Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem
CiteertitelNadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2023betreft nadere regels op sociaal domein

01-11-2022

nvt

54622

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad van Kaag en Braassem de Verordening sociaal domein Kaag en Braassem heeft vastgesteld;

 • -

  in artikel 63 van de Verordening sociaal domein Kaag en Braassem is gesteld dat het college in aanvulling op de Verordening nadere regels kan stellen;

   

Gelet op:

 • -

  het feit dat de inzet van mantelzorgers steun, erkenning en waardering verdient, en dat het compliment vorm wordt gegeven door het beschikbaar stellen van een geldelijke bijdrage

   

b e s l u i t :

vast te stellen de Nadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

 • -

  aanvrager: de mantelzorger die de aanvraag indient;

 • -

  mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • -

  mantelzorgcompliment: een financiële bijdrage;

 • -

  mantelzorgwaardering: jaarlijkse uiting van waardering aan een mantelzorger in de vorm van een mantelzorgcompliment;

 • -

  mantelzorger: een persoon die mantelzorg verleent;

 • -

  zorgvrager: een persoon, woonachtig in de gemeente Kaag en Braassem, die mantelzorg ontvangt.

 • -

  Uitvoeringsinstantie: Tom in de buurt

 

Artikel 2 Mantelzorgwaardering en voorwaarden mantelzorgcompliment

 • 1.

  De uitvoering van de mantelzorgwaardering is door het college overgedragen aan de uitvoeringsinstantie.

 • 2.

  Het budget dat het college beschikbaar stelt voor het mantelzorgcompliment, wordt gelijkelijk verdeeld onder mantelzorgers die een aanvraag hebben ingediend, en hebben voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

 • 3.

  Mantelzorgers kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen bij de uitvoeringsinstantie voor de periode van 1 juni t/m 28 oktober 2022.

 • 4.

  Het geldbedrag wordt in hetzelfde jaar als waarin de aanvraag gedaan is door Tom in de buurt uitbetaald aan de mantelzorger.

 • 5.

  De hoogte van het geldbedrag is pas bekend wanneer de sluitingsdatum is verlopen.

 • 6.

  Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  a. De mantelzorger verleent mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Kaag en Braassem;

  b. De mantelzorger kan maximaal één mantelzorgcompliment aanvragen;

  c. De mantelzorger biedt aantoonbaar in het jaar voor de sluitingsdatum meer dan 8 uur per week gedurende minimaal 3 maanden achtereenvolgend mantelzorg;

  d. Per huishouden waar mantelzorg verleend wordt, kan aan maximaal twee mantelzorgers een mantelzorgcompliment toegekend worden;

 • 7.

  Jonge mantelzorgers in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar komen niet in aanmerking voor een mantelzorgcompliment, maar kunnen twee (digitale) bioscoopbonnen t.w.v. € 10 per bon aanvragen. Voor jonge mantelzorgers gelden dezelfde voorwaarden als voor volwassenen.

 

Artikel 3 Citeertitel

 

 

Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere regels mantelzorgcompliment Kaag en Braassem”.

 

 

 

 

Artikel 4 Datum van inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking op de dag, volgende op de dag na bekendmaking ervan.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 1 november 2022.

de gemeentesecretaris,

R. van Zijl

de burgemeeste,

A. Heijstee-Bolt