Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde
CiteertitelBeleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van € 1.000.000,- is bereikt.

Het Noodfonds wordt per 1 juli 2023 beëindigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 3. artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 4. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-578097

Z/22/159234/D-439359

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

 

 • gelet op het bepaalde in artikel 108, lid 1 Gemeentewet, artikel 2 en artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Titel 4.1 en Titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat;

 

 • de raad van de gemeente Westerwolde op 14 december 2022, onder nummer 20 a, heeft besloten een Tijdelijk Noodfonds voor inwoners met financiële problemen/schulden door de hoge energiekosten in te stellen, voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023;

 • de raad van de gemeente Westerwolde tevens heeft besloten hiervoor een budget van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen;

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden inwoners van de gemeente Westerwolde in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming vanuit dit Tijdelijke Noodfonds;

 • het daarom wenselijk is om voor dit doel beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen:

 

de “Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde”.

Artikel 1 Doelgroep

 • 1.

  Voor een eenmalige bijdrage uit het “Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde” (hierna: het Noodfonds), komen inwoners in aanmerking, die als gevolg van de hoge energieprijzen acute betalingsachterstanden/schulden hebben in de categorieën: huur/hypotheek, water, gas, elektra of zorg-verzekering, die tot een noodsituatie kunnen leiden.

 • 2.

  Van een noodsituatie, zoals gesteld in lid 1, is sprake als een inwoner uit huis dreigt te worden geplaatst of waarbij deze van gas, water of elektra dreigt te worden afgesloten.

Artikel 2 Bevoegdheid

 • 1.

  Het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Westerwolde (hierna: het college) kan op aanvraag een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds aan de inwoner verstrekken, indien is vastgesteld dat er sprake is van acute betalingsachterstanden/schulden, zoals omschreven in artikel 1.

 • 2.

  De aanvraag wordt mede beoordeeld op basis van de voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 3 van deze beleidsregels.

Artikel 3 Voorwaarden

Een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds kan uitsluitend worden verstrekt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • 1.

  De aanvrager is 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente Westerwolde.

 • 2.

  De aanvrager heeft een huurovereenkomst of woning op eigen naam en moet kunnen aantonen dat hij een energiecontract op eigen naam heeft.

 • 3.

  Het totale saldo van bank-, spaar- en beleggingstegoeden van aanvrager en zijn of haar partner is niet toereikend om de acute betalingsachterstanden/schulden te voldoen.

 • 4.

  De aanvrager wordt gewezen op de mogelijkheid van een budgetadvies/-gesprek bij het Voorportaal Schuldhulpverlening van Stichting Welzijn Westerwolde of bij de Gemeentelijke Kredietbank te Assen.

 • 5.

  5Aan aanvrager is niet eerder een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds toegekend.

 • 6.

  De acute betalingsachterstanden/schulden mogen niet verwijtbaar zijn.

 • 7.

  De hoogte van de energiekosten is niet het gevolg van het verrichten van illegale activiteiten.

 • 8.

  De aanvraag moet uiterlijk 30 juni 2023 zijn ingediend.

Artikel 4 Vorm

 • 1.

  De eenmalige bijdrage is in de vorm van een renteloze lening.

 • 2.

  Het maximaal beschikbaar te stellen bedrag wordt in gezamenlijk overleg met de aanvrager bepaald.

 • 3.

  In een persoonlijk gesprek met de aanvrager wordt de financiële situatie doorgenomen. Hierbij wordt maatwerk toegepast.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de bijdrage(n) die de aanvrager heeft ontvangen of nog ontvangt op grond van de Rijksmaatregelen en/of de gemeentelijke maatregelen vanwege de hoge energielasten, zoals het prijsplafond voor energiekosten.

 • 5.

  De aanvrager met problematische schulden wordt verwezen naar een ander (schuldhulpverlenings-)traject, mits hij of zij daar zelf nog geen maatregelen voor heeft genomen. Dit is een traject richting de Gemeentelijke Kredietbank te Assen of bewind-voering, waarbij de aanvrager wordt ondersteund om de schuldenlast op te lossen.

 • 6.

  Als de aanvrager in de wettelijke of minnelijke schuldsanering zit, kan overwogen worden de eenmalige bijdrage in de vorm van een gift te verstrekken in plaats van een renteloze lening. Hiermee kan worden voorkomen dat de schuldsanering wordt beëindigd.

 • 7.

  Uitbetaling van de eenmalige bijdrage vanuit het Noodfonds vindt -voor zover mogelijk- rechtstreeks plaats aan de schuldeiser(s).

 • 8.

  Het eerste jaar na uitbetaling zal er geen invordering van de renteloze lening plaatsvinden. Aflossing vindt plaats na het eerste jaar na uitbetaling, op basis van draagkracht.

 • 9.

  Na drie jaar aflossen van de renteloze lening -naar draagkracht- kan het college besluiten (een resterend deel van) de renteloze lening kwijt te schelden.

Artikel 5 Procedure

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend via www.westerwolde.nl of via het daartoe beschikbare formulier van de gemeente Westerwolde.

 • 2.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3.

  De aanvragen worden in volgorde van datum binnenkomst en compleetheid beoordeeld.

 • 4.

  Bij het onderzoek ter beoordeling van de aanvraag kan advies worden ingewonnen bij derden. De aanvrager wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht.

 • 5.

  De aanvrager wordt tevens verwezen naar een energie-/bespaarcoach van het RWLP voor een adviesgesprek over duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 6 Hoogte van de eenmalige bijdrage

De maximale hoogte van de eenmalige bijdrage is € 2.000,-.

Artikel 7 Vangnet

Het Noodfonds is een vangnetregeling. Dat betekent dat, indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 1 van deze beleidsregels, een beroep gedaan kan worden op een andere landelijke regeling of een landelijk Noodfonds, de aanvrager hierop eerst een beroep moet doen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Als de aanvrager op grond van de voorwaarden niet in aanmerking komt voor een eenmalige bijdrage, dan kan het college -gelet op alle omstandigheden in het individuele geval- beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog hiervoor in aanmerking komt, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. Het college kan met een beroep op deze clausule ook afwijken van de hoogte van de bijdrage genoemd in artikel 6.

Artikel 9 Looptijd Noodfonds

 • 1.

  Het Noodfonds wordt per 1 juli 2023 beëindigd.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van € 1.000.000,- is bereikt.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële problemen/schulden inwoners gemeente Westerwolde” en treden per 1 januari 2023 in werking.

Sellingen, 20 december 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

de secretaris,

H. Scheper

de burgemeester,

J. Velema