Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SamenTwente

Verordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenTwente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Regio Twente.

De datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2012nieuwe regeling

10-10-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: vaste adviescommissie voor bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de wet;

 • b.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Regio Twente;

 • d.

  wet: Algemene wet bestuursrecht;

HOOFDSTUK 2 BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf 1: De commissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op de gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

 • 2.

  De commissie adviseert over ieder bezwaarschrift tegen een besluit van RegioTwente.

Artikel 3a. Splitsing in kamers.

 • 1.

  De commissie is gesplitst in twee kamers, te weten een algemene kamer en een personeels- kamer.

 • 2.

  De personeelskamer adviseert over bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden.De algemene kamer adviseert over de overige bezwaarschriften.

 • 3.

  Hetgeen in deze verordening is bepaald ten aanzien van de commissie, geldt overeenkomstig voor de van toepassing zijnde kamer.

Artikel 3b. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  Elke kamer van de commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur benoemt overeenkomstig het eerste lid een gelijk aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  Het Georganiseerd Overleg is bevoegd een bindende opdracht te doen voor een lid en een plaatsvervangend lid van de personeelskamer van de commissie.

 • 4.

  Elke kamer regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van Regio Twente.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur verleent een lid ontslag wanneer:

  • a.

   hij of zij daarom verzoekt;

  • b.

   lid 5 op hem of haar van toepassing is;

  • c.

   hij of zij naar het oordeel van het dagelijks bestuur door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt ten aanzien van de functie.

Artikel 4 Secretaris

Het secretariaat van de commissie wordt behartigd door daartoe door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaren.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen. Een verzoek daartoe dient schriftelijk bij het dagelijks bestuur te worden ingediend.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Paragraaf 2: Procedure

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de secretaris gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen:

 • -

  2:1, tweede lid

 • -

  6:6, voor wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim kan worden hersteld;

 • -

  6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • -

  7:4, tweede lid;

 • -

  7:6, vierde lid;

van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belangheb- benden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van de artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het in het tweede lid genoemde artikel besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste drie weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval tien dagen voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet deelnemen aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun partijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belangheb- benden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  Indien uit het onderzoek feiten of omstandigheden naar voren komen, die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt hiervan mededeling gedaan aan het verwerend orgaan en de belanghebbenden.

 • 3.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, belanghebbenden en het verwerend orgaan gezonden.

 • 4.

  vervallen

 • 5.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 6.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.
  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing verzoekt hij het in eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie, de belanghebbenden een afschrift.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening behandeling bezwaarschriften Regio Twente”.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  De Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Regio Twente wordt gelijktijdig ingetrokken.