Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel tijdelijke reclameborden gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tijdelijke reclameborden gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2023nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2023-20200

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke reclameborden gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Overwegingen

 

Met deze beleidsregel moet worden voorkomen, dat het aanbrengen van tijdelijke reclameborden het uiterlijk van de gemeente schaadt en dat daardoor tevens de kwaliteit van de openbare ruimte wordt geschaad. Daarnaast is het van belang dat de tijdelijke reclameborden geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de wegen in de gemeente Elburg.

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Reclame: iedere vorm van openbare aanprijzing van goederen, diensten en deelname aan activiteiten.

 • b.

  Sandwichborden: een sandwichbord bestaat uit twee borden bevestigd aan een paal of mast met (ijzer)draad.

 • c.

  Driehoeksborden: een driehoeksbord is in de vorm van een driehoekig, vast afficheframe bevestigd aan een paal of mast.

Artikel 2. Aanvragen vergunning

 • 1.

  Om een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg goed te kunnen beoordelen dient deze aanvraag niet eerder dan drie maanden en niet later dan drie weken voorafgaand aan de plaatsing van de reclameborden te worden ingediend.

 • 2.

  Een vergunning wordt ingediend middels een daarvoor door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3.

  Per periode wordt slechts één vergunning afgegeven. Vergunningverlening geschiedt in chronologische volgorde van binnenkomst van ingediende aanvragen.

Artikel 3. Toegestane reclame

 • 1.

  Een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden kan enkel worden verleend voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve van activiteiten en evenementen die plaatsvinden in de gemeente Elburg en voor landelijke ideële of charitatieve doelen.

 • 2.

  Een vergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden kan enkel worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden welke aan de vergunning kunnen worden verbonden:

  • a.

   Er wordt gebruik gemaakt van sandwich- en/of driehoeksborden;

  • b.

   De borden hebben een maximale hoogte van 1,2 meter en een maximale breedte van 0,85 meter;

  • c.

   Per activiteit of evenement mogen maximaal 20 reclameborden worden geplaatstop de locaties zoals aangegeven in de bij deze beleidsregel behorende bijlage;

  • d.

   Reclameborden mogen alleen bevestigd worden aan de speciaal hiervoor gemarkeerde (lantaren)palen;

  • e.

   Per locatie mag één reclamebord worden geplaatst;

  • f.

   De reclameborden mogen maximaal 14 aaneengesloten dagen geplaatst worden;

  • g.

   De reclameborden dienen binnen twee dagen na afloop van het evenement verwijderd te worden;

  • h.

   De reclameborden mogen de verkeersveiligheid op geen enkele wijze in gevaar brengen;

  • i.

   De reclameborden mogen niet direct of indirect kunstmatig worden verlicht en ook niet van fluorescerend of reflecterend materiaal zijn voorzien;

  • j.

   De reclameborden moeten vervaardigd zijn van sterk en weersbestendig materiaal.

Artikel 4 Handhaving

 • 1.

  Als blijkt dat reclameborden in strijd met deze beleidsregels zijn geplaatst krijgt de vergunninghouder;

 • a.

  Een telefonische waarschuwing met het verzoek om de reclameborden op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 24 uur te verwijderen;

 • b.

  Als aan het onder a. genoemde verzoek niet (tijdig) wordt voldaan, een aanschrijving dat de reclameborden door het college van burgemeester en wethouders op kosten van de vergunninghouder, zullen worden verwijderd;

 • c.

  Als de reclameborden gevaar voor de verkeersveiligheid kunnen opleveren, dan kan het college besluiten bestuursdwang toe te passen zonder dat daar een aanschrijving aan vooraf is gegaan.

Artikel 5 Schade

 • 1.

  In de vergunning worden de volgende voorwaarden opgenomen:

 • a.

  De vergunninghouder is verplicht eventueel veroorzaakte schade te vergoeden en voorts alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het gebruik van de vergunning schade leiden.

 • b.

  Voor eventuele schade aan derden, die door het plaatsen van de reclameborden mocht ontstaan, is de gemeente niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid berust geheel bij de vergunninghouder dan wel degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de reclameborden.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treden in werking op de dag na haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel tijdelijke reclameborden gemeente Elburg.

 

 

 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van de beleidsregel tijdelijke reclameborden gemeente Elburg 2022

 

Beleidsregel tijdelijke reclameborden gemeente Elburg

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal A. van der Maat-Bosma

Bijlage Bijlage 1 locaties tijdelijke reclameborden

Oostelijke Rondweg Elburg aan 2e lichtmast voor kruising Broeklandstraat

Veldbloemenlaan Elburg ter hoogte van het Klaverplein aan lichtmast nabij bushokje aan de kant van de Voord

Hoek Klokbekerweg / Veldbloemenlaan Elburg tegenover Scola van Kinsbergen aan lichtmast met straatnaamborden

Winkelcentrum “de Vrijheid” Elburg aan lage lichtmast bij standplaats

Hellenbeekstraat Elburg tegenover Vackenordestraat aan lichtmast bij fietspad.

Paterijstraat Elburg ter hoogte van Vrijheidsstraat aan paal met bordjes “LOE” en “LPG”

Zwolscheweg Elburg ter hoogte van Omloop 21 aan lichtmast met bordje “Elburg Hanzestad”

Lange Wijden Elburg aan lichtmast nabij fietsenstalling LF

Nunspeterweg Elburg achter de Gulf ter hoogte van Noertcamplaan aan lichtmast met straatnaambord.

Havenkade Elburg tegenover benzinepomp bij fietspad aan verkeersbord “u nadert een voorrangsweg"

Wolkamerweg ’t Harde nabij Industrieweg aan verkeersbord

Munnikenweg hoek Speelbrinkweg t Harde aan lichtmast

Bovenweg t Harde bij rotonde Verlengde Schietweg Buntgraslaan aan lichtmast

Burgemeester Ulco de Vriesweg t Harde tegenover huisnummer 14 aan bord BOB

Kruising Sportlaan Kernhoopweg Zudendorpweg Elsakkerweg t Harde aan lichtmast met straatnaambord Sportlaan

Hoek Singel Kruisakkerweg t Harde aan lichtmast tegenover Singel 17

Bovendwarsweg t Harde ter hoogte van skatebaan aan een verkeersbord

Gerichtenweg Doornspijk ter hoogte van nummer 21 aan een lichtmast

Hoek Mantelsweg, Hoeckelsweg Doornspijk aan een verkeersbord

Veldweg Doornspijk ter hoogte van huisnummer 4 aan een lichtmast