorn”.

 

 

Aldus vastgesteld op 17 januari 2023.

De burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn,

Mr. Jan Seton