Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SamenTwente

Directiestatuut Regio Twente 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenTwente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut Regio Twente 2016
CiteertitelDirectiestatuut Regio Twente 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2016nieuwe regeling

25-02-2016

bgr-2016-184

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut Regio Twente 2016

Het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio Twente;

Gelet op artikel 18, lid 4 van de regeling Regio Twente,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen

 

Directiestatuut Regio Twente 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het Openbaar Lichaam Regio Twente;

 • b.

  Voortgangsoverleg: het overleg tussen voorzitter en de algemeen directeur;

 • c.

  Secretarissenberaad: platform van afstemming en overleg van de gemeentesecretarissen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, dat toeziet op het goed en efficiënt functioneren van de ambtelijke organisatie.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  De algemeen directeur neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dit directiestatuut in acht, alsmede overige instructies die door het dagelijks bestuur worden gegeven.

 • 2.

  De voorzitter voert, in aanwezigheid van de plaatsvervangend voorzitter en de voorzitter van het secretarissenberaad, de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de algemeen directeur.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De algemeen directeur is, met inachtneming van de bestuurlijke (eind)verantwoordelijkheid van de bestuursorganen voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur, verantwoordelijk voor:

  • a.

   de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie van Regio Twente;

  • b.

   het binnen de taakstelling van Regio Twente bevorderen van een samenhangende en consistente bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie;

  • c.

   zich op concernniveau richten op eenheid in beleidsvoorbereiding en –uitvoering;

  • d.

   de samenwerking en afstemming tussen de voorzitter, het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de ambtelijke organisatie;

  • e.

   het leggen van verbindingen en het onderhouden van werkrelaties met de deelnemende overheden, andere overheden en externe relaties;

  • f.

   de ontwikkeling en het functioneren van de ambtelijke organisatie, met inbegrip van de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen;

  • g.

   het handhaven van de integriteit van de ambtelijke organisatie;

  • h.

   goed werkgeverschap en een goede werksfeer in de gehele organisatie van Regio Twente.

 • 2.

  De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de hoogste leidinggevende van een organisatie-eenheid en voor het scheppen van een klimaat waarin de organisatie-eenheden vorm geven aan visie en concernbelang.

 • 3.

  De algemeen directeur kan richtlijnen en aanwijzingen geven aan de hoogste leidinggevende van een organsatie-eenheid.

 • 4.

  De algemeen directeur is bestuurder WOR.

 • 5.

  De algemeen directeur draagt zorg voor een tijdige en gedegen advisering aan de bestuursorganen.

 • 6.

  De algemeen directeur draagt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de voorzitter, zorg voor een tijdige en adequate voorbereiding van de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur.

 • 7.

  De algemeen directeur draagt zorg voor een voortvarende uitvoering van besluiten van de bestuursorganen.

 • 8.

  De algemeen directeur draagt zorg voor het instellen en handhaven van procedures met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde taken.

Artikel 4 Informatieverstrekking en verantwoording

 • 1.

  De algemeen directeur verschaft de bestuursorganen tijdig alle informatie die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.

 • 2.

  De algemeen directeur informeert het dagelijks bestuur op een door het dagelijks bestuur gewenste wijze omtrent de voortgang van de uitvoering van bestuursbesluiten, en verantwoordt tijdig waarom bestuursbesluiten (nog) niet zijn uitgevoerd. Tevens is de algemeen directeur verplicht bij het constateren van onregelmatigheden en ernstige voorvallen de voorzitter van het bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

 • 3.

  De algemeen directeur is verplicht het dagelijks bestuur tijdig en op een zodanige wijze te informeren, adviseren, ondersteunen en verantwoording af te leggen over zijn taakuitoefening, dat het dagelijks bestuur haar beleidsbepalende en toezichthoudende taak kan uitvoeren.

 • 4.

  De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid en legt hierover éénmaal per jaar door middel van het sociaal jaarverslag verantwoording af.

 • 5.

  De algemeen directeur zal eens per kwartaal een rapportage aan het dagelijks bestuur voorleggen over de werkelijke kosten en baten in relatie tot de begroting, vergezeld van een analyse naar oorzaken van de belangrijkste afwijkingen, zowel in activiteiten als in geldbedragen.

Artikel 5 Overleg met de voorzitter.

De voorzitter en de algemeen directeur voeren een tweemaandelijks voortgangsoverleg over de gang van zaken betreffende de Regio Twente en verder zo vaak als de voorzitter of de algemeen directeur dit nodig acht.

Artikel 6 Integriteit

 • 1.

  De algemeen directeur zal elke vorm van belangenverstrengeling vermijden.

 • 2.

  De algemeen directeur neemt niet deel aan besluitvorming over een aangelegenheid waarbij hij een persoonlijk belang heeft.

 • 3.

  De algemeen directeur doet zal niets doen dat het aanzien van de Regio Twente zal schaden.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het dagelijks bestuur .

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na vaststelling.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Directiestatuut Regio Twente 2016”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 25 februari 2016

Secretaris,

dr. ing. G.J.M. Vos

Voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen