Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Subsidieregeling aanpak Energiearmoede – witgoedregeling 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling aanpak Energiearmoede – witgoedregeling 2022
CiteertitelSubsidieregeling Energiearmoede – witgoedregeling 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 28 februari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Nuenen c.a. 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2023-29067

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling aanpak Energiearmoede – witgoedregeling 2022

Op 13 december 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

 

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 1.2 Algemene Subsidieverordening gemeente Nuenen c.a. 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een belanghebbende die verzoekt om een besluit te nemen over de toekenning van subsidie zoals omschreven in deze subsidieregeling.

 • b.

  Inkomen: het verzamelinkomen (maandinkomen zonder vakantie- of andere toeslagen) van het huishouden.

 • c.

  Huishouden: alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin.

 • d.

  Energiezuinig witgoed: alle producten die zijn opgenomen in de productenlijst.

 • e.

  Gemeente: de gemeente Nuenen c.a.

 • f.

  Productenlijst: de lijst met energiezuinige producten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. De productenlijst is opgenomen in Bijlage 1.

 • g.

  Subsidieregeling en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven subsidieregeling “aanpak Energiearmoede – witgoedregeling 2022”

 • h.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening 2016 gemeente Nuenen c.a.

 • i.

  Tegoedboncode: een door het REL uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het College van Burgemeester en Wethouders de energierekening van inwoners die kampen met energiearmoede verlagen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de aanschaf van energiezuinig witgoed door de aanvrager, op voorwaarde dat het oude witgoed wordt ingeleverd.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door inwoners in gemeente Nuenen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm en/of eerder de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen. Hiervan zijn uitgezonderd: studenten, dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen. In tegenstelling tot de eenmalige energietoeslag, wordt de witgoedregeling ook toegekend aan jongeren tussen de 18 en 21 die zelf hoofdbewoner, maar geen student zijn.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De Subsidieregeling geldt voor het aanschaffen van energiezuinig witgoed, zoals opgenomen in de productenlijst.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de inkomenseis van de eenmalige energietoeslag.

 • 3.

  De aanvrager moet verklaren dat het energiezuinige witgoed dat wordt aangevraagd ook daadwerkelijk wordt geïnstalleerd in de woning van de aanvrager en dat het oude witgoed wordt ingeleverd.

 • 4.

  Per huishouden kan slechts éénmaal van de subsidie gebruik gemaakt worden.

 • 5.

  De aanvrager mag het energiezuinige witgoed enkel aanschaffen voor eigen gebruik. Doorverkopen is niet toegestaan.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie, als bedoeld in deze Subsidieregeling, bedraagt maximaal € 500,- inclusief BTW per aanvrager.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan meerdere producten uit de productenlijst bevatten.

 • 3.

  Er is geen minimaal subsidiebedrag per aanvrager. De aanvrager mag alleen producten aanschaffen zoals genoemd in de productenlijst.

 • 4.

  De lijst met producten kan gedurende de looptijd gewijzigd worden door een door het college gemandateerde partij.

 • 5.

  De subsidie kan slechts éénmaal aangevraagd worden per huishouden.

 • 6.

  Het is mogelijk dat aanvrager zelf bijbetaalt voor een duurder product dat voldoet aan de voorwaarden van de producten uit de productenlijst. Hier is geen maximum bedrag aan verbonden.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt uitgekeerd aan alle inwoners in gemeente Nuenen c.a. die de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen. Inwoners ontvangen een brief, middels de brief kunnen ze een tegoedboncode opvragen. De tegoedboncode kan worden ingewisseld voor witgoed naar keuze.

 • 2.

  Een inwoner die niet de eenmalige energietoeslag heeft ontvangen en kan aantonen dat het huishouden in aanmerking komt voor de subsidie, kan een aanvraag indienen voor subsidie op grond van deze regeling.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend via stroomversnelling@nuenen.nl en de volgende stukken worden bij de aanvraag aangeleverd:

  • a.

   NAW gegevens zoals naam, adres en geboortedatum

  • b.

   Bewijsstuk inkomen waaruit blijkt dat inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

  • c.

   Bewijsstuk dat subsidieaanvrager hoofdbewoner is

  • d.

   Het e-mailadres en telefoonnummer van subsidieaanvrager

  • e.

   Akkoord op de verklaring dat de subsidie besteed gaat worden op de producten, zoals opgenomen in de productenlijst.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 februari 2023.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2023 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente Nuenen.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2023 of als het beschikbare Subsidieplafond is bereikt worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

 • 5.

  De wethouder Duurzaamheid is namens het college gemandateerd om te besluiten over de verlenging.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van € 175.000. Als het subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor producten die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9.4 van de Algemene Subsidieverordening 2016 gemeente Nuenen c.a. genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening 2016 gemeente Nuenen 2016 gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de aangeschafte producten geïnstalleerd kunnen worden, en indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het installeren van de producten zijn verkregen.

 • b.

  De aangeschafte producten dienen binnen maximaal 6 maanden na de subsidieverlening te worden gebruikt in de eigen woning.

 • c.

  Het oude witgoed wordt, na vervanging door het nieuwe witgoed, afgevoerd.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college en/of de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde producten daadwerkelijk zijn aangeschaft en geïnstalleerd in de woning.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  De door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 3.

  De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie. Dit gebeurt tegelijkertijd met ontvangst van de tegoedboncode.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

De subsidie wordt aan de aanvrager uitgekeerd in de vorm van een tegoedboncode.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 februari 2023.

 • 2.

  Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt uit werking op 28 februari 2024.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Energiearmoede – witgoedregeling 2022”

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 13 december 2022.

Het college van burgemeester en wethouders.

Drs. M. Arents

Gemeentesecretaris

M.J. Houben MBA

Burgemeester

Bijlage 1  

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting*

Koelkast, vriezer en koel-/vriescombinatie

1. Tafelkast moet minimaal label D hebben.

2. Tafelmodel vriezer moet minimaal label D hebben

3. Een hogere koelkast moet minimaal label E hebben en een jaarlijks verbruik minder dan 120 kWh

4. Een hogere vrieskast moet minimaal label E hebben een verbruik van minder dan 120 kWh

5. Een koel/vriescombinatie moet minimaal energielabel D hebben een maximaal verbruik van 240 kWh

6. De aangeboden koel en vriesapparaten moeten een minimale levensduur van 10 jaar hebben

7. Het is niet toegestaan om Amerikaanse koelkasten** aan te schaffen

Wasmachine

1. De wasmachine moet minstens energielabel B hebben en levensduur van minimaal 2000 wasbeurten.

Bovenlader wasmachine

1. De wasmachine moet maximaal energielabel D hebben en een levensduur van minimaal 2000 wasbeurten.

Vaatwasmachine

1. De vaatwasmachine moet minstens energielabel D hebben en een jaarlijks verbruik van maximaal 85 kWh per 100 afwasbeurten

*De energielabels die hier zijn genoemd zijn de nieuwe labels die gelden vanaf 1 maart 2021 (https://www.milieucentraal.nl/persberichten/verwarrende-plussen-verdwijnen-in-nieuw-energielabel-apparaten/)

** Amerikaanse koelkasten zijn vrijstaande koel-vriescombinaties waarbij het koel- en vriesgedeelte naast elkaar zijn geplaatst. Hierdoor staan ze ook wel bekend als side by side koelkasten.