Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Gemeente Nijkerk – beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Nijkerk – beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023
CiteertitelBeleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2023nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-16607

1376467

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Nijkerk – beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne 2023

Zaaknummer: 1376467

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;

 

Gelet op

 • De opvang van ontheemden uit Oekraïne in de gemeentelijke opvang (GOO) en de particuliere opvang (POO);

 • De Beleidsregels regeling opvang ontheemden uit Oekraïne (ROO) van de Rijksoverheid

Overwegende dat

 • Het college het wenselijk vindt om de voorwaarden voor de uitvoering van de ROO aan te geven;

 • Het daarom wenselijk is om voor dit doel lokale en tijdelijke beleidsregels vast te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne Nijkerk 2023

Artikel 1: Begripsbepalingen:

 • 1.1

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader omschreven zijn hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 1.2

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder

  • a.

   Wet: Participatiewet en Wet algemeen bestuursrecht.

  • b.

   College: college van burgemeester en wethouders gemeente Nijkerk.

  • c.

   ROO: regeling opvang ontheemden Oekraïne.

  • d.

   Leefgeld: geld om eten, drinken, kleding en overige persoonlijke uitgaven mee te doen.

  • e.

   Wooncomponent: geld om een bijdrage te leveren aan gas, water en elektriciteit en andere bijkomende woonlasten. (van toepassing in de POO).

  • f.

   Gezin: echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners, hun minderjarige kinderen en een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen. Ook volwassenen die samen een huishouden voeren in één woonunit vallen onder de definitie van een gezin.

Artikel 2: Doelgroep en voorwaarden ROO

 • 2.1

  De leefgeldregeling is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die als gevolg van de oorlog zijn ontheemd of gevlucht.

  • a.

   Vluchtelingen uit Oekraïne die worden opgevangen in de particuliere opvang (POO),

  • b.

   Vluchtelingen uit Oekraïne die worden opgevangen in de gemeentelijke opvang (GOO),

  • c.

   De POO of de GOO moet zich fysiek bevinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Nijkerk,

  • d.

   De vluchteling moet zijn ingeschreven bij de gemeente Nijkerk en in het bezit zijn van een Burgerservicenummer (BSN).

Artikel 3: Aanvraag

 • a.

  De aanvraag voor de ROO wordt schriftelijk via het aanvraagformulier ingediend,

 • b.

  Een aanvraag voor de ROO kan worden gedaan als aan de voorwaarden zoals benoemd in artikel 2 is voldaan,

 • c.

  Een aanvraag voor de leefgeldregeling kan worden ingediend en in behandeling genomen zolang de regeling van overheidswege van kracht blijft,

 • d.

  Een kopie van een Nederlandse bankpas of een pre-paid pas van BNG wordt als bewijsstuk toegevoegd.

Artikel 4: Duur van de regeling

 • a.

  Het leefgeld wordt verstrekt voor de tijdsduur dat de vluchteling uit Oekraïne zich op een gemeentelijke of particuliere opvanglocatie binnen de gemeente Nijkerk bevindt,

 • b.

  De duur van de leefgeldregeling wordt bepaald door de de duur van de regeling van overheidswege.

Artikel 5: De hoogte van de tegemoetkoming per 1 februari 2023

 • a.

  De leefgeldregeling voor volwassenen in een gezin van 1 of 2 personen wordt € 215,06 per volwassene per maand. Voor minderjarigen geldt een bedrag van € 178,36 per maand.

 • b.

  De leefgeldregeling voor volwassenen in een gezin van 3 personen wordt € 178,36 per persoon per maand. Voor minderjarigen geldt een bedrag van € 142,57 per persoon per maand.

 • c.

  De leefgeldregeling voor volwassenen in een gezin van 4 of meer personen wordt € 150,45 per persoon per maand. Voor minderjarigen geldt een bedrag van € 124,97 per persoon per maand.

 • d.

  Aanvullend op het leefgeld als bedoeld in 5a, b en c krijgt iedere vluchteling een toelage voor kleding van € 56,12 per maand.

 • e.

  Voor vluchtelingen uit Oekraïne in de POO komt hier een bedrag van € 93,00 per persoon per maand bovenop. Dit betreft de "wooncomponent" waarmee men een bijdrage kan leveren in de woonlasten van het gastgezin.

Artikel 6: Leefgeld en (tijdelijke) afwezigheid

 • a.

  Het is vluchtelingen uit Oekraïne toegestaan om maximaal 28 dagen per kalenderjaar niet aanwezig te zijn op de opvanglocatie waarvan maximaal 14 dagen aaneengesloten. Worden de termijnen overschreden dan vervalt het recht op leefgeld.

 • b.

  Bij overschrijding van de termijnen vervalt eveneens het recht op opvang.

 • c.

  De geplande afwezigheid dient vooraf te worden gemeld via het mutatieformulier. Dat geldt voor zowel de gemeentelijke als de particuliere opvang.

Artikel 7: Leefgeldregeling en werk

 • a.

  Wanneer een lid van het gezin gaat werken en aldus inkomsten uit arbeid verwerft, dan vervalt het recht op leefgeld voor alle gezinsleden.

 • b.

  In aanvulling op het gestelde onder a: Is het inkomen uit arbeid lager dan het beschikte leefgeld, dat is het aan het gezin om bewijslast aan te dragen, zodat het leefgeld kan worden aangepast.

 • c.

  Het stopzetten dan wel het wijzigen van het leefgeld gaat in per 1e van de opvolgende maand nadat het werk is aangevangen. Er vindt geen verrekening plaats met inkomsten binnen de dan lopende maand.

 • d.

  In afwijking van het gestelde onder c vindt er wel een verrekening plaats indien vooraf bekend is wanneer de vluchteling de komende maand gaat werken. In dat geval wordt het leefgeld uitbetaald tot aan de eerste werkdag.

 • e.

  Uitgangspunt bij de verrekening is het netto maandinkomen. Vakantiegeld en/of eindejaarsuitkeringen worden niet meegerekend, behalve in de maand dat de toelage verstrekt wordt.

 • f.

  De Openbaar Vervoer vergoeding voor minderjarige kinderen vervalt zodra er geen recht meer is op leefgeld.

 • g.

  Wanneer een vluchteling stopt met werken, is er niet automatisch weer recht op leefgeld. Er vindt altijd een gesprek plaats met een ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente bij het stoppen van werk. Indien er sprake is van een niet-verwijtbare reden, kan het leefgeld opnieuw worden toegekend. We passen maatwerk toe in de geest van de Participatiewet.

 • h.

  Bij vermoeden van "zwart werken" kan de gemeente onderzoek instellen gelijk aan de mogelijkheden binnen de Participatiewet.

Artikel 8: Vrijwilligerswerk

 • a.

  Vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen op de gemeentelijke opvanglocatie kunnen daarvoor een vergoeding ontvangen van maximaal € 14,00 per week.

 • b.

  De gemeentelijke vertegenwoordiger omschrijft wat het vrijwilligerswerk inhoudt en wie daar toezicht op houdt.

 • c.

  Vrijwilligerswerk uitgevoerd voor en in opdracht van andere partijen komt niet in aanmerking voor vergoeding door de gemeente Nijkerk.

 • d.

  Incidentele en kortdurende activiteiten worden niet beschouwd als vrijwilligerswerk en komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Artikel 9: Diverse bronnen van inkomen mogelijk

Onder inkomen wordt verstaan:

 • a.

  Inkomen uit arbeid

 • b.

  Inkomen uit studiefinanciering

 • c.

  Inkomen uit pensioen

 • d.

  Inkomen uit alimentatie

 • e.

  Inkomen uit WW of een ander type uitkering

Artikel 10: Uitbetaling van het leefgeld

 • a.

  De uitbetaling vindt maandelijks plaats zolang er recht is op leefgeld,

 • b.

  De betaling vindt plaats via een Nederlandse betaalrekening,

 • c.

  In afwijking van lid b kan uitbetaling plaatsvinden via een pre-paid pas. Dat kan alleen in de situatie dat het openen van een Nederlandse bankrekening (nog) niet mogelijk is.

Artikel 11: Overige bepalingen

 • a.

  De gemeente heeft het recht op inzage in bankrekeningen en andere relevante stukken bij het vermoeden van betaald werk, zwart werk of onvolledige of onjuiste informatie,

 • b.

  Vluchtelingen ouder dan 60 jaar worden verplicht eventuele pensioendocumenten ter inzage aan te bieden. Pensioen wordt in mindering gebracht op het leefgeld.

 • c.

  Alle vluchtelingen die leefgeld (wensen te) ontvangen hebben een informatieplicht over de gezinssamenstelling, werk, inkomensveranderingen, inkomen elders, bankrekeningen en ontvangen gelden in contanten,

 • d.

  Startdatum van de nieuwe vergoedingen is 1 februari 2023. In de maand januari worden de te ontvangen nieuwe bedragen beschikt.

Artikel 12: Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van het college, in de Stad Nijkerk, op de gemeentelijke website en in het elektronisch Gemeenteblad. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad.

 • 2.

  De communicatie over bovenstaande met de vluchtelingen, de gastgezinnen en overige direct betrokkenen wordt ter hand gesteld van de betrokken gemeentelijke medewerkers.

Aldus besloten in de collegevergadering

van 10 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de heer D.J. van Huizen

de burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. Renkema