Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SamenTwente

Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenTwente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020
CiteertitelMandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaat-en volmachtbesluit Regio Twente 2015, en de op grond daarvan verleende mandaten, volmachten en machtigingen.

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter, de bestuurscommissie Agenda van Twente, de bestuurscommissie Publieke Gezondheid, de bestuurscommissie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) en de directeur Publieke Gezondheid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 4. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 5. artikel 33c van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 6. artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 7. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-202001-01-2020nieuwe regeling

20-12-2019

Bgr-2020-1116

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020

Het dagelijks bestuur, de voorzitter, de bestuurscommissie Agenda van Twente, de bestuurscommissie Publieke Gezondheid, de bestuurscommissie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), en de directeur Publieke Gezondheid van Regio Twente, ieder voor zover het eigen bevoegdheden betreft;

 

Gelet op:

 • -

  de artikelen 25 en 33 t/m 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Regeling Regio Twente;

 • -

  artikel 8 van de Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016;

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek.

Overwegende dat het in het kader van het periodiek actualiseren van het mandaat- machtigings-, en volmachtbesluit wenselijk is een nieuw mandaat- machtigings- en volmachtbesluit vast te stellen;

 

Besluiten vast te stellen de navolgende regeling:

Artikel 1. Begripsomschrijving

In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: dagelijks bestuur Regio Twente, voorzitter Regio Twente, bestuurscommissie Publieke Gezondheid, bestuurscommissie Agenda van Twente en/of bestuurscommissie OZJT;

 • b.

  budgethouder: functionaris die mandaat en/of volmacht heeft gekregen tot het aangaan en afwikkelen van financiële verplichtingen voor zijn organisatieonderdeel binnen de vastgestelde begroting van Regio Twente;

 • c.

  budgetbeheerder: functionaris die van een budgethouder ondermandaat en/of volmacht heeft gekregen tot het aangaan en afwikkelen van financiële verplichtingen voor bepaalde producten binnen de vastgestelde begroting van Regio Twente;

 • d.

  gemandateerde: functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • e.

  gevolmachtigde: functionaris die van de volmachtgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  machtiging: bevoegdheid om namens het bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten;

 • g.

  mandaat: bevoegdheid om namens de mandaatgever een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

 • h.

  mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

 • i.

  volmacht: bevoegdheid om namens de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • j.

  volmachtgever: degene die aan een functionaris de bevoegdheid geeft om in zijn naam privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • k.

  Register: het bij dit besluit behorende register waarin de verleende mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen zijn opgenomen.

   

  Toelichting

  Bij Regio Twente zijn verschillende bestuursorganen, namelijk het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Dit mandaat- machtigings-en volmachtbesluit draagt niet direct bevoegdheden van het AB naar functionarissen over, omdat de uitvoering bij het dagelijks bestuur of een bestuurscommissie ligt.

   

  Het AB heeft op grond van artikel 25 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen bij verordening (Verordening op de bestuurscommissies Regio Twente 2016) drie bestuurscommissies ingesteld. Bestuurscommissies zijn op grond van de wet bestuursorganen. Dat betekent dat zij ook beslissingen kunnen nemen, en dus deze taken in mandaat kunnen laten afdoen door functionarissen.

   

  In de verordening op de bestuurscommissies is opgenomen dat de volgende bestuurscommissies met de volgende te behartigen belangen zijn ingesteld:

  • -

   Bestuurscommissie Publieke Gezondheid, die de belangen van de publieke gezondheid behartigt;

  • -

   Bestuurscommissie OZJT, voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning;

  • -

   Bestuurscommissie Agenda van Twente, voor de sociaal economische structuurversterking.

 • Door de instelling van deze commissies zijn bepaalde taken van het DB over gegaan naar de bestuurscommissies. Als voorbeeld kan genoemd worden het verstrekken van subsidies uit de Agenda voor Twente. Deze bevoegdheid ligt bij de Bestuurscommissie Agenda van Twente. Dat betekent dat de besluitvorming door (of namens) de Bestuurscommissie Agenda van Twente plaatsvindt.

   

  Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Als er geen besluiten worden genomen, is er volgens de terminologie geen sprake van mandaat maar van machtiging of volmacht. Onder volmacht wordt in dit verband verstaan: het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter.. Onder machtiging wordt verstaan het verrichten van alle overige handelingen die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Gedacht kan worden aan feitelijke handelingen. De regels van mandaat zijn ook van toepassing op volmacht en machtiging (artikel 10:12 Awb). In het vervolg wordt onder mandaat tevens verstaan volmacht en machtiging. Ontbreken van een rechtsgeldige mandaatverlening dan wel overschrijding van de grenzen van de mandaatverlening heeft tot gevolg dat het in mandaat genomen besluit onbevoegd is genomen.

Artikel 2. Mandaat en reikwijdte

 • 1.

  Een gemandateerde is bevoegd besluiten te nemen namens de mandaatgever.

 • 2.

  Een verleend mandaat omvat tevens de bevoegdheid de mandaatgever te vertegenwoordigen en de besluiten te ondertekenen. Bij de ondertekening van een besluit vermeldt de gemandateerde namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 3.

  Aan de functionarissen genoemd in het register behorend bij dit mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit zijn de daarin genoemde mandaten en/of volmachten verleend, onder de daarbij eventueel genoemde voorwaarden en beperkingen.

 • 4.

  Waar in het mandaatregister de bevoegdheid tot het nemen van besluiten is genoemd, wordt daaronder ook de voorbereiding voor dit besluit verstaan. Ook wordt hieronder zowel een positief als negatief besluit verstaan. Voor gevallen waarin dit register niet in voorziet, geldt de betreffende wettelijke regeling.

 • 5.

  Aan de functionaris die tevens budgetbeheerder is zijn (onder)mandaten en (onder)volmachten verleend tot het aangaan en afwikkelen van financiële verplichtingen zoals vastgelegd in het financieel systeem. Voor het afwikkelen van financiële verplichtingen boven € 10.000,- door de budgetbeheerder is tevens de handtekening van de budgethouder vereist. Dit geldt niet indien de budgetbeheerder tevens budgethouder is.

   

  Toelichting

  Deze mandaatregeling betreft het zogenaamde mandaat aan ondergeschikten. Dat betekent dat mandaat wordt gegeven aan functionarissen van Regio Twente. Het komt wel voor dat door externe partijen mandaat of volmacht aan Regio Twente wordt gegeven. Bijvoorbeeld bij een regionale aanbesteding. Dit is mandaat aan niet ondergeschikten (artikel 10:4 Awb). Dit valt buiten deze (interne) regeling, en op dergelijk toegekende bevoegdheden is dan ook deze regeling niet van toepassing. Geldend is dan het door de externe partij gegeven mandaat of volmacht, en de bepalingen en beperkingen die daar in staan.

   

  In deze regeling is sprake van een zogenaamd afdoeningsmandaat. Dat betekent dat het besluit zowel wordt genomen als ondertekend door de gemandateerde. Voor de duidelijkheid is in dit artikel bepaald dat het verlenen van een bevoegdheid niet alleen betreft het nemen van een besluit, het doen van privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verrichten van feitelijke handelingen, maar dat daaronder ook vallen het treffen van alle voorbereidingen, het voeren van correspondentie en alle andere handelingen die worden verricht in de aanloop van de totstandkoming van het besluit, de privaatrechtelijke rechtshandeling of de feitelijke handeling. Hieronder valt tevens het besluit te weigeren of niet te nemen net als de privaatrechtelijke rechtshandeling teweigeren en niet te nemen of de overeenkomst niet aan te gaan dan wel de informatie niet te verstrekken.

Artikel 3. Volmacht

 • 1.

  Een gevolmachtigde is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten namens de volmachtgever.

 • 2.

  Een verleende volmacht omvat tevens de bevoegdheid Regio Twente te vertegenwoordigen en de privaatrechtelijke rechtshandelingen te ondertekenen. Bij de ondertekening van een privaatrechtelijke rechtshandeling vermeldt de gevolmachtigde de naam van de rechtspersoon Regio Twente of de handelsnaam van het betreffende organisatieonderdeel.

 • 3.

  Een gevolmachtigde kan schriftelijk diens volmacht eveneens verlenen aan andere functionarissen die in dienst zijn van Regio Twente. Hij kan hieraan nadere voorwaarden en beperkingen verbinden.

 • 4.

  Op de verleende volmachten zijn naast de bepalingen van titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek eveneens de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Bij strijdigheid gaan de laatstgenoemde bepalingen voor.

Artikel 4. Vervanging

 • 1.

  In geval van afwezigheid van de medewerker, aan wie bij of krachtens deze regeling bevoegdheden zijn toegekend, wordt deze uitgeoefend door de leidinggevende van deze medewerker.

 • 2.

  In geval van afwezigheid van een leidinggevende geldt vervanging naar diens leidinggevende.

Artikel 5. Begrenzing van het mandaat

 • 1.

  Een in mandaat te nemen besluit dient vooraf aan het bestuursorgaan te worden voorgelegd indien:

  • a.

   Het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   Het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   Het besluit belangrijke politieke- of bestuurlijke relevantie heeft;

  • d.

   Het bestuursorgaan dit kenbaar heeft gemaakt;

  • e.

   Bij het besluit één of meerdere andere organisatieonderdelen betrokken zijn en een van deze organisatieonderdelen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft gegeven;

  • f.

   Er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde of van diens plaatsvervanger bij het te nemen besluit bestaat.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid dienen alle van toepassing zijnde wetten, algemene maatregelen van bestuur, voorschriften, verordeningen, besluiten, circulaires, aanwijzingen, richtlijnen, beleidsregels e.d.

Artikel 6. Informatieverstrekking

De (onder)gemandateerde en de (onder)gevolmachtigde stellen degene van wie hij de bevoegdheid heeft verkregen op de hoogte van:

 • a.

  een specifiek besluit of specifieke handeling waarvan kennisneming door laatstgenoemde van belang zou kunnen zijn, en

 • b.

  de uitgeoefende bevoegdheden in algemene zin.

Artikel 7. Ondertekening

Ondertekening van krachtens mandaat genomen besluiten, volmachten of machtigingen geschiedt op de volgende wijze:

 • 1.

  De ondertekening van een besluit genomen in (onder)mandaat vindt als volgt plaats:

  • dagelijks bestuur

   namens deze

   [naam]

   [functieaanduiding van de functionaris]

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt in plaats van ‘dagelijks bestuur’ vermeld ‘bestuurscommissie Publieke Gezondheid’, ‘bestuurscommissie OZJT’ of ‘bestuurscommissie AvT’.

 • 3.

  De ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst verricht in volmacht vindt als volgt plaats:

  • Regio Twente

   [naam]

   [functieaanduiding van de functionaris]

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid wordt in plaats van ‘Regio Twente’ vermeld ‘GGD Twente’, ‘Recreatiepark Het Rutbeek’, ‘Recreatiepark Het Hulsbeek’,of ‘Recreatiepark Het Lageveld’ indien de rechtshandeling dit organisatieonderdeel betreft.

 • 5.

  De ondertekening door een plaatsvervangend functionaris vindt voor wat betreft zijn naam en functieaanduiding als volgt plaats:

  • [naam van de plaatsvervanger]

   [functieaanduiding van de oorspronkelijke functionaris, plv.]

 • 6.

  De ondertekening van een handeling die niet op rechtsgevolg is gericht en waarvoor de functionaris is gemachtigd vindt als volgt plaats:

  • [naam]

   [functieaanduiding van de functionaris]

Artikel 8. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

 • 3.

  Het Mandaat-en volmachtbesluit Regio Twente 2015 en de op grond daarvan verleende mandaten, volmachten en machtigingen worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld te Enschede door:

dagelijks bestuur en voorzitter op 20 december 2019

secretaris

H.M. Bolhaar

Voorzitter

dr. G.O. van Veldhuizen

voorzitter Regio Twente

dr. G.O. van Veldhuizen

bestuurscommissie Publieke Gezondheid op 29 januari 2020

secretaris

mevr. S. Dinsbach

voorzitter

mevr. I. Duursma

bestuurscommissie OZJT op 29 januari 2020

secretaris

mevr. E. Fokkink

voorzitter

dhr. A.R. Peppelman

bestuurscommissie Agenda van Twente op 29 januari 2020

voorzitter

P. van Zwanenberg

secretaris

drs. S. van der Steen

directeur Publieke gezondheid op 29 januari 2020

S. Dinsbach

Ondermandaten d.d. 29 januari 2020

Algemeen directeur

Mr. J.W.C. Aalders

Directeur publieke gezondheid

Mevr. S. Dinsbach

Directeur Bedrijfsvoering a.i.

T. van Kraaij

Register behorend bij Mandaat-, machtigings-, en volmachtbesluit Regio Twente 2020

 

 

Wettelijke grondslag

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever/

Volmachtgever/

Machtigingverlener

Gemandateerde/

Gevolmachtigde/

Gemachtigde

Ondermandaat/

Ondervolmacht/

ondermachtiging

Nadere voorwaarden en bijzonderheden

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE

1.

Boek 7 titel 10 Burgerlijk wetboek

 

Voor ontslag, zie kolom bijzonderheden

Alle bevoegdheden die in deze regeling opgenomen zijn en waarop het arbeidsrecht van toepassing is.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Beëindigen binnen proeftijd: managers/(afd.) hoofd, teamleiders

 

Beroep ontbindende voorwaarde VOG: managers/(afd.) hoofd, teamleiders

 

Artikel 7:669, derde lid BW:

Sub a: Dagelijks Bestuur;

Sub b t/m i: algemeen directeur.

 

Artikel 677 BW (ontslag op staande voet): algemeen directeur

 

In overleg met (juridisch) adviseur.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

2.

Hoofdstuk 2 CAO Arbeidsovereenkomst

 

Hoofdstuk 3 CAO Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

 

Hoofdstuk 4 IKB

 

Bijbehorende bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden ter uitvoering en toepassing in individuele gevallen.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Met uitzondering van nieuwe medewerkers die raadslid- of statenlid zijn. Deze worden aangesteld door het dagelijks bestuur.

 

Met uitzondering van artikel 3:1 CAO (functies en functiewaardering. Deze bevoegdheid geldt voor de (algemeen) directeur.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

3.

Hoofdstuk 5 CAO Arbeidsduur en werktijden

 

Hoofdstuk 6 CAO

 

Vakantie en verlof

 

Bijbehorende bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden tot uitvoering en toepassing in individuele gevallen. voor alle functies geregeld in de ART

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Geen mandaat voor toepassing van 125c Ambtenarenwet. Deze bevoegdheid ligt bij het dagelijks bestuur.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

4.

Hoofdstuk 7 CAO Arbeidsongeschiktheid

 

Bijbehorende bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden tot uitvoering en toepassing in individuele gevallen voor alle functies.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Voor de toepassing van artikel 7.1 zevende lid CAO, geldt geen mandaat c.q. volmacht, bevoegdheid ligt bij de (algemeen) directeur.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

5.

Hoofdstuk 8 CAO Duurzame inzetbaarheid

 

Bijbehorende bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden tot uitvoering en toepassing in individuele gevallen voor alle functies.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

6.

Hoofdstuk 9 CAO (Van werk naar werk)

 

Hoofdstuk 10 CAO (Aanvullende uitkeringen)

 

Bijbehorende bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden tot uitvoering en toepassing in individuele gevallen voor alle functies.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Geen mandaat voor artikel 9.10 en 9:14, lid 2 sub b CAO. Deze bevoegdheid ligt bij de (algemeen) directeur.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

7.

Hoofdstuk 11 CAO (Rechten en plichten);

 

Bijbehorende bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden tot uitvoering en toepassing in individuele gevallen voor alle functies.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Geen mandaat voor artikel 11.4 CAO. Deze bevoegdheid ligt bij de (algemeen) directeur.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

8.

Overige bepalingen Personeelshandboek Regio Twente

Alle bevoegdheden tot uitvoering en toepassing in individuele gevallen voor alle functies.

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

coördinatoren*

Met uitzondering van:

de lokale beschikbaarheidsregeling Regio Twente. Deze bevoegdheid ligt bij de algemeen directeur

Regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente . Deze bevoegdheid ligt bij de (algemeen)directeur.

Artikel 3, tweede lid van de 60+ regeling. Deze bevoegdheid ligt bij de (algemeen) directeur

Regeling melden vermoeden misstanden Regio Twente. Bevoegdheden zijn in de regeling opgenomen.

Sociaal Statuut.

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

9.

BW

Aangaan van detacheringsovereenkomsten

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

Geldt niet voor inhuur van medewerkers van bureaus. Dit valt onder 22.

10.

BW

Aangaan van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging van de arbeidsrelatie

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

 

Voor zover passend binnen de personele begroting van het desbetreffende organisatieonderdeel

 

In overleg met (juridisch) adviseur

11.

BW

Aangaan van overige vaststellingsovereenkomsten

Dagelijks bestuur, voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

Voor zover passend binnen de personele begroting van het desbetreffende organisatieonderdeel

 

In overleg met (juridisch) adviseur

 

Wettelijke grondslag

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever/

Volmachtgever/

Machtigingverlener

Gemandateerde/

Gevolmachtigde/

Gemachtigde

Ondermandaat/

Ondervolmacht/

ondermachtiging

Nadere voorwaarden en bijzonderheden

 

ALGEMENE BESTUURSRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE BEVOEGDHEDEN

12.

BW

Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Managers/(afd.)hoofd

Teamleiders

Behandelend medewerker

Geldt niet voor brieven gericht aan de Kroon, een minister of een staatssecretaris, tenzij het routinematige zaken betreft.

13.

Awb

Alle werkzaamheden in het kader van het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van DB, BC of de voorzitter. Hieronder worden onder meer verstaan:

Verzenden ontvangstbevestiging

Vragen van inlichtingen en gegevens

Verdagen en/of uitstellen termijnen

Vragen van adviezen

Toezenden van besluiten aan instanties conform wettelijke verplichting 

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Managers/(afd.)hoofd

Teamleiders

Behandelend medewerker

 

14.

BW, Awb, Wgr

Het namens Regio Twente indienen van een aanvraag om subsidie

Voorzitter

(algemeen) directeur

Behandelend medewerker

Tot € 100.000,- door de behandelend medewerker. Daarboven door de manager.

15.

Awb

Verlenen van subsidies

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

(algemeen) directeur

manager

Tot maximaal € 25.000,-

 

Voor subsidies voor de AvT geldt geen mandaat. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de sturingscommissie.

 

Conform BC besluit van 13 juni 2018 is de manager OZJT bevoegd om besluiten te nemen op grond van de Subsidieverordening Maatregelenhulp OZJT.

16.

Awb

Vaststellen van subsidies

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

(algemeen) directeur

manager

Voor subsidies tot € 50.000,- en mits conform verlening.

 

Voor subsidies voor de AvT geldt geen mandaat. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de sturingscommissie.

 

Conform BC besluit van 13 juni 2018 is de manager OZJT bevoegd om besluiten te nemen op grond van de Subsidieverordening Maatregelenhulp OZJT.

17.

Wgr, Regeling Regio Twente

Beslissingen nemen in onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen nodig is (160 Gemeentewet en artikel 20 Regeling Regio Twente)

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

 

18.

BW, Wgr

Aanvragen vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen e.d. voor zover dienstbaar aan de taakuitoefening door Regio Twente

Dagelijks bestuur

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

 

19.

Archiefverordening

Uitvoeren Archiefverordening

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Behandelend medewerker

 

20.

Besluit Informatiebeheer van de Regio Twente

Uitvoeren informatiebeheer

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Behandelend medewerker

 

21.

BW

Aangaan van samenwerkings-overeenkomsten

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

Voorzitter

(algemeen) directeur

Manager

(afd.) hoofd

 

22.

BW

Besluiten tot inkoop van goederen en diensten en het geven van opdracht tot het uitvoeren van werken en het aangaan van een overeenkomst voor zover liggend op het werkterrein van het domein/het team en met uitzondering van inhuur en uitlening van personeel, binnen de kaders van de begroting en de beleidskaders, waaronder het inkoopbeleid

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

parkmanager en adviseur recreatieve voorzieningen

Tot € 10.000 de budgetbeheerder.

Tot € 100.000,- (algemeen) directeur.

Boven € 100.000 algemeen directeur.

 

Parkmanager en adviseur recreatieve voorzieningen tot 2.500 euro.

 

Secretaris OR is bevoegd tot € 2.500.

23.

BW

Besluiten tot en aangaan van andere privaatrechtelijke rechtshandelingen dan genoemd onder nummer 22, voor zover daarbij middelen van de Regio worden aangewend, voor zover liggend op het werkterrein van het domein/het team, waartoe o.m. behoren het aangaan van een verwerkingsovereenkomst en het stuiten van verjaring

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

parkmanager en adviseur recreatieve voorzieningen

Tot € 10.000 de budgetbeheerder.

Tot € 100.000,- (algemeen) directeur.

Boven € 100.000 algemeen directeur.

 

Parkmanager en adviseur recreatieve voorzieningen tot 2.500 euro.

 

Secretaris OR is bevoegd tot € 2.500.

24.

BW

Ondertekenen van overeenkomsten namens de Regio Twente voor zover in mandaat is beslist tot het aangaan van de overeenkomst

Voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

parkmanager en adviseur recreatieve voorzieningen

 

25.

BW

Aangaan van financiële verplichtingen bij de uitoefening van de bevoegdheden voortvloeiend uit het aangaan van overeenkomsten

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

parkmanager en adviseur recreatieve voorzieningen

Het ondermandaat en de volmacht gelden voor de producten waarvoor de betrokkene budgetbeheerder is en binnen de vastgestelde begroting

26.

BW

Afwikkelen van de financiële verplichtingen bij de uitoefening van de bevoegdheden uit deze mandaatregeling

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

parkmanager, adviseur recreatieve voorzieningen en

coördinatoren*

Hieronder wordt verstaan het geven van toestemming voor betaling van de facturen uit de financiële verplichtingen.

 

Het ondermandaat en de volmacht gelden voor de producten waarvoor de betrokkene budgetbeheerder is en binnen de vastgestelde begroting

 

Voor het afwikkelen van financiële verplichtingen boven € 10.000,- door de budgetbeheerder is tevens de handtekening van de budgethouder vereist.

 

*coördinatoren of medewerkers die een coördinerende rol hebben kunnen door de directeur Bedrijfsvoering afzonderlijk gemandateerd worden om bevoegdheden uit te oefenen. Hieraan kunnen ook andere voorwaarden en beperkingen worden gekoppeld.

27.

BW

Huren, verhuren, pachten, verpachten en om niet in gebruik nemen en geven van gronden en gebouwen

Dagelijks bestuur voorzitter

(algemeen) directeur

Manager/(afd) hoofd

Medewerker parken

Niet van toepassing op de hoofdvestiging van de Regio Twente.

Medewerker parken alleen bevoegd bij recreatieparken

28.

BW

Huren, verhuren, pachten, verpachten en om niet in gebruik nemen en geven van de hoofdvestiging Regio Twente

Dagelijks bestuur voorzitter

Algemeen directeur

 

 

29.

BW

Leasen en huren van voertuigen, machines en andere bedrijfsmiddelen

Dagelijks bestuur

Voorzitter

(algemeen) directeur

Manager,

(afd) hoofd

 

30.

BW

Op naam zetten van voertuigen en aanhangers

Voorzitter

(algemeen) directeur

Medewerker parken

 

 

Wettelijke grondslag

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever/

Volmachtgever/

Machtigingverlener

Gemandateerde/

Gevolmachtigde/

Gemachtigde

Ondermandaat/

Ondervolmacht/

ondermachtiging

Nadere voorwaarden en bijzonderheden

 

BIJZONDERE BESTUURSRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE BEVOEGDHEDEN

31.

Wob

Nemen van beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Adviseur JZ

 

32.

Who

Nemen van beslissingen op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Adviseur JZ

 

33.

Awb

Opstellen en vaststellen verweerschrift in het kader van een procedure op grond van de Awb

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

Behandelend medewerker

Adviseur JZ

 

34.

Awb

Voeren van verweer bij bezwaarschriften

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

Behandelend medewerker

Adviseur JZ

 

35

7:10 lid 1 Awb

Beslissen op een bezwaarschrift, indien het bestreden besluit is genomen binnen het betreffende organisatieonderdeel.

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen)directeur

 

In overleg met adviseur JZ

 

De beslissing op bezwaar wordt niet genomen door degene die het primaire besluit heeft genomen.

 

Geen mandaat als afgeweken wordt van het advies van de bezwaarschriftencommissie.

36.

7:15 Awb

Beslissen op verzoeken om kostenvergoeding in verband met de behandeling van bezwaar

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Manager

Adviseur JZ

In overleg met adviseur JZ

37.

Awb

Het maken van bezwaar, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het instellen van (hoger) beroep

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

Teamleider

Adviseur JZ

In overleg met adviseur JZ

38.

Awb

Verdagen van een beslissing op bezwaar en verder uitstel geven en belanghebbenden hiervan schriftelijk mededeling doen op grond van 7:10 Awb

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Secretaris commissie bezwaar

 

.39.

BW

Nakoming vorderen en in gebreke stellen bij uitblijven nakoming overeenkomst

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

adviseur JZ

In overleg met adviseur JZ

40.

BW

Voeren van privaatrechtelijke rechtsgedingen

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

Voorzitter

(algemeen) directeur

Adviseur JZ

 

41.

BW

Laten opstellen en passeren van notariële akten

Voorzitter

(algemeen) directeur

Adviseur JZ

 

42.

BW

Ondertekenen registratie pandaktes

Voorzitter

(algemeen) directeur

Manager

Adviseur JZ

Adviseur Economie

 

43.

WvSr

Het doen van aangifte van strafbare feiten

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

 

44.

BW

Aansprakelijk stellen van derden inzake beschadiging van eigendommen van de Regio en persoonlijk letsel van medewerkers van de Regio, inclusief de mededeling omtrent de verschuldigde schadevergoeding

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

In overleg met adviseur JZ

45.

BW

artikel 33d Wgr

Opleggen van ordermaatregelen, waaronder een pandverbod

Voorzitter

(algemeen) directeur

 

 

46.

Awb

Behandelen van klachten over medewerkers en klachten die betrekking hebben op het domein

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

(afd.)hoofd

teamleider

 

47.

Awb

Het afhandelen van klachten over een gedraging van een manager of over domein overstijgende klachten

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

 

 

48.

BW

Beschikken over banktegoeden

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Functionarissen F&C

 

49.

BW

33d Wgr

Het toewijzen van volmachten en autorisaties aan functionarissen door middel van door de

 

bank beschikbaar gestelde beheerderspas.

voorzitter

(algemeen) directeur

Functionarissen

F&C

 

50.

BW

33d Wgr

Het opzeggen, wijzigen of openen van bankrekeningen/rekening-courantrekeningen indien dit

 

voor een efficiënte uitvoering van bancaire werkzaamheden van belang is.

voorzitter

(algemeen) directeur

Functionarissen F&C & FA

 

51.

BW

33d Wgr

Het ondertekenen van correspondentie met bancaire instellingen voor zover dit betrekking

 

heeft op bovengenoemde onderwerpen

voorzitter

(algemeen) directeur

Functionarissen F&C & FA

.

52.

BW

Het aangaan van geldleningen

Dagelijks bestuur

voorzitter

(algemeen) directeur

 

 

53.

BW

Incasseren van vorderingen en verhalen van schade waaronder inschakelen van een incassobureau

Dagelijks bestuur

Bestuurscommissie

Voorzitter

(algemeen) directeur

Medewerker FA

 

54.

BW

Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten en het prolongeren daarvan

Dagelijks bestuur

voorzitter

(algemeen) directeur

manager

 

55.

 

Vaststellen standaardtarieven

Dagelijks bestuur

Voorzitter

(algemeen) directeur

Hoofd recreatieve voorzieningen

 

56.

 

Vaststellen heffingsperiode parkeergeld recreatieparken

Dagelijks bestuur

Voorzitter

(algemeen) directeur

Hoofd recreatieve voorzieningen

 

57.

 

Behandelen van aanvragen en vaststellen van tarief inzake in gebruik geven recreatievoorzieningen voor evenementen

Dagelijks bestuur

Voorzitter

(algemeen) directeur

Hoofd recreatieve voorzieningen

 

58.

Wko, Awb

Bestuursrechtelijke handhaving van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wko

Directeur publieke gezondheid

inspecteurs

 

 

59.

Wko

Uitoefenen bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1.61 t/m 1.65 Wet kinderopvang

Directeur publieke gezondheid

Inspecteurs

 

Directeur Publieke Gezondheid van tevoren informeren over schriftelijk bevel in de zin van de artikelen 1.65 lid 3 Wko

60.

Wet op de jeugdverblijven

Uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 7 en 8 Wet op de jeugdverblijven

Directeur publieke gezondheid

Inspecteurs

 

 

61.

BW

Verlenen van kredieten en vouchers uit het fonds Twentse MKB kennisvouchers en innovatiekredieten en het vestigen van zekerheden waaronder pandrechten

Bestuurscommissie

voorzitter

(algemeen) directeur

Manager leefomgeving

 

 

Wettelijke grondslag

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatgever/

Volmachtgever/

Machtigingverlener

Gemandateerde/

Gevolmachtigde/

Gemachtigde

Ondermandaat/

Ondervolmacht/

ondermachtiging

Nadere voorwaarden en bijzonderheden

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

62.

Avg

Vaststellen privacyverklaring

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming

 

63.

Avg

De uitoefening van de taken vermeld in artikel 13 van de AVG (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij betrokkenen worden verzameld) en artikel 14 van de AVG (te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen)

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming

 

64.

AVG

De uitoefening van de taken vermeld in artikel 15 (recht van inzage van betrokkene), artikel 16 (recht op rectificatie), artikel 17 (recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), artikel 18 (recht op beperking van de verwerking) en artikel 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking)

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming

 

65.

AVG

Besluiten n.a.v. verzoeken om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (recht van bezwaar)

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming

 

66.

AVG

Het uitoefenen van de taken vermeld in artikel 21 (recht van bezwaar) van de AVG

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming

 

67.

AVG, BW

Sluiten en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Manager

 

68.

AVG

Vaststellen register van verwerkingen

Dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Deze wordt niet vastgesteld voordat hierover is geadviseerd door de Functionaris Gegevensbeschermer

69.

AVG

De uitoefening van de taken vermeld in artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten) van de AVG

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming

 

70.

AVG

Het melden van inbreuk in verband met de persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit (art. 33 AVG) en aan betrokkenen (art 34 AVG)

Dagelijks bestuur

(algemeen) directeur

Functionaris gegevensbescherming