Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woudenberg

Mandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit regiotaxi Utrecht 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoudenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit regiotaxi Utrecht 2023
CiteertitelMandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit regiotaxi Utrecht 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2023nieuwe regeling

17-01-2022

gmb-2023-25396

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit regiotaxi Utrecht 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg

De burgemeester van de gemeente Woudenberg

 

Overwegende dat:

 • a.

  de gemeenten een wettelijke taak hebben om te voorzien in sociaal recreatief Wmo-vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • b.

  de provincie op grond van de Wet personenvervoer 2000 een wettelijke taak heeft om het Openbaar Vervoer (OV) in de provincie Utrecht te coördineren en af te stemmen en in aanvulling op het reguliere OV wenst te voorzien in voor ieder toegankelijk vervoer door middel van het Aanvullend Openbaar Vervoer, waarvan het OV-vangnet onderdeel uitmaakt;

 • c.

  de gemeenten en de provincie de gezamenlijke visie op het sociaal recreatief Wmo-vervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer hebben vastgelegd in het document ‘Vervoerspact en Plan van Aanpak Vernieuwing Doelgroepenvervoer en Aanvullend Openbaar Vervoer’ (19 november 2019).

 • d.

  de gemeenten besloten hebben per 20 januari 2023 een samenwerking aan te gaan voor de (voorbereiding van de) inkoop, uitvoering en innovatie van het sociaal recreatief Wmo-vervoer per 2024, met als doel de kwaliteit van het vervoer te verstevigen, minder kwetsbaar te zijn op deze taakuitvoering en de kosten ervan te beheersen;

 • e.

  de provincie besloten heeft om alleen voor de invulling van het OV-vangnet, dat een onderdeel vormt van het Aanvullend Openbaar Vervoer van de provincie, aan te sluiten op deze samenwerking;

 • f.

  de gemeenten en de provincie de afspraken over de in onderdeel d. en e. genoemde samenwerking hebben vastgelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Utrecht 2023’;

 • g.

  in die samenwerkingsovereenkomst taken zijn toebedeeld aan diverse organisatieonderdelen;

 • h.

  die organisatieonderdelen c.q. de deelnemers daaraan, dienen te beschikken over bevoegdheden teneinde het opdrachtgeverschap voor het vervoer en het contractmanagement effectief te kunnen uitoefenen;

 • i.

  de gemeenten en de provincie gelet op artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:72 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid hebben om een afgegeven mandaat in te trekken en een afgegeven volmacht te herroepen. Een dergelijke intrekking of herroeping heeft geen gevolgen voor de samenwerkingsovereenkomst.

Gelet op het bepaalde in artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek (volmacht) en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (mandaat);

 

BESLUITEN:

 • I.

  De vertegenwoordiger van de gemeente Woudenberg als deelnemer aan het ‘Breed Bestuurlijk Overleg Regiotaxi Utrecht’ de bevoegdheid te verlenen om daarin namens het bevoegde bestuursorgaan de volgende beslissingen te nemen over de uitvoering van Regiotaxi Utrecht:

  • a.

   het vaststellen van kaders voor de uitvoering van Regiotaxi Utrecht via het jaarplan annex begroting;

  • b.

   het vaststellen van het jaarverslag en het mede aan de hand daarvan verstrekken van opdrachten aan de ‘Bestuurlijke Stuurgroep’ of ‘Ambtelijk Kernteam’;

  • c.

   het binnen de contouren van de geldende contracten voor vervoer en contractmanagement wijzigen van de voorwaarden waaronder het vervoer en het contractmanagement wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld prijsaanpassingen);

  • d.

   andere beslissingen te nemen of handelingen te verrichten die nodig zijn voor de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 6 van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Utrecht 2023’.

 • II.

  De vertegenwoordiger van de gemeente Woudenberg als deelnemer aan de ‘Bestuurlijke Stuurgroep Regiotaxi Utrecht’ de bevoegdheid te verlenen om namens het bevoegde bestuursorgaan de volgende beslissingen te nemen over de uitvoering van Regiotaxi Utrecht:

  • a.

   het aangaan, aanpassen en beëindigen van overeenkomsten met zowel de afzonderlijke vervoerders als het contractmanagement c.q. hen aanspreken op een correcte uitvoering van het met hen afgesloten contract, inclusief het inzetten van contractuele en wettelijke instrumenten om een correcte uitvoering af te dwingen.

  • b.

   het aangaan, aanpassen en beëindigen van overeenkomsten met derden die flankerend zijn aan de uitvoering van Regiotaxi Utrecht (bijvoorbeeld voor de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken).

 • III.

  De programmamanager de bevoegdheid te verlenen het contractmanagement aan te sturen op de dagelijkse werkzaamheden of in samenspraak met het contractmanagement, de vervoerder(s) aan te spreken op de wijze waarop Regiotaxi Utrecht wordt uitgevoerd, zonder dat hierbij sprake is van juridische maatregelen.

 • IV.

  De bevoegdheden als bedoeld onder I tot en met III tevens te verlenen aan de aangewezen plaatsvervangers.

 • V.

  Aan de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder I tot en met III de volgende instructies te verbinden:

  • a.

   de bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van door de gemeente Woudenberg op het terrein van sociaal recreatief Wmo-vervoer vastgesteld beleid en vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.

  • b.

   de bevoegdheden worden slechts uitgeoefend indien de financiële implicaties daarvan de vastgestelde gemeentelijke begroting voor de uitvoering van sociaal recreatief Wmo-vervoer niet overschrijden.

  • c.

   de bevoegdheden worden slechts uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden en afspraken in de inkoopdocumenten behorende bij de betreffende aanbesteding.

  • d.

   de beslissing tot het beëindigen van de overeenkomst met de vervoerder(s) of het contractmanagement wordt slechts genomen nadat het college van de betrokken Partij of de colleges van betrokken Partijen vooraf is/zijn geconsulteerd.

 • VI.

  De voorzitter van het ‘Breed Bestuurlijk Overleg Regiotaxi Utrecht’ en de ‘Bestuurlijke Stuurgroep Regiotaxi Utrecht’ de bevoegdheid te verlenen:

  • tot het verrichten van de privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld onder I en II over te gaan;

  • stukken die van deze organisatieonderdelen uitgaan naar derden te ondertekenen namens één of meerdere partijen.

 • VII.

  De programmamanager Regiotaxi Utrecht’ te machtigen tot ondertekening van stukken die van het ‘Ambtelijk Kernteam Regiotaxi Utrecht’ of het ‘Breed Ambtelijk Overleg Regiotaxi Utrecht’ uitgaan.

 • VIII.

  Te bepalen dat dit besluit op de eerste dag na bekendmaking daarvan in werking treedt.

Woudenberg, 17 januari 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg

D.C.G. Ruseler

secretaris

M. Jansen-van Harten

burgemeester

Woudenberg, 17 januari 2023

Burgemeester van de gemeente Woudenberg

M. Jansen-van Harten

burgemeester