Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie gemeente Rijswijk 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie gemeente Rijswijk 2023
CiteertitelVerordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie gemeente Rijswijk 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kinderopvang sociaal-medische indicatie 2008, de Beleidsregel aanpak sociaal medische indicatie kinderopvang 2016 en de bepalingen die betrekking hebben op kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie in de Verordening tegemoetkoming wet kinderopvang 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-579534

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie gemeente Rijswijk 2023

De Raad van de gemeente Rijswijk

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

 

Gelet op:

 

Artikel 149 Gemeentewet

 

Overwegende dat:

 

 • Ouders die niet vallen onder de Wet kinderopvang niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag en de kosten van kinderopvang voor hun kinderen geheel zelf moeten betalen;

 • Kinderopvang in sommige situaties op basis van sociaal-medische gronden bij een kind noodzakelijk kan zijn;

 • De inzet van kinderopvang en het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van die kinderopvang op basis van sociaal-medisch gronden een preventieve maatregel kan zijn om de opvoedsituatie van een kind te verbeteren en om een duurdere vorm van ondersteuning te voorkomen;

 • Er hierdoor behoefte is aan het opstellen van regels rondom het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie;

 • Deze regels vanwege het ontbreken van een grondslag in de wet, vastgelegd dienen te worden in een verordening;

 • Het Rijk jaarlijks een structurele financiële bijdrage hiervoor in het gemeentefonds stort.

Besluit vast te stellen:

 

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie gemeente Rijswijk 2023.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SMI: Sociaal-medische indicatie

 • b.

  Wko: Wet kinderopvang

 • c.

  Landelijk Register Kinderopvang (LRK): register waarin alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;

 • d.

  Ouders: ouder in de zin van de Wet kinderopvang. Onder deze begripsomschrijving wordt ook het enkelvoud verstaan;

 • e.

  Kinderen: een in Rijswijk woonachtig kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Onder deze begripsomschrijving wordt ook het enkelvoud verstaan;

 • f.

  Tegemoetkoming: bijdrage in de kosten van de kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie;

 • g.

  Voorliggende voorziening: elke mogelijkheid om in kinderopvang te voorzien waarvan door de ouder gebruik kan worden gemaakt, waaronder een andere financiële tegemoetkoming, of adequate kinderopvang in de informele sfeer;

 • h.

  Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang of een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op basis van de “Beleidsregels kindgebonden tegemoetkoming peuteropvang en voorschoolse educatie Gemeente Rijswijk”;

 • i.

  Eigen bijdrage: het op basis van het gezamenlijk toetsingsinkomen bepaalde inkomensafhankelijk bedrag dat de ouder zelf moet bijdrage in de kosten van kinderopvang op basis van SMI;

 • j.

  Gezamenlijk toetsingsinkomen; het verzamelinkomen van de ouder en diens eventuele partner bepaald aan de hand van de meest recente inkomensverklaringen (jaar t-2; voorheen IB-60 formulier). Het formulier is op te vragen bij de Belastingdienst.

  Wanneer het huidige inkomen lager/hoger is dan de informatie in de inkomensverklaring(en), wordt dit door middel van recente inkomensgegevens aangetoond. Dit kan met behulp van salarisstroken en/of een jaaropgave;

 • k.

  Maximale uurprijs: de uurprijs van de kinderopvang genoemd in artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag; jaarlijks vindt er door het Rijk indexatie plaats van deze uurprijs;

 • l.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk;

Artikel 1 Doel Verordening SMI

Door middel van het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang kinderen te ondersteunen die op grond van sociaal-medische problematiek en/of de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen of dreigen op te lopen en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.

Artikel 2 Doelgroep reikwijdte

De doelgroep van de SMI-verordening is:

 • a.

  Ouders die wonen in de gemeente Rijswijk;

 • b.

  Er is geen recht op een Kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op basis van andere regelingen (bijvoorbeeld ziektekostenverzekering, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet);

 • c.

  Waarbij is vastgesteld dat op grond van sociaal-medische problematiek en/of de thuissituatie kinderopvang een tijdelijke en noodzakelijke oplossing is in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen;

 • d.

  De betreffende kinderen zijn in de leeftijd tussen de 0 en 4 jaar;

 • e.

  De ouder kan geen gebruik maken van opvang vanuit het eigen sociale netwerk of een andere voorliggende voorziening.

Artikel 3 voorwaarden voor een tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

 • a.

  Kinderopvang op basis van SMI is een tijdelijk middel, geen structurele oplossing;

 • b.

  De tegemoetkoming in de kosten wordt tijdelijk verleend;

 • c.

  Tijdens een gesprek met de ouder en het Jeugdteam, eventueel in samenspraak met het Sociaal wijkteam, is de leefsituatie goed in kaart gebracht. Er is een integraal plan (ondersteuningsplan) opgesteld waarin helder is omschreven naar welke structurele oplossingen de ouder toewerkt en de daarbij behorende acties. Uit dit plan blijkt dat kinderopvang op basis van SMI de enige en dé noodzakelijke tijdelijke interventie is om een doel/de doelen voor de structurele verbetering van de opvoed- de opgroeisituatie van het kind/de kinderen te bereiken;

 • d.

  De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend wordt afgestemd op de acties die worden ondernomen om de opvoed- en opgroeisituatie van het kind/de kinderen structureel te verbeteren, met een maximum van 6 maanden;

 • e.

  Het Jeugdteam en/of het Sociaal wijkteam blijft betrokken tijdens de lopende indicatie en evalueert iedere 3 maanden de voortgang van het ondersteuningsplan.

 • f.

  De termijn van 6 maanden kan éénmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden als een structurele oplossing nog niet is behaald;

 • g.

  De kinderopvang vindt plaats in opvang die geregistreerd is in het Landelijke Register Kinderopvang.

Artikel 4 omvang tegemoetkoming kinderopvang op basis van SMI, eigen bijdrage, hoogte tegemoetkoming

 • a.

  De noodzakelijke omvang van de kinderopvang waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd is in samenspraak met de ouders bepaald; de omvang wordt uitgedrukt in het aantal uur per week/aantal dagdelen per week;

 • b.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt voor maximaal 22 uur per week/2dagen (bij kinderdagopvang)/4dagdelen (bij peuteropvang);

 • c.

  De ouder is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt berekend op basis van het gezamenlijke toetsingsinkomen conform de belastingtabel kinderopvangtoeslag, uitgaande van de door de opvangorganisatie gehanteerde uurprijs dan wel de maximale uurprijs;

 • d.

  Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de maximale uurprijs. Indien de desbetreffende kinderopvang een lagere uurprijs hanteert wordt daarvan uitgegaan. Indien de kinderopvang een hogere uurprijs hanteert komen de kosten boven de maximale uurprijs voor rekening van de ouder zelf.

Artikel 5 te verstekken gegevens bij de aanvraag

 • a.

  Naam en adres van de ouders;

 • b.

  Bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming overgemaakt kan worden, indien deze rechtstreeks aan de ouder uitbetaald moet worden;

 • c.

  Naam, adres en geboortedatum van de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • d.

  Het ondersteuningsplan dat samen met het Jeugdteam en/of Sociaal wijkteam is opgesteld, waarin ook vermeld is op welke wijze er gewerkt wordt aan een structurele oplossing voor de langere termijn en de voorgestelde periode van de kinderopvang op basis van SMI en het aantal uren/dagdelen per week;

 • e.

  De inkomensverklaring(en)/ recente inkomensgegevens;

 • f.

  Een offerte of plaatsingsovereenkomst van de kinderopvang of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen. In dit document wordt in ieder geval aangegeven:

  • het aantal uren kinderopvang per kind per week;

  • de kostprijs per uur;

  • de aanvangsdatum van de opvang.

 • g.

  Overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten op een aanvraag van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op basis van SMI.

Artikel 6 Besluit verstreken tegemoetkoming

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens een besluit over de aanvraag;

 • b.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslistermijn met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de ouders hiervan op de hoogte;

 • c.

  Het verstrekken van de tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI wordt in een beschikking vastgelegd.

Artikel 7 inhoud beschikking verstrekken tegemoetkoming

Het besluit tot het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op basis van SMI bevat in ieder geval:

 • a.

  De naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • b.

  De naam en het adres van het kindercentrum of gastouderbureau en/of voorziening voor gastouderopvang waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • c.

  Het aantal uur/aantal dagdelen kinderopvang/peuteropvang per week en de duur van de beschikking;

 • d.

  De berekening van de tegemoetkoming;

 • e.

  De wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald (aan de ouder of rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie);

 • f.

  De verplichtingen van de ouders.

Artikel 8 uitbetaling van de tegemoetkoming

 • a.

  De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau;

 • b.

  De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau brengt de eigen bijdrage (eventueel verhoogd met het extra te betalen bedrag in verband met de door de opvangorganisatie gehanteerde hogere uurprijs dan de maximale uurprijs), berekend op basis van het gestelde in deze verordening, in rekening bij de ouders;

 • c.

  Voor het restant bedrag van de tegemoetkoming, waarbij de hoogte berekend is op basis van het gestelde in deze verordening, stuurt de opvangorganisatie maandelijks de factuur naar de gemeente Rijswijk;

 • d.

  Op basis van uitzondering, wanneer de opvangorganisatie of gastouderbureau niet wil meewerken aan de voorgaande bepalingen in dit artikel, betaald de gemeente de tegemoetkoming, op basis van de factuur die de ouders van kinderopvangorganisatie ontvangen, de tegemoetkoming, onder vermindering van de eigen bijdrage, rechtstreeks uit aan de ouders; de ouders zijn dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan de kinderopvangorganisatie, inclusief de mogelijke gevolgen bij het niet of niet op tijd betalen van de factuur.

Artikel 9 Afwijzingsgronden

Het college kan de aanvraag afwijzen in de volgende situaties:

 • a.

  De ouders blijken recht te hebben op een kinderopvangtoeslag;

 • b.

  De ouders kunnen met hulp uit het eigen netwerk de opvang organiseren en er is geen noodzaak tot inzet van kinderopvang op basis van SMI;

 • c.

  Er is een andere voorliggende wet/voorziening waar de ouders aanspraak op kunnen maken;

 • d.

  Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 10 Verplichtingen

 • a.

  De ouders doen al het mogelijke om de inzet van kinderopvang op basis van SMI zo beperkt mogelijk te houden;

 • b.

  De ouders doen onmiddellijk, na het bekend worden daarvan, uit eigen beweging schriftelijk mededeling van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op de tegemoetkoming kinderopvang op basis van SMI;

 • c.

  De ouders verstrekken op verzoek alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn om het recht op de tegemoetkoming kinderopvang op basis van SMI en de hoogte daarvan te kunnen vaststellen;

 • d.

  De ouders werken structureel en actief mee aan de oplossingen en acties die in het ondersteuningsplan beschreven staan;

Artikel 11 Herziening, intrekking en terugvordering

De beschikking tegemoetkoming kinderopvang op basis van SMI wordt herzien of ingetrokken en de tegemoetkoming herzien c.q. teruggevorderd indien:

 • a.

  Er niet meer wordt voldaan aan de bepalingen in deze verordening;

 • b.

  Een kind geen of minder uren/dagdelen gebruik maakt van de opvang dan waarop het besluit en de tegemoetkoming is gebaseerd;

 • c.

  Er voor een kind minder uren opvang noodzakelijk zijn dan waarop het besluit is gebaseerd;

 • d.

  Indien ouder niet of in onvoldoende mate hun verplichtingen nakomen en/of dit heeft geleid tot een onterechte of te hoog toegekende tegemoetkoming;

 • e.

  De ouder heeft onjuiste gegevens aangeleverd;

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • a.

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college;

 • b.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening leidt tot onevenredige nadelige situaties.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsregeling en Citeertitel

 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023;

 • b.

  Met ingang van deze datum vervallen de Verordening kinderopvang sociaal-medische indicatie 2008, de beleidsregel aanpak sociaal medische indicatie kinderopvang 2016 en de bepalingen die betrekking hebben op kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie in de Verordening tegemoetkoming wet kinderopvang 2005.

 • c.

  De bepalingen in deze verordening zijn van toepassing op nieuwe aanvragen of verlengingsaanvragen kinderopvang op basis van SMI op of na 1 januari 2023; voor aanvragen en besluiten voor een tegemoetkoming kinderopvang op basis van SMI van voor deze datum en daarop betrekking hebbende geschillen blijven de regelingen zoals die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de verordening luiden, van toepassing;

 • d.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie gemeente Rijswijk 2023”.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 20 december 2022.

De gemeenteraad,

de griffier,

J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,

H. Sahin