Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht NS Station Barendrecht 2023-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht NS Station Barendrecht 2023-2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht NS Station Barendrecht 2023-2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageLocatieoverzicht NS station Barendrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 januari 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2023nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2023-7845

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht NS Station Barendrecht 2023-2024

De burgemeester van Barendrecht,

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 151C van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad per verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA) Stationsgebied Barendrecht waarin de gemeente, politie, NS, ProRail en het RET zijn vertegenwoordigd;

 • -

  de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente Barendrecht en Stadsbeheer Rotterdam waarin afspraken over het uitkijken van camerabeelden zijn vastgelegd.

Overwegende dat:

 • -

  Het NS station Barendrecht een (verkeers) knooppunt is dat dagelijks door veel bezoekers en reizigers wordt aangedaan;

 • -

  uit het incidentenoverzicht van het uitkijkcentrum in Rotterdam over de periode van 1 januari 2022 t/m 28 november 2022 naar voren komt dat er sprake is van verschillende vormen van criminaliteit en overlast op en rond het NS Station Barendrecht;

 • -

  dat cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van bezoekers en reizigers;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door politie en justitie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM;

 • -

  het cameratoezicht voldoet aan de eisen van artikel 151C Gemeentewet en een noodzakelijke aanvulling is op de reeds genomen veiligheidsmaatregelen zoals het toezicht van de handhavers, de inzet van de politie en het (camera)toezicht van de NS op de perrons en in de stationshal;

 • -

  het huidige aanwijzingsbesluit voor het cameratoezicht op het NS station op 31 december 2022 verloopt.

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht NS Station Barendrecht 2023-2024

Artikel 1  

Het gebied op en rond NS Station Barendrecht, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart, voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024 aan te wijzen als gebied waar vast cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.77 van de APV Barendrecht 2020. In dit gebied zijn 10 vaste camera’s geplaatst.

Artikel 2  

Het uitkijken van de beelden vindt plaats door Stadsbeheer Rotterdam.

Artikel 3  

Het besluit treedt in werking na publicatie

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 22 december 2022

De burgemeester,

G. Veldhuijzen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • a.

  Naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

 

Bijlage 1