Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit art. 2:6 Apv – verspreiden gedrukte stukken gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit art. 2:6 Apv – verspreiden gedrukte stukken gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Verspreiden gedrukte stukken

01-11-2022

gmb-2022-581321

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:6 Apv – verspreiden gedrukte stukken gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 18 oktober 2022

 

overwegende dat,

 

Door de vorm van venten die door straatkrantverkopers wordt toegepast burgers zich onprettig kunnen voelen, vervuiling door achterlaten van de stukken voorkomt en in algemene zin overlast wordt ondervonden.

 

Gelet op artikel 2:6, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit conform artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg voor het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is om gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder het publiek te verspreiden.

Aanwijzingsbesluit art. 2:6 Apv – verspreiden gedrukte stukken gemeente Elburg

Artikel 1. Aanwijzing plaatsen

De volgende plaatsen worden aangewezen als plaatsen waar het verboden is om stukken als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg aan te bieden of te verspreiden:

  • De vestingstad Elburg afgebakend door de stadswallen en met inbegrip van het terrein van de voormalige tramremise (nu Jumbo supermarkt) en de parkeerplaatsen aan de Havenkade, parkeerterrein ‘De Oude Vos’ en parkeerterrein Zwolscheweg;

  • De Vrijheidsstraat te Elburg;

  • Winkelcentrum de Vrijheid te Elburg afgebakend door de Klokbekerweg, Vletstraat, de Mast, Vooronder en de Wimpel;

  • De Oude Hogeweg te Doornspijk;

  • Het winkelcentrum in ’t Harde afgebakend door de Eperweg, Sportlaan, Singel, Vinckenberghweg, Oldenboschweg en de Kaerweg.

Artikel 2. Intrekken oude aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit artikel 2:6 Apv verspreiden gedrukte stukken van 8 februari 2012 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit art. 2:6 Apv – verspreiden gedrukte stukken gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal A. van der Maat-Bosma