Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Treasurystatuut GGD Holland Noorden 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut GGD Holland Noorden 2022
CiteertitelTreasurystatuut GGD Hollands Noorden 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

30-11-2022

bgr-2022-1458

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut GGD Holland Noorden 2022

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden,

 

gelet op artikel 13 van de Financiële verordening GGD Hollands Noorden;

 

overwegende dat kaderstellende stukken in het kader van de rechtmatigheidscontrole zijn getoetst en zijn aangepast aan actuele inzichten en regelgeving;

 

besluit

het Treasurystatuut 2022 als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Doelstellingen treasuryfunctie

 • 1.

  Het verzekeren van duurzame toegang tot de geld- en kapitaalmarkt en er voor zorgen dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de taken uit te kunnen oefenen;

 • 2.

  Het beperken van financiële risico’s door beheersen van renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitrisico.

 • 3.

  Het minimaliseren van de rentekosten binnen het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de op deze wet gebaseerde regelgeving;

 • 4.

  Het optimaliseren van renteresultaten binnen het kader van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.

Artikel 2. Algemene voorwaarden

 • 1.

  Het beleid is er op gericht te voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving bestaande uit de Wet fido en de bijbehorende ministeriële regelingen.

 • 2.

  Aantrekken en uitzetten van financiële middelen geschiedt alleen ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Het dagelijks bestuur motiveert in zijn besluit het openbaar belang van een dergelijke uitzetting van middelen en bedingt indien mogelijk zekerheden.

 • 3.

  Aantrekken en uitzetten van middelen vindt uitsluitend plaats in euro’s.

Artikel 3. Richtlijnen voor het uitzetten van financiële middelen

 • 1.

  Overtollige financiële middelen worden aangehouden in ’s Rijks schatkist, in overeenstemming met de Wet fido.

 • 2.

  De organisatie verstrekt geen leningen of garanties aan derden. Financiering aan overige overheidsinstellingen (collegiale financiering) is mogelijk na goedkeuring van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Artikel 4. Voorwaarden voor het aantrekken van kortlopende financiering

Voor het aantrekken van kortlopende financieringen met een looptijd tot één jaar gelden aanvullend op artikel 2 de volgende richtlijnen:

 • a.

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en rekening-courant krediet.

 • b.

  Bij het aantrekken van kortlopende middelen wordt de kasgeldlimiet volgens de Wet fido niet overschreden.

Artikel 5. Voorwaarden voor het aangaan van langlopende financiering

Voor het aantrekken van gelden voor een periode van een jaar en langer zijn de volgende richtlijnen en limieten van toepassing:

 • a.

  Renterisico’s op de netto vlottende schuld zijn begrensd tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido.

 • b.

  Renterisico’s op de vaste schuld zijn begrensd tot de normen van de renterisiconorm van de Wet fido.

 • c.

  Zolang korte financiering goedkoper is dan lange financiering zal er zoveel mogelijk, binnen de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido, kort worden gefinancierd.

 • d.

  Het aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door minimaal 2 offertes aan te vragen bij financiële ondernemingen.

 • e.

  Financiële ondernemingen (kredietondernemingen, beleggingsondernemingen, effectenondernemingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of EER-toezicht te vallen, zoals De Nederlandse Bank en de Verzekeringskamer.

 • f.

  De omvang, de rente typische looptijd en het renteniveau van nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, de korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), de meerjarige-liquiditeitenplanning (looptijd minimaal 4 jaar) en de actuele rentevisie. De rentevisie is gebaseerd op afzonderlijke visies van meerdere banken en het Centraal Planbureau, zoals die periodiek worden gepubliceerd.

 • g.

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken om de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren.

Artikel 6. Organisatie treasury

 • 1.

  De directie zorgt voor een adequate functiescheiding bij de uitvoering van de treasurytaken en het betalingsverkeer.

 • 2.

  Betaalopdrachten worden door minimaal twee functionarissen getekend (het vier-ogen-principe).

 • 3.

  De bevoegdheid tot het uitzetten van middelen, het aangaan van leningen en het verlenen van garanties ligt bij de directie van de GGD.

Artikel 7. Planning en control

 • 1.

  Het proces van planning en control voor de treasury-functie volgt het normale proces van de planning en controlcyclus.

 • 2.

  In de programmabegroting en -verantwoording wordt in de BBV paragraaf Financiering aandacht besteed aan de treasury.

Artikel 8. Informatievoorziening

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een goede interne en externe informatievoorziening met betrekking tot de treasury-functie.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit statuut treedt in werking met ingang van boekjaar 2022. Op de dag van inwerkingtreding wordt het Treasurystatuut 2016 ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

Dit statuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut GGD Hollands Noorden 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de GGD

Hollands Noorden op 30 november 2022.

P.J.R. Kos,

Voorzitter,

E.J. Paulina

directeur/secretaris