Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit art. 5:8 Apv – parkeren grote voertuigen gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit art. 5:8 Apv – parkeren grote voertuigen gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653521/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022Parkeren geote voertuigen

01-11-2022

gmb-2022-580561

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 5:8 Apv – parkeren grote voertuigen gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 18 oktober 2022;

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om wegen aan te wijzen waar grote voertuigen niet ’s nachts mogen worden geparkeerd

 

omdat het voor de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente gewenst is;

 

Gelet op artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van het aanwijzingsbesluit conform artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg voor het aanwijzen van plaatsen waar grote voertuigen niet mogen worden geparkeerd.

 

Aanwijzingsbesluit art. 5:8 Apv – parkeren grote voertuigen gemeente Elburg

Artikel 1. Aanwijzing wegen

Als plaats als bedoeld in artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg worden aangewezen alle wegen in de gemeente Elburg, behalve:

 • a.

  Op het gemeentelijk parkeerterrein gelegen achter Zuiderzeestraatweg West 24A te Doornspijk, mits hiervoor een huurovereenkomst is aangegaan. Voor een overeenkomst gelden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk II.

 • b.

  Voor buitenlandse voertuigen met een buitenlandse chauffeur, of voor een Nederlands voertuig van een bedrijf gevestigd op tenminste 100 km van Elburg met een chauffeur woonachtig op tenminste 100 km van Elburg gedurende 1 nacht, indien wordt geparkeerd voorafgaand aan dan wel na het laden/lossen bij een adres in de gemeente Elburg, echter uitsluitend op de volgende locaties:

 • Doornspijk/Hoge Enk

 • - parkeerstrook oostzijde Kerkdijk (capaciteit: 1 voertuig)

 • Elburg/Oostendorp

 • - parkeerstrook Robbertsmatenstraat ter hoogte van de volkstuinen (capaciteit: 2 voertuigen)

 • ’t Harde

 • - de openbare wegen op bedrijventerrein De Koekoek.

 • Op deze wijze wordt het gebruik in zowel het internationaal als het nationaal transport

 • geaccommodeerd dat chauffeurs aan het einde van hun rit en/of in afwachting van hun volgende rit in hun vrachtwagen kunnen overnachten.

 • c.

  Op door het college aan te wijzen locaties, onder verlening van een ontheffing als bedoeld in lid 5 van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg. Een ontheffing voor een andere locatie dan het parkeerterrein gelegen achter Zuiderzeestraatweg West 24A te Doornspijk, wordt slechts in zeer bijzondere omstandigheden verleend, dit ter beoordeling van het college. (‘toezicht op het voertuig’ en ‘dichtbij woning’ worden in ieder geval niet als zeer bijzonder omstandigheden aangemerkt.).

Artikel 2. Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein

Een huurovereenkomst kan worden aangevraagd door de eigenaar van een voertuig dat voldoet aan de omschrijving in art. 5:8, eerste en/of tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg. Deze aanvraag dient schriftelijk te geschieden en te zijn voorzien van een document waaruit blijkt dat de aanvrager eigenaar is van tenminste 1 groot voertuig (waarvan de maatvoering expliciet wordt vermeld) en van een document waaruit blijkt dat een werknemer van de aanvrager woonachtig is in de gemeente Elburg.

Indien de vraag naar parkeerplaatsen groter is dan de capaciteit van het terrein, wordt een wachtlijst ingesteld. Blijkt echter na overleg met de gebruikers dat de beschikbare capaciteit zelden of nooit volledig wordt benut, dan kunnen extra huurovereenkomsten worden aangegaan. Deze extra overeenkomsten mogen niet leiden tot feitelijke overbenutting van de capaciteit.

De huurprijs is (prijs 2022): € 700,00 per jaar, dan wel € 70,00 per maand.

Artikel 3. Intrekken oude aanwijzingsbesluit

De beleidsregel artikel 5:8 Apv parkeren grote voertuigen van de gemeente Elburg van 31 januari 2012 wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit aanwijzingsbesluit in werking treedt.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit art. 5:8 Apv – parkeren grote voertuigen gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 1 november 2022.

De burgemeester, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal A. van der Maat-Bosma