Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 Apv – Verboden drankgebruik gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit art. 2:48 Apv – Verboden drankgebruik gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653521/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-581340

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 Apv – Verboden drankgebruik gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 18 oktober 2022;

 

overwegende dat,

 

hinderlijke drankgebruik in de openbare ruimte moet worden voorkomen.

 

Gelet op artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit conform artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg voor het aanwijzen van plaatsen waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 Apv – verboden drankgebruik gemeente Elburg

Artikel 1. Aanwijzing plaatsen

De volgende gebieden worden aangewezen waarvoor het verbod in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg van toepassing is:

  • De gehele bebouwde kom van de gemeente Elburg als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening;

  • De Eperweg en bijbehorende fietspaden en stoepen voor zover deze buiten de bebouwde kom zijn gelegen;

  • De terreinen van het Geldersch Landschap (binnen de openstellingsborden);

Artikel 2. Intrekken oude aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit artikel 2:48 Apv – verboden drankgebruik van 4 juli 2011 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

 

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit art. 2:48 Apv – verboden drankgebruik gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal A. van der Maat-Bosma