Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Nadere subsidieregel Kunst en Cultuur – Wijkinitiatieven, Inclusieve samenleving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregel Kunst en Cultuur – Wijkinitiatieven, Inclusieve samenleving
CiteertitelNadere subsidieregel Kunst en Cultuur – Wijkinitiatieven en Inclusieve Samenleving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet
 2. Algemene Subsidieverordening Maassluis (ASM)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2023nieuwe regeling

04-10-2022

gmb-2023-24640

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregel Kunst en Cultuur – Wijkinitiatieven, Inclusieve samenleving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis,

 

overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening Maassluis (ASM) de wettelijke grondslag voor de verstrekking voor activiteiten is vastgelegd,

 

gelet op artikel 3 van de ASM en artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet

 

besluiten vast te stellen de Nadere subsidieregel ‘Kunst en Cultuur – Wijkinitiatieven, Inclusieve samenleving.

 

Beleidskader

Cultuurvisie en Evaluatie 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere subsidieregel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van Maassluis;

 • b.

  Wijkinitiatieven: versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie van wijken binnen de gemeente Maassluis met cultuur als middel.

 • c.

  Inclusieve samenleving: met cultuur als middel zorgen voor een inclusieve samenleving en kansengelijkheid.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

2.1. Wijkinitiatieven

Het college stelt subsidie beschikbaar voor de jaren 2023 en 2024 voor wijkinitiatieven die bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie van wijken binnen de Gemeente Maassluis, waarbij cultuur als middel wordt ingezet zoals community art projecten.

 

2.2. Inclusieve samenleving

Het college stelt subsidie beschikbaar voor de jaren 2023 en 2024 voor activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving en kansengelijkheid binnen de Gemeente Maassluis, waarbij cultuur als middel wordt ingezet. De activiteiten zijn gericht op het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstelling “Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis”, zoals beschreven in de Cultuurvisie:

 

 • Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis.

  Participatie in kunst en cultuur geeft plezier, helpt om talenten te ontplooien en vergroot de betrokkenheid bij elkaar. De maatschappelijke rol van kunst en cultuur – ook in het kader van zorg, welzijn en wijkgerichte activiteiten – willen we langs twee wegen verder ontwikkelen:

  • a.

   De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen, zowel in de rol van deelnemer als in de rol van medeverantwoordelijke voor de organisatie;

  • b.

   De positie van de amateurkunst in Maassluis versterken.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager

Aan de subsidieaanvrager voor wijkinitiatieven en inclusieve samenleving worden de volgende eisen gesteld:

 • a.

  De subsidieaanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en heeft geen winstoogmerk;

 • b.

  De subsidieaanvrager is statutair gevestigd in Maassluis;

 • c.

  De subsidieaanvrager is actief op het gebied van amateurkunst en cultuurbeoefening of werkt voor deze aanvraag samen met een organisatie die actief is op dit gebied.

Artikel 4 Eisen aan de subsidieaanvragen Wijkinitiatieven en Inclusieve samenleving

Aan de subsidieaanvraag worden de volgende eisen gesteld:

 

 • 1.

  De subsidieaanvraag voldoet aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de Cultuurvisie zoals beschreven in artikel 2;

 • 2.

  De subsidieaanvraag betreft een lokale activiteit en vindt plaats in Maassluis;

 • 3.

  Alle benodigde vergunningen of toestemmingen voor de culturele activiteit zijn verleend;

 • 4.

  De subsidieaanvraag bevat daarnaast ten minste de volgende zaken:

  • a.

   Een beschrijving van de activiteit en de doelstelling.

  • b.

   Een omschrijving van de beoogde doelgroep(en) en hoe deze worden bereikt. Indien de activiteit aansluit op een doelgroep waarvan uit de monitoring blijkt dat deze nog onvoldoende wordt bereikt, wordt dit als positieve waardering meegewogen;

  • c.

   Een beschrijving van het te verwachte (gewenste) aantal deelnemers en/of bezoekers;

  • d.

   Een planning van de activiteit (begin- en einddatum en tijd);

  • e.

   Een beschrijving van de lokale organisaties, instellingen en verenigingen, waaronder ook niet-culturele instellingen, met wie wordt samengewerkt voor de activiteit. Activiteiten waarbij de samenwerking wordt aangegaan worden als positieve waardering meegewogen. Als er sprake is van cofinanciering wordt dit als positieve waardering meegewogen;

  • f.

   Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd inclusief gespecificeerde toelichting waarvoor deze zal worden ingezet;

  • g.

   Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven, uitgesplitst per activiteit;

  • h.

   Een publiciteitsplan (indien van toepassing).

Artikel 5 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het startmoment van de activiteit.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1.

  Subsidiabel zijn de kosten van activiteiten die het college noodzakelijk acht voor het bereiken van de doelstelling.

 • 2.

  Maximaal wordt 100% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd.

 • 3.

  Maximaal aan te vragen subsidie voor Wijkinitiatieven: 3000 euro en voor Inclusieve samenleving 2500 euro per aanvraag.

Artikel 7 Beoordeling subsidieaanvraag

Naast de voorwaarden uit de artikelen 2, 3 en 4 uit deze regeling, kan het college zich bij de beoordeling van een subsidieaanvraag laten adviseren door de Culturele Raad Maassluis.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelregel

Indien het subsidieplafond behaald is wordt de regeling opgeheven en worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan deze termijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3.

  Het college brengt de subsidieaanvrager hiervan uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de beslistermijn op de hoogte.

Artikel 10 Voorwaarden aan subsidieverlening

 • 1.

  Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 2.

  Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de ASM wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd indien:

 • 1.

  de kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot het aantal te bereiken personen;

 • 2.

  de culturele activiteit in plaats, datum en tijdstip concurrerend is geprogrammeerd met één of meer andere activiteiten en/of evenementen binnen de gemeente;

 • 3.

  de aanvrager niet kan aantonen over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit te beschikken;

 • 4.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking kan beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten van het evenement te dekken;

 • 5.

  Voor de activiteiten die in het kader van het evenement worden uitgevoerd reeds anderszins door het college subsidie is verleend;

 • 6.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd behoort tot de reguliere activiteiten van de aanvrager;

 • 7.

  de culturele activiteit niet doorgaat.

 • 8.

  de activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk belang zijn;

 • 9.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • 10.

  de activiteiten een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben;

 • 11.

  De weigeringsgronden in de artikelen 4:25 en 4:35 van de AWB en artikel 12 van de ASM zijn onverminderd van kracht.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze subsidieregel.

Artikel 13 Inwerkingtreding en beëindiging regeling

Deze nadere subsidieregel treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze beleidsregel. En deze eindigt ten laatste op 31 december 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere subsidieregel kan worden aangehaald als ‘Nadere subsidieregel Kunst en Cultuur – Wijkinitiatieven en Inclusieve Samenleving’.

Aldus besloten in vergadering van burgemeester en wethouders van Maassluis op 4 oktober 2022

De secretaris,

Ing. P.D. Verstoep

De burgemeester,

dr. T.J. Haan

Bekendmaking is geschied op 19 januari 2023