Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SamenTwente

Mandaatbesluit directeur Twente Board Development B.V.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenTwente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit directeur Twente Board Development B.V.
CiteertitelMandaatbesluit directeur Twente Board Development B.V.
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES
 5. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2021nieuwe regeling

30-06-2021

bgr-2021-685

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit directeur Twente Board Development B.V.

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Regio Twente, ieder voor zover het eigen bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat:

 • -

  het algemeen bestuur van Regio Twente (AB) op 1 juli 2020 een hoofdlijnenbesluit heeft genomen over het transitieplan Regio Twente, dit in vervolg op het AB-besluit van 11 december 2019 tot het inrichten van een besturingsmodel in 3O-verband voor de uitvoering van o.a. de investeringsprogramma’s Regio Deal Twente en Agenda voor Twente en voor de aansturing van bestaande en nieuwe initiatieven van de sociaaleconomische structuurversterking;

 • -

  in de nieuwe situatie de samenwerking op het gebied van sociaaleconomische structuurversterking 3O georganiseerd wordt via de oprichting van de stichting Twente Board, waarin de overheid samen met vertegenwoordigers van onderwijs en ondernemers in de Twente Board de economische koers bepaalt en waarop geïnvesteerd gaat worden;

 • -

  Met besluitvorming door het AB op 10 juni en 7 juli 2021, en de oprichting van stichting Twente Board en de besloten vennootschap Twente Board Development op 24 juni 2021 het transitieproces bestuurlijk is afgerond;

 • -

  de samenwerking in het kader van de sociaaleconomische structuurversterking met ingang van 8 juli 2021 binnen de Regio Twente wordt geëindigd en vervangen wordt door een bestuursovereenkomst tussen de colleges van de 14 Twentse gemeenten;

 • -

  de rechtsopvolger van Regio Twente, het Openbaar Lichaam Gezondheid, hierin geen rol meer heeft;

 • -

  gelet op het proces dat is doorlopen en de besluiten die daarin zijn genomen, het wenselijk is lopende subsidiedossiers van de uitvoeringsorganisatie voor de investeringsprogramma’s Agenda voor Twente 2018-2022 en Regio Deal Twente per 8 juli 2021 over te dragen naar Twente Board Development inclusief bijbehorende middelen;

 • -

  het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om voor het beheer en de afwikkeling van deze subsidiedossiers bevoegdheden aan de directeur Twente Board Development over te dragen;

 • -

  de Bestuurscommissie Agenda van Twente voor 7 juli niet meer bij elkaar komt en op deze datum wordt opgeheven waardoor de bevoegdheden van deze commissie terugvallen op het dagelijks bestuur.

Gelet op:

 • -

  de artikelen 33b en 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Regeling Regio Twente;

 • -

  artikel14 van de Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016;

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  de schriftelijke instemming, als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, van de directeur Twente Board Development.

Besluiten:

tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van Twente Board Development B.V. voor de uitoefening van de aan hen toekomende bevoegdheden, conform onderstaande regeling.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht, om namens het dagelijks bestuur van de (rechtsopvolger van) Regio Twente besluiten te nemen;

 • c.

  TBD: de besloten vennootschap Twente Board Development

 • d.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de publiekrechtelijk rechtspersoon de (rechtsopvolger van) Regio Twente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandaat

Aan de directeur TBD wordt voor de taken en bevoegdhedengenoemd in artikel 5 van dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat verleend. Onder de in artikel 5 genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Artikel 3. Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4. Ondermandaat aan ondergeschikten

De directeur TBD is bevoegd om de uitoefening van bevoegdheden zoals opgenomen in dit besluit op te dragen aan andere functionarissen binnen zijn organisatie. Ondermandaat wordt schriftelijk verleend. Dit besluit is hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Omvang van het mandaat

Het mandaat strekt zich uit over de navolgende taken en bevoegdheden, met betrekking tot het beheer en de afwikkeling van verleende subsidies Agenda van Twente 2018 -2022 en/of Regio Deal Twente, in de zogenaamde lopende dossiers:

 • a.

  het nemen van besluiten tot het buiten behandeling stellen van aanvragen tot vaststelling van subsidie;

 • b.

  het nemen van besluiten tot vaststelling, intrekking of wijziging van een verleende subsidie;

 • c.

  het nemen van besluiten over de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen;

 • d.

  het nemen van een besluit tot opschorting van de verplichting tot betaling als er een ernstig vermoeden bestaat dat er grond bestaat de subsidie in te trekken of te wijzigen.

 • e.

  het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

 • f.

  het betalen van voorschotten overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening.

 • g.

  het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling onder verrekening van betaalde voorschotten;

 • h.

  het invorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten bij dwangbevel;

 • i.

  het vaststellen van formulieren en modellen ten behoeve van de subsidievaststelling;

 • j.

  het verrichten van de noodzakelijke handelingen in het kader van transparantieverplichtingen, het doen van kennisgevingen en het rapporteren op het gebied van staatssteun in het kader van de subsidieregeling;

 • k.

  het voeren van het financiële beheer van de beschikte projecten;

 • l.

  het beoordelen van voortgangsrapportages;

 • m.

  het opstellen van halfjaarlijkse rapportages met daarin de stand van zaken met betrekking tot het beheer van de projecten;

 • n.

  het opstellen van een eindverslag

 • o.

  het nemen van besluiten met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur/Wet open overheid;

 • p.

  het nemen van besluiten op bezwaar;

 • q.

  het nemen van besluiten tot het instellen van een (hoger)beroepsprocedure (procesbesluit);

 • r.

  het optreden als gemachtigde in bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures, waaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting.

Artikel 6 Clausulering

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bij dit besluit opgedragen taken en bevoegdheden wordt in elk geval in acht genomen:

  • a.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, beleidsregel, richtlijn en specifieke instructies, waaronder de voor de (investeringsprogramma’s) Agenda voor Twente 2018-2022 en de Regio Deal Twente geldende afspraken en (beleids)kaders.

  • b.

   het door het bevoegde bestuursorgaan beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Een voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van (de rechtsopvolger van) de Regio Twente, als het besluit politieke, bestuurlijke of juridische risico’s kan meebrengen.

Artikel 7 Inlichtingen en verantwoording

 • 1.

  De directeur TBD zorgt voor een goede administratie ter zake van het gebruik van de gemandateerdebevoegdheid.

 • 2.

  De directeur TBD verschaft jaarlijks voor 1 maart aan het dagelijks bestuur van (de rechtsopvolger van) de Regio Twente alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 8. Afwezigheid van gemandateerde

In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun aangewezen plaatsvervanger(s).

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit directeur Twente Board Development B.V..

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 30 juni 2021

secretaris,

mr. J.W.C. Aalders

voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen

Instemming

De directeur Twente Board Development B.V. verklaart hierbij in te stemmen met het uitoefenen van het verleende mandaat en de daaraan verbonden algemene bepalingen.

Twente Board Development B.V.

de directeur,

mr. J.W.C. Aalders