Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2022
CiteertitelBesluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2022
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinterne en externe toezichthouders
Externe bijlageBIJLAGE: ACTUELE MANDAATBESLUITEN

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2022

14-12-2022

bgr-2022-1464

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2022

Besluit van

 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 14 december 2022 houdende de aanwijzing van interne en externe toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

 

Overwegende dat:

 

-aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) opdracht is gegeven om het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (hierna: Warvw), de Luchtvaartverordening Noord-Holland en voor een (aantal) gemeente(s) de Algemene Plaatselijke Verordening uit te voeren;

-in de bijlage bij dit besluit genoemde mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen, de directeur dan wel diens plaatsvervanger van de OD NZKG is gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen namens het bevoegde gezag;

-het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland als enige opdrachtgever de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders niet aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft gemandateerd;

-het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland de medewerkers in de functie van Inspecteur I, II, III en IV van de OD NZKG als toezichthouders heeft aangewezen om toezicht en handhaving op het bepaalde bij of krachtens bovengenoemde wet- en regelgeving uit te voeren; - voor het uitvoeren van toezichthoudende en handhavende taken het van belang is dat door de directeur van de OD NZKG toezichthouders worden aangewezen; - dat voor de gemeente Amsterdam geldt dat de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders sinds 19 maart 2014 niet meer berust bij de bestuurscommissies, maar bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

 

Gelet op:

 

-afdeling 10.1.1 en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

-artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

- de tussen de OD NZKG en de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten Zaanstad, Haarlemmermeer, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Ouder-Amstel gesloten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten;

- artikelen 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wabo; 3 - de mandaatbesluiten van de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht;

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Edam-Volendam, Waterland, Koggenland en Hoorn.

 

BESLUIT VAST TE STELLEN:

 

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

a. de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

b. de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels;

c. de Algemeen Plaatselijke Verordeningen voor zover de betreffende gemeente het toezicht en de handhaving daarvan aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft gemandateerd;

d. de Luchtvaartverordening Noord-Holland;

e. de regelingen ter vervanging van de onder a, b en c genoemde wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 

worden als toezichthouder aangewezen de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkzame ambtenaren en externe medewerkers in de functie van:

 

-Teammanager T&H Milieu & Industrie;

-Teammanager T&H Milieu & Leefomgeving (A);

-Teammanager T&H Milieu & Leefomgeving (B);

-Teammanager T&H Milieu & Leefomgeving (C);

-Teammanager T&H Bodem en Ondergrond;

-Teammanager T&H Bouw;

-Teammanager T&H Constructieve Veiligheid;

-Teammanager T&H Intensieve handhaving en BRZO;

-Teammanager T&H Energiebesparing;

-Teammanager T&H Informatie & meldingen;

-Teammanager Expertise Milieu & Duurzaamheid (A);

-Teammanager Expertise Milieu & Duurzaamheid (B);

-Inspecteurs T&H Milieu & Industrie;

-Inspecteurs T&H Milieu & Leefomgeving (A);

-Inspecteurs T&H Milieu & Leefomgeving (B);

-Inspecteurs T&H Milieu & Leefomgeving (C);

-Inspecteurs T&H Bodem & Ondergrond;

-4 Inspecteurs T&H Bouw;

-Inspecteurs T&H Intensieve handhaving en BRZO;

-Inspecteurs T&H Energiebesparing;

-Informatieanalist;

-Constructeurs;

-Adviseurs Expertise Milieu & Duurzaamheid (A);

-Adviseurs Expertise Milieu & Duurzaamheid (B);

-Geconsigneerden.

 

Artikel 2

Aan de toezichthouder wordt ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wetten of regelingen, tezamen met een afschrift van dit besluit, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

 

Artikel 3

1. De aanwijzing van toezichthouders geschiedt tot beëindiging van de overeenkomst van opdracht met de externe medewerker of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de ambtenaar dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 1 genoemde functies.

2. Indien de aanwijzing is beëindigd, levert de toezichthouder het onder artikel 2 genoemde legitimatiebewijs in.

 

Artikel 4

1. Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de dag na publicatie.

2. Het Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020 van 12 februari 2020 wordt ingetrokken. 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing interne en externe toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2022.

 

 

Zaanstad, 14 december 2022

 

De Directeur van de Omgevingsdienst NZKG,

Mw. Loes de Maat