Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Intrekken ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2016’ en vaststelling ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2022’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntrekken ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2016’ en vaststelling ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2022’
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting beleidsregel recreatiewoningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2023Gewijzigde regeling

13-12-2022

gmb-2023-19319

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekken ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2016’ en vaststelling ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2022’

Op 13 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden besloten de ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2022’ vast te stellen en de ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2016’ in te trekken. Van donderdag 19 januari 2023 tot en met woensdag 1 maart 2023 liggen de betreffende stukken ter inzage .

De huidige ‘Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2016’ wordt één dag na de bekendmaking (20 januari 2023) ingetrokken. De nieuwe ‘Beleidsregel recreatiewoningen 2022’ treedt op 20 januari 2023 in werking.

Ontwikkeling

De gemeente Leeuwarden kent recreatiewoningen die zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Voor het merendeel van deze recreatiewoningen is in het bestemmingsplan tevens bepaald wat de maximale afmeting mag zijn. Als een eigenaar van een recreatiewoning een verzoek tot afwijken van het bestemmingsplan indient bij de gemeente om een grotere recreatiewoning te mogen realiseren, dan beschikt de gemeente op dit moment niet over een afwegingskader om daar een besluit over te kunnen nemen. De ‘Beleidsregel recreatiewoningen’ is bedoeld om deze lacune op te vullen.

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft daarom op 5 juli 2016 besloten de ‘Beleidsregel recreatiewoningen’ vaststellen. Om aantasting van Natura 2000 gebied en/of ecologische hoofdstructuur door uitbreiding van recreatiewoningen te voorkomen, is een aanpassing van de beleidsregel nodig. Op 13 december 2022 heeft het college daarom besloten de in 2016 vastgestelde beleidsregel in te trekken en een nieuwe beleidsregel vast te stellen.

Inzage

De stukken kunt u inzien in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur. 

Geen reactie

Op grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Beleidsregel recreatiewoningen Leeuwarden 2022

Overwegende dat:

 • -

  het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wet algemene bepalingen omgevingswet de bevoegdheid heeft om van geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen af te wijken;

 • -

  deze bevoegdheid nader is ingevuld in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

 • -

  op grond van het tweede lid van dit artikel de uitbreiding van hoofdgebouwen, waaronder recreatiewoningen, valt binnen deze bevoegdheid;

 • -

  in geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Leeuwarden doorgaans een oppervlaktemaat van ten hoogste 70 m2 wordt aangehouden;

 • -

  uitbreiding van recreatiewoningen naar een grotere oppervlaktemaat niet in alle gevallen in strijd met een goede ruimtelijke ordening is;

 • -

  er behoefte bestaat aan een eenduidig toetsingskader om af te wegen of medewerking kan worden verleend aan vergroting van de bebouwingsmogelijkheden van recreatiewoningen;

 • -

  dit toetsingskader ook zal worden toegepast bij een verzoek om een nieuwe recreatiewoning te realiseren, waarbij met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet, van geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen kan worden afgeweken;

besluit dat:

 • A.

  het college af kan wijken van de geldende bestemmingsplannen ten behoeve van het vergroten van de oppervlakte van recreatiewoningen tot een oppervlakte van ten hoogste 120 m2, met een goothoogte van ten hoogste 3 meter en een bouwhoogte van ten hoogste 7 meter;

 • B.

  van deze bevoegdheid uitsluitend gebruik kan worden gemaakt indien sprake is van een zorgvuldige inpassing in de omgeving, waarbij de toelaatbaarheid in ieder geval getoetst wordt op basis van:

 • 1.

  locatie;

 • 2.

  perceelgrootte;

 • 3.

  situering;

 • 4.

  massaopbouw;

 • C.

  in de Alde Feanen uitsluitend van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt indien:

 • 1.

  de uitbreiding beperkt blijft tot locaties welke ‘geëxclaveerd’ zijn van het Natura-2000 gebied;

en

 • 2.

  de uitbreiding beperkt blijft tot de bestemming ‘Recreatiewoning’; en

 • 3.

  met een stikstofdepositieberekening wordt aangetoond dat de stikstofdepositie in de nieuwe gebruiksfase niet toeneemt t.o.v. de huidige gebruiksfase;

 • D.

  bij het realiseren van nieuwe recreatiewoningen dezelfde maatvoering zoals aangegeven onder A en dezelfde toetsingscriteria zoals aangegeven onder B en C zullen worden gehanteerd;

 • E.

  deze beleidsregel in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking.