Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
CiteertitelControleverordening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 213 van de Gemeentewet
 3. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

30-11-2022

bgr-2022-1456

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden,

 

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

 

overwegende dat kaderstellende stukken in het kader van de rechtmatigheidscontrole zijn getoetst en zijn aangepast aan actuele inzichten en regelgeving;

 

besluit

 

de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  accountant

  De in artikel 213 lid 2 Gemeentewet bedoelde, bevoegde deskundige die door het algemeen bestuur wordt aangewezen en wordt belast met de controle van de jaarrekening, de verstrekking van de controleverklaring en het uitbrengen van het verslag van bevindingen.

 • b.

  accountantscontrole

  de controle van de in artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de accountant.

 • c.

  rechtmatigheid

  onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen “in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen”. De reikwijdte van de accountantscontrole op de rechtmatigheid is opgenomen in het Controleprotocol van de GGD.

 • d.

  deelverantwoording

  een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording over een afzonderlijke taak of eenheid binnen de totale organisatie, welke onderdeel deel uitmaakt van de jaarrekening.

 • e.

  controller

  de functionaris die deze taak /rol in zijn portefeuille heeft. Deze heeft een eigenstandige bevoegdheid naar het dagelijks bestuur voor het melden van aangelegenheden op het gebied van financiën en planning & control.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole voor de jaarrekening als in artikel 197 Gemeentewet wordt opgedragen aan de door het algemeen bestuur benoemde accountant.

 • 2.

  De benoeming van de accountant geschiedt op voordracht van het dagelijks bestuur na een daartoe uitgevoerde aanbesteding overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt jaarlijks het protocol voor de accountantscontrole vast.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een overzicht samen van de relevante wet- en regelgeving voor de jaarrekeningcontrole. Dit normenkader wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij wijzigingen wordt het normenkader zo nodig herzien.

Artikel 3. Informatieverstrekking door dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk voor 30 juni van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting en reikwijdte accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit accountantscontrole decentrale overheden) bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden.

 • 4.

  In het Controleprotocol van de GGD zijn nadere aanwijzingen opgenomen voor de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Daarnaast is in dit protocol opgenomen welke wet- en regelgeving het normenkader vormt waaraan de accountant bij het uitvoeren van de controle toetst bij het uitvoeren van de rechtmatigheidscontrole.

 • 5.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiging van) het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de controller.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle ruimten en informatiedragers van de GGD.

 • 3.

  De accountant is bevoegd om van alle medewerkers van de GGD mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle medewerkers van de GGD zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid en de doelmatigheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan de accountant opdracht geven bepaalde specifieke thema’s in de controle te betrekken en het algemeen bestuur daarover te informeren. Voor zover mogelijk worden deze vastgelegd in het jaarlijkse auditplan van de accountant.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde (controle- /verantwoordings-) eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant dan wel dat advies van een accountant nodig is, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de GGD is.

Artikel 7. Rapportering

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant als volgt:

 • 1.

  Voorafgaand aan de control van de jaarrekening voert de accountant een interim-controle uit. De accountant brengt over de uitkomsten van de interim-controle een verslag uit aan de controller en de directie én rapporteert bestuurlijk relevante zaken – op grond van de overeengekomen rapportagewensen - ook aan het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Overeenkomstig de Gemeentewet en het Controleprotocol van de GGD brengt de accountant over de controle een verslag van bevindingen uit aan het algemeen bestuur. In dit verslag rapporteert hij of de opzet en uitvoering van het financiële beheer en/of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

 • 3.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, dringt hij bij het Dagelijks bestuur aan op correctie van de geconstateerde afwijkingen. Indien het dagelijks bestuur de geconstateerde afwijkingen niet wenst te corrigeren, meldt de accountant dit terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

 • 4.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen in de managementletter. Deze zijn van niet van bestuurlijk belang en bedoelt voor de medewerker(s) van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de leidinggevende(n) van de medewerker(s), de controller en andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 5.

  In de controleverklaring geeft de accountant op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van zijn controle weer, zowel van de getrouwheid als van de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het Algemeen bestuur, zodat deze de jaarrekening kan vaststellen

 • 6.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van het boekjaar 2022.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden op 30 november 2022.

P.J.R. Kos,

Voorzitter,

E.J. Paulina

directeur/secretaris