Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit art. 2:10 Apv – vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit art. 2:10 Apv – vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2023nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2023-20138

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:10 Apv – vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 18 oktober 2022;

 

overwegende dat,

 

Categorieën voorwerpen kunnen worden aangewezen waarvoor de vergunningplicht van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening niet van toepassing is;

Het college administratieve lastenverlichting nastreeft door categorieën voorwerpen aan te wijzen, waarvan het plaatsen op de weg lage risico’s met zich meebrengt.

 

Gelet op artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit conform artikel 2:10, vierde lid, onder e,van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg voor de door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen waarop het verbod van artikel 2:10, eerste lid, niet van toepassing is.

Aanwijzingsbesluit art. 2:10 Apv – Vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg gemeente Elburg.

 

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 • 1.

  Een voorwerp mag enkel geplaatst worden op of aan de openbare weg wanneer er redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat om het voorwerp op eigen terrein te plaatsen.

 • 2.

  Te allen tijde wordt er een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter gegarandeerd ten behoeve van de hulpdiensten.

 • 3.

  De voorwerpen mogen geen gevaar, schade of hinder kunnen opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare weg en voor personen en vormen geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare weg.

 • 4.

  Op een voetpad is een vrije doorgang van ten minste 1,50 meter breed, in een zoveel mogelijk recht doorgaande lijn, gewaarborgd voor voetgangers en mensen met fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.

 • 5.

  Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer, ambulancepersoneel en gemeentelijke handhavers die in het belang van de openbare orde en veiligheid worden gegeven, moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 6.

  Voorwerpen dienen stevig geplaatst dan wel bevestigd te worden om ongevallen en schade te voorkomen.

   

Artikel 2. Uitstallingen

Een uitstalling bedoeld in dit aanwijzingsbesluit is een losstaand voorwerp dat geplaatst is voor een pand in de openbare ruimte. De uitstalling moet een relatie hebben met de handel van de in het pand gevestigde onderneming. Hieronder vallen reclameborden, winkelrekken, producten en dergelijke die op de openbare weg voor een pand van een onderneming zijn geplaatst met als doel reclame te maken, aandacht te trekken, de directe omgeving bij het pand te verfraaien of tot opslag ten behoeve van het pand dienen. Bloembakken die bij het bedrijf horen en daar geplaatst zijn, worden ook aangemerkt als uitstallingen.

 

Artikel 3. Aanvullende voorwaarden uitstallingen

 • 1.

  De uitstalling heeft een onmiskenbare relatie met de activiteiten van de in het betreffende pand gevestigde onderneming.

 • 2.

  Voor uitstallingen in de vesting van Elburg geldt voor ondernemingen met een eigen stoep ervoor, dat de maximale diepte van de uitstalling de diepte van de aanwezige stoep is.

 • 3.

  Voor alle overige uitstallingen geldt een maximale diepte van 1,50 meter, gemeten vanuit de voorgevel van de onderneming. Uitstallingen mogen bij hoekpanden ook naast de eigen winkelpui worden geplaatst, direct tegen de gevel aan. Ook hierbij geldt een maximale diepte van 1,50 meter.

 • 4.

  De uitstalling heeft een hoogte van niet meer dan 3,0 meter.

 • 5.

  De uitstalling is enkel aanwezig op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming open is voor publiek.

 • 6.

  De toegankelijkheid van de onderneming moet altijd gewaarborgd blijven voor minder valide verkeersdeelnemers.

 • 7.

  Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.

 

Artikel 4. Spandoeken

Spandoeken kunnen losraken en daardoor voor het verkeer en de omgeving gevaar opleveren. Ter voorkoming van verkeersonveilig situaties wordt terughoudend omgegaan met het toestaan van spandoeken. In plaats van spandoeken kan bovendien ook gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke digitale informatieborden voor bijvoorbeeld het aankondigen van een evenement.

 • 1.

  Onder spandoeken worden verstaan tussen twee punten gespannen doek met een maximale hoogte van 1,0 meter die is geplaatst voor een goed doel of ideële campagne.

 • 2.

  Onder goede doelen wordt verstaan organisaties die zich inzetten op het gebied van bijvoorbeeld internationale hulp en ontwikkelingswerk, gezondheid, welzijn & cultuur, of natuur & milieu. Het zijn fondsenwervende organisaties (stichting, vereniging of particulier initiatief) die om hun maatschappelijke doelstelling te kunnen realiseren particulieren, bedrijven of fondsen benaderen om geld of goederen te doneren. Reclame voor goede doelen is dan ook veelal gericht op fondsenwerving.

 • 3.

  Onder een ideële organisatie wordt verstaan een organisatie die zich belangeloos inzet voor een bepaald doel of de promotie van een bepaald idee of ideaal. Een voorbeeld van ideële reclame is de jaarlijkse campagne van Veilig Verkeer Nederland (‘wij gaan weer naar school’).

 

Artikel 5. Aanvullende voorwaarden spandoeken

 • 1.

  Spandoeken dienen voor goede doelen of ideële campagnes.

 • 2.

  De spandoeken worden enkel opgehangen op de locaties zoals aangeduid in de bij dit besluit behorende externe bijlage.

 • 3.

  De spandoeken mogen niet over de rijbaan of over een fietspad gehangen worden.

 • 4.

  De spandoeken mogen niet langer dan 14 dagen hangen.

 

Artikel 6. Routeborden/verwijzingsborden

Route- of verwijzingsborden worden langs de weg geplaatst om de route naar een evenement of tijdelijke activiteit aan te duiden, bijvoorbeeld een kermis, beurs of braderie.

 

Artikel 7. Aanvullende voorwaarden route/verwijzingsborden

 • 1.

  Indien nodig is het toegestaan route/verwijzingsborden te plaatsen voor de duur van een evenement.

 • 2.

  De borden mogen enkel langs gemeentelijke wegen worden geplaatst.

 • 3.

  Het plaatsen van deze borden mag nooit verkeersgevaarlijke situaties veroorzaken en ook het zicht bij rotondes, kruisingen e.d. mag niet worden belemmerd.

 • 4.

  Deze borden mogen maximaal één dag voorafgaand aan het evenement/de activiteit worden geplaatst.

 • 5.

  De borden moeten de dag na het evenement/de activiteit zijn verwijderd.

 

Artikel 8. Overige voorwerpen

Ook voor de volgende voorwerpen geldt dat ze geplaatst mogen worden zonder vergunning, mits ze aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen:

 • 1.

  Plantenbakken en gevelbanken van particulieren.

 • 2.

  De voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijs maximaal één uur op de weg geplaatst worden in verband met het laden of lossen ervan.

 • 3.

  Eco- of chemische toiletten, indien ze geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of goederen.

 • 4.

  Kerstbomen, niet zijnde kerstbomen bestemd voor de verkoop.

 

Artikel 9. Intrekken oude aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit vergunningsvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 14 juni 2016, laatst gewijzigd op 6 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit art. 2:10 Apv – Vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal A. van der Maat-Bosma

Bijlage 1 Externe Bijlage behorende bij het aanwijzingsbesluit art. 2:10 Apv – vergunningvrij plaatsen van voorwerpen op of aan de weg gemeente Elburg.

Hoge Enk, nabij school tegenover de parkeerplaats

Doornspijk, voorbij fietspad Zuiderzeestraatweg West, Doornspijk, nabij en aan de zijde van de Glindeweg

’t Harde, Eperweg, nabij rotonde /ingang bebouwde kom

’t Harde, Munnikenweg nabij Leisteenstraat

Elburg, Oostelijke Rondweg, rotonde Oostendorperstraatweg

Elburg, Paterijstraat nabij Zwolscheweg

Elburg, Nunspeterweg nabij rotonde