Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit art. 2:57 en 2:58 Apv – hondenuitlaatroutes en losloopgebieden gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit art. 2:57 en 2:58 Apv – hondenuitlaatroutes en losloopgebieden gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2023nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2023-20159

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:57 en 2:58 Apv – hondenuitlaatroutes en losloopgebieden gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 18 oktober 2022;

 

overwegende dat,

 

Het op grond van de Algemene plaatselijke verordening verboden is honden binnen de bebouwde kom onaangelijnd te laten lopen buiten de door ons college aangewezen plaatsen.

Het wenselijk is om hondenuitlaatroutes en losloopgebieden aan te wijzen waar honden onaangelijnd kunnen lopen.

 

Gelet op artikelen 2:57 en 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit conform artikel 2:57, tweede lid, en 2:58, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg voor het aanwijzen van Hondenuitlaatroutes en losloopgebieden.

Aanwijzingsbesluit art. 2:57 en 2:58 Apv – Hondenuitlaatroutes en losloopgebieden gemeente Elburg.

Artikel 1. Aanwijzing plaatsen losloopgebieden

Als plaatsen bedoeld in artikel 2:57, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg waar honden mogen loslopen worden aangewezen de in de externe bijlage I als hondenlosloopgebied gemarkeerde gebieden.

Artikel 2. Aanwijzing plaatsen hondenuitlaatroute

Als plaatsen bedoeld in artikel 2:58, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg waar uitwerpselen van de hond niet hoeven te worden verwijderd worden aangewezen de in de externe bijlage I als hondenuitlaatroute gemarkeerde gebieden.

Artikel 3. Intrekken oude aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit verontreiniging door honden van 30 juni 2015 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit art. 2:57 en 2:58 Apv – Hondenuitlaatroutes en losloopgebieden gemeente Elburg.

 

Bijlage 1 kaarten hondenroute en losloopgebieden

De digitale kaart is in te zien via de website van de gemeente Elburg of : https://elburg.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=6a12350a8e1c49eb84c6cabb41ad9424

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 november 2022

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal A. van der Maat-Bosma